О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №

 

19.09.2016г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. 549

по описа на ВнАпС за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, по реда на чл. 258 и сл. ГПК, образувано по жалба вх. № 19899/12.07.2016 г. на „ СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” със седалище и адрес: гр. Пловдив, бул. „ Шести септември” № 193 А, представлявано от Д* Д*, срещу решение № 456 от 15.06.2016г., постановено по т. д. № 220/2015 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което са отхвърлени предявените от въззивника колективни искове срещу „ ЕНЕРГО -ПРО МРЕЖИ” АД – гр. Варна, ЕИК 104518621, „ ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ” АД, ЕИК 103533691, гр. Варна: 1./ за забрана, като нелоялна, на търговска практика на „Енерго - Про Мрежи” АД, при която, за периода декември 2014 г. – януари 2015 г. дружеството реално извършва отчитане на използваната електрическа енергия извън обявения график за това, в нарушение на разпоредби от ОУ; 2./ за забрана, като нелоялна, на търговската практика на „ Енерго - Про Продажби” АД, при която за периода месец януари 2015 г. е издадена на потребителите повече от една фактура в рамките на един и същи месец в нарушение на разпоредби от ОУ; 3./ за преустановяване прилагането на горните нелоялни търговски практики.

Жалбата е подадена в срока по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и е процесуално допустима. Същата отговаря на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК.

Въззивникът е направил искане за събиране на ново доказателство в това производство, на основание чл. 266, ал. 3 ГПК, а именно: да му бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с цялата административна преписка, образувана в КЕВР във връзка с извършената проверка за отчитане и фактуриране на количествата ел. енергия съгласно действащата нормативна уредба.

Въззиваемите дружества, представлявани от адв. Г* В* от ВАК, представят общ отговор в срока по чл. 263, ал. 1 от ГПК, в който е изразено становище за неоснователност на жалбата и на доказателственото искане, с подробно изложени доводи и съображения.

Съдът намира, че направеното в жалбата искането за допускане и събиране на нови доказателства във въззивното производство е неоснователно Не се установяват допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения, които да обосноват извод за наличие на предвиденото в чл. 266, ал. 3 от ГПК изключение от приложението на разпоредбата на чл. 266, ал. 1 от ГПК, постановяваща забрана за събиране на доказателства от въззивния съд. Съдебният акт, с който доказателственото искане е отхвърлено, е надлежно мотивиран, като съображенията на първоинстанционния съд се споделят от настоящия състав, а именно: със същото определение са приети за безспорни между страните и ненуждаещи се от доказване обстоятелствата, посочени в исковата молба като такива, чието доказване се цели с това доказателствено искане. За първи път във въззивната жалбата се твърди, че в преписка на КЕВР, /която поначало не е надлежно индивидуализирана с №, дата и т. н./ се цели доказване и на други релевантни обстоятелства.

Същевременно, въззивният съд приема, че не се налага служебно събиране на доказателства или даване на указания на страните за предприемане на процесуални действия за доказване на релевантни факти и обстоятелства поради непълнота на доклада.

Предвид изводите за допустимост и редовност на въззивната жалба и на основание чл. 267, ал. 1 от ГПК, съставът на ВнАпС намира, че делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА за разглеждане въззивна жалба вх. № 19899/12.07.2016 г. на „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” със седалище и адрес: гр. Пловдив, бул. „ Шести септември” № 193 А, представлявано от Д* Д*, срещу решение № 456 от 15.06.2016г., постановено по т. д. № 220/2015 г. по описа на Варненски окръжен съд.

ОТХВЪРЛЯ искането на въззивника за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с административна преписка, образувана в КЕВР.

 

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 25.10.2016г. от 14.30 часа, за които дата и час да се призоват страните.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.