О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

745 , Гр.Варна, 05.11. 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на четвърти ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

П. Х*

 

Като разгледа докладваното от съдия Х* в.т.д. № 549 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е образувано по жалба на И.Г.Н. против решение № 64/23.06.2014 г. по т.д.№ 61/2013 г. по описа на СОС за откриване на производство по несъстоятелност на Т*-59 ЕООД /в ликвидация/, постановено по реда на чл.630 ТЗ.

С определение № 699/21.10.2014 г. производството по настоящото дело е било спряно до приключване на производството по частна жалба на И.Г.Н. против определение от с.з. на 22.05.2014 г. по т.д.№ 61/2013 г. по описа на СОС, с което е оставена без уважение молба на жалбоподателя за конституирането му като трето лице – помагач на страната на длъжника – Т*-59 ЕООД /в ликв./ в производство по чл.625 ТЗ, в качеството му на едноличен собственик на капитала на това дружество, заинтересуван от изхода на спора, на основание чл.218 ГПК.

С необжалваемо определение № 739/03.11.2004 г. на ВАпС по ч.т.д.№ 657/2014 г. определението на СОС е потвърдено.

Пречките по движението на делото са отпаднали, поради което спряното производство следва да бъде възобновено, на основание чл.230 ГПК. Съдът следва да пристъпи към проверката за допустимост на въззивното производство, съобразно чл.267 ГПК.

Предвид изложеното в мотивите на определение № 699/21.10.2014 г. за преюдициалното значение на въпроса, дали жалбоподателят може да бъде конституиран като подпомагаща страна в производството по несъстоятелност, и отрицателното му разрешаване от съда, както и с оглед липсата на другите изрични законови предпоставки на чл.613а ТЗ, обуславящи правото на жалба на трето, неучастващо в производството лице, следва да се приеме, че И.Г.Н. не е активно процесуално легитимиран да обжалва решението за откриване на производство по несъстоятелност на Т*-59 ЕООД /в ликвидация/ и жалбата му на посоченото основание е недопустима. Горното води до извода, че въззивното производство, образувано по нея, следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА спряното производство по в.т.д.№ 549/2014 г.

ПРЕКРАТЯВА като недопустимо производството по в.т.д.№ 549 по описа на ВАпС за 2014 год., образувано по въззивна жалба на И.Г.Н..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едно-седмичен срок от съобщаването му пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: