ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр. Варна, №64………….…./……28.01.…………..2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия В. А* ч.в.т.д. № 55/2015 г. по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Н.Н. – публичен изпълнител при ТД на НАП - Варна, срещу разпореждане № 505 от 15.01.2015 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 2147/2014 г., с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя за освобождаване от заплащане на заверен препис от исковата молба, необходим му за вписване в Служба по вписванията.

В жалбата се излагат твърдения, че съгласно чл. 84, т. 1 от ГПК държавата и държавните учреждения са освободен от заплащане на държавни такси, поради което разпореждането на ВОС е неправилно и следва да се отмени. Моли да бъде освободен от внасяне на такса от 20 лв. за въпросните преписи от исковата молба.

Съдът намира, че частната жалба е подадена от наделжна страна, но  срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което същата е процесуално НЕДОПУСТИМА.

С разпореждане № 62 от 07.01.2015 г. ВОС е оставил производството по делото без движение за вписване на исковата молба, с която публичен изпълнител при ТД на НАП – Варна е предявил иск по чл. 216 от ДОПК, в Служба по вписванията, съгласно чл. 114 вр. чл. 112 от ЗС.

Подадена е молба от 14.01.2015 г. от ищеца за снабдяване със заверени преписи от исковата молба за вписване съгласно указанията, като изрично е помолил да не заплаща такса за преписите, тъй като е освободен съгласно чл. 84, т. 1 от ГПК.

Съдът с обжалваното разпореждане е оставил молбата без уважение, като е посочил, че ищецът е освободен от такси, но не и от разноски.

Съдът намира следното:

Обжалваното разпореждане не попада в нито една от хипотезите на чл. 274, ал. 1 от ГПК вр. чл. 279 от ГПК, тъй като нито е преграждащо по-нататъшното развитие на делото /т.1/, нито е изрично предвидено в закона, че подлежи на обжалване /т.2/. Срещу това разпореждане страната може да се защити чрез обжалване на разпореждането за връщане на исковата молба, поради неизпълнение на указанията за вписване.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. № 1453/16.01.2015 г. на Н.Н. – публичен изпълнител при ТД на НАП - Варна, срещу разпореждане № 505 от 15.01.2015 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 2147/2014 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 55/2015 г. на ВАпС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: