Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№   11/  11.01.2019г.,        гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на  двадесет и осми ноември                                        Година 2018

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                   М.Недева

при секретар : Е.Тодорова

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  548  по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от  Ю.Й.Х., с ЕГН ********** *** против решение № 640/17.08.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1696/13г., с което на осн.чл.632 ал.5 от ТЗ е спряно  производството по несъстоятелност на „Ди Ес Джей – Хъневски“ ООД, ЕИК 813081736, адрес на управление гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“ №35 и е освободен назначения постоянен синдик Д.В.Х., служебен адрес,*** на основание чл. 657, ал. 1, т. 6 от ТЗ. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се до това, че не са налице предпоставките по чл.632 ал.5 от ТЗ и по-конкретно – липсата на налично имущество, достатъчно за покриване на разноските по несъстоятелността, моли съда да отмени решението в частта, с която е спряно производството по несъстоятелност.

          Въззиваемата страна счита жалбата за основателна и моли съда същата да бъде уважена.

          Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          С решение №1095/02.12.2013г. е обявена неплатежоспособността на длъжника „Ди Ес Джей – Хъневски“ ООД и е открито производство по несъстоятелност. С решение №547/03.06.2014г. дружеството е обявено в несъстоятелност и е постановено прекратяване на предприятието.

          С определение № 2584/18.07.2018г., постановено по т.д. № 1696/13г. съдът по несъстоятелността въз основа на доклад на синдика и справки към него е установил наличието на предпоставките на чл.629б ал.1 ТЗ, както и необходимостта да бъде определена сумата, покриваща вече направените разноски и необходимите разноски за продължаване на производството в общ размер на 10 574лв. Приканил е кредиторите на несъстоятелността да предплатят посочената сума, за което да представят надлежни доказателства по делото. Определението е вписано в книгата по чл.634в от ТЗ, като допълнително на кредиторите е връчено съобщение по реда на ГПК.

          Като е констатирал, че доказателства за предплащане на разноските не са представени, а наличността по особената сметка на синдика е почти нулева, както и че в хода на производството не е установено имущество на длъжника, което да бъде осребрено и да послужи за заплащане на разноските в несъстоятелността, съдът е постановил обжалваното решение.

          Основното оплакване в жалбата се свежда до несъгласие с извода на съда за липсата на ликвидно имущество на длъжника, осребряването на което да послужи за покриване на разноските, необходими за продължаване на производството по несъстоятелност. Сочи се установеното по делото обстоятелство, че „Ди Ес Джей-Хъневски“ ООД е собственик на 56,4 % идеални части от ПИ 10135.2569.60, находящ се в к.к. „Св.Св.Константин и Елена“, който не е осребрен и за който синдикът има разрешението на съда по несъстоятелността да извърши продажбата му по реда на чл.718 ТЗ. Длъжникът притежава и 175 дяла от капитала на „Агенция Ди Ейч“ ООД, които също не са продадени. В същото време още през м.януари 2018г. „Софсервиз“ ЕООД е направило предложение за изкупуване на идеалните части от имота и дружествените дялове от „Агенция Ди Ейч“ ООД, на което предложение синдикът не  е отговорил. Въззивникът счита, че синдикът не е осребрил идеалните части от имота поради поддържана от него висока продажна цена, както и неоснователно не е отговорил  на предложението за изкупуване на дружествените дялове. А след като е налице ликвидно имущество от масата на несъстоятелността, то предпоставките на чл.632 ал.5 от ТЗ не са налице, поради което атакуваното решение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          При проверка основателността на жалбата, съдът констатира следното :

          От събраните по делото доказателства се установява, че в масата на несъстоятелността има неосребрено имущество от 314,71 кв.м. идеални части от имот с идентификатор 10135.2569.60, представляващ УПИ  с номер по предходен план VІІ-139, кв.24 по плана на к.к.“Св.Св.Константин и Елена“, при граници на имота : УПИ VІ-139 и от две страни улици, с адрес кк“Св.Св.Константин и Елена“, район Приморски, гр.Варна. С определение № 3096/07.09.2015г. съдът по несъстоятелността е дал разрешение за продажбата на ид.части от имота  при преки преговори на осн.чл.718 от ТЗ. Установява се още, че в резултат на проведено събрание на кредиторите на 01.08.2016г. и предвид разпоредбата на чл.677 ал.1 т.4 от ТЗ съдът с определение от 01.08.2016г. е указал на синдика да вземе решение относно изготвянето на нова актуална оценка на имота, избор на оценител и метод и условия на оценката. В изпълнение на така дадените указания синдикът  на 22.01.2018г. е извърши актуална оценка на имота в размер на 47 620лв, подготвил и извършил няколко на брой публични продани – от 06.03.2018г./при цена 47 620лв/; от 02.04.2018г. / при цена 47 620лв/; от 14.05.2018г. / при цена от 42 858лв/; 13.06.2018г. / при цена 38 096лв/, които обаче поради неявяването на купувач са обявени за нестанали.

          На 23.01.2018г. пред съда по несъстоятелността е представено Предложение от „Софсервиз“ ЕООД, ЕИК 148093773, гр.Варна с предложение за изкупуване на идеалните части от името за сумата от 11 520лв, съгласно извършена на 19.01.2012г. оценка, с валидност съгласно приложения към нея доклад от 60 дни, т.е. – до края на м.март 2012г., както и дяловото участие на длъжника в „Агенция Ди Ейч“ ООД за сумата от 3 500лв. С разпореждане № 811/24.01.2018г. съдът е разпоредил предложението да се изпрати на синдика Д.Х. за предприемане на действия по уговаряне параметрите  на евентуална сделка. Доказателства за предприети действия от синдика в изпълнение на това разпореждане не са представени.

          Другият актив от масата на несъстоятелността представлява притежаван от длъжника дружествен дял на стойност 3 500лв в „Агенция Ди Ейч“ ООД, ЕИК 103915036. С определение № 700/22.02.18г. съдът по несъстоятелността е свикал на 12.03.18г. събрание на кредиторите с дневен ред определяне на реда и начина за осребряване на този дял, метод и условия на оценка и избор на оценител, както и неговото възнаграждение. Поради неявяване на посочената дата на кредиторите съдът е указал на синдика, че той следва да вземе решение по посочените в дневния ред въпроси. Определеният от синдика оценител е дал заключение за пазарната стойност на един дял – 20лв, като пазарната стойност на всички 175 дяла възлиза на 3 500лв. С определение 1508/30.04.18г. съдът по несъстоятелността е дал разрешение на синдика да извърши продажба на притежаваните от длъжника 175 дяла от капитала на „Агенция Ди Ейч“ ООД при определената пазарна стойност от 3 500лв. В доклада си от 06.07.2018г. синдикът е посочил, че е изпратил покана до Ю.Й.Х., единствен съдружник в „Агенция Ди Ейч“ ООД за закупуване на дяловете при обща цена от 3 500лв.

          Горната фактическа установеност налага извода за основателност на подадената въззивна жалба. Не може да бъде споделен извода на съда по несъстоятелността, визуализиран в обжалваното решение, че „в хода на производството не е установено имущество на длъжника, което да бъде осребрено и да послужи за заплащането на разноски в несъстоятелността“. Напротив, налице е имущество от масата на несъстоятелността, което по изрично разпореждане на съда следва да бъде осребрено по реда на прякото договаряне по чл.718 ал.1 от ТЗ. Някакви действия от страна на синдика в тази насока са предприети, но процедурата не е довършена докрай. Липсва отговор на предложението на „Софсервиз“ ЕООД да закупи двата посочени от него актива, като предлаганата цена за дружествените дялове на длъжника в „Агенция Ди Ейч“ ООД изцяло съвпада с извършената от синдика оценка на стойността им. Съгласно изричния императив на чл.718 ал.1 ТЗ дялове, които са собственост на длъжника в други дружества, се продават, след като бъдат предложени за изкупуване на останалите съдружници и в срок от един месец предложението не бъде прието. От доказателствата по делото се установява, че предложението за закупуване на дружествените дялове на длъжника в „Агенция Ди Ейч“ ООД е оправено преди или през м.юни 2018г. и до настоящия момент не са предприети изискуемите от закона последващи действия. Липсва и отговор на предложението за закупуване на идеалните части от недвижимия имот в кк „Св.Св.Константин и Елена“, гр.Варна. Изискванията към синдика  да изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец, т.е. като професионалист в случая не са изпълнени докрай, поради което съдът намира, че следва да му бъде дадена възможност да осъществи правомощията си по осребряване на наличното имущество от масата на несъстоятелността.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ОТМЕНЯ решение № 640/17.08.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1696/13г., с което на осн.чл.632 ал.5 от ТЗ е спряно  производството по несъстоятелност на „Ди Ес Джей – Хъневски“ ООД, ЕИК 813081736, адрес на управление гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“ №35 и е освободен назначения постоянен синдик Д.В.Х., служебен адрес,*** на основание чл. 657, ал. 1, т. 6 от ТЗ.

 

          ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на производството по несъстоятелност.

          Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ :