Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

        

82./гр. Варна, 02.04.2019 г.

                                                       

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито публично съдебно заседание на пети март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Ели Тодорова като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д. №55/2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на „Галеко" АД, с ЕИК 131370224, седалище гр.София срещу решение №99/27.11.2018 г., постановено по т.д. №86/2016 г. по описа на ОС – Силистра, с което съдът е обявил за недействителни по отношение на кредиторите на „Садимекс" ООД / в несъстоятелност/,  с ЕИК 121103741, синдика и „Садимекс" ООД / в несъстоятелност / на основание чл. 135, ал. 3 от ЗЗД, вр. с чл.649 ТЗ по иска на „ОББ“ АД, при участието на синдика на САДИМЕКС ООД, договор за ПРОДАЖБА от „Садимекс" ООД / в несъстоятелност/,  в полза на „Галеко" АД, с ЕИК 131370224, на следния недвижим имот: 4466/7065 ( четири хиляди четиристотин шестдесет и шест) кв. м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор №66425.520.50, с трайно предназначение на територията: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване — за друг вид производствен складов обект находящ се в гр. Силистра, община Силистра област Силистра, Промишлена зона — Запад целият с площ от 7065 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Силистра община Силистра област Силистра, стар идентификатор № 267, квартал 7, парцел 14 и част от парцел 11/единадесет Ю/десет/ при съседи : 66425.520.28, 66425.520.29,66425.520.50,66425.520.52, 66425.520.30, 66425.520.27, заедно с построените в ПИ Сграда с идентификатор 66425.520.50.1, с трайно предназначение на сградата - сграда сьс специално предназначение, представляваща сграда на 1 етаж, с площ 606 кв.м. по скица, със стар идентификатор 66425.520.3.1 и СГРАДА с идентификатор 66425.520.50.2, с трайно предназначение на сградата - промишлена сграда, представляваща сграда на 1 етаж, с площ 13 кв.м. със стар идентификатор 66425.520.4.1.; обективирана в нот. акт Но 78 по нот. дело Но 712/2011г. на Нотариус с район на действие- PC Силистра, както и договор за ПРОДАЖБА от „Садимекс" ООД / в несъстоятелност/, с ЕИК 121103741, в полза на „Галеко" АД, с ЕИК 131370224 на следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 41143.501.13, находящ се в с. Калипетрово, Община Силистра, ж.к. "Дръстьр" с площ 5 961 кв.м. с трайно предназначение на територията „урбанизирана територия, с начин на трайно ползване за друг вид производствен, скалдов обект, при съседи: 4143.50124,          41143.501.14  41143.501.26, 41143.501.12,            41143.501.11, ведно с построените в него сгради, а именно: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 41143.501.13.1 с площ 787 кв.м на два етажа с предназначение промишлена сграда, разположена в ПИ 41143.501.13; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 41143.501.13.2 с ПЛОЩ 769 кв.м на един етаж с предназначение промишлена сграда, разположена в ПИ 41143.501.13; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 41143.501.13.3 с площ 297 кв.м на един етаж с предназначение промишлена сграда, разположена в ПИ 41143.501.13; както и 83 % от правото на собственост върху СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 41143.501.13.4 с площ 16 кв.м на един етаж, с предназначение сграда за енергопроизводство, разположена в ПИ 41143.501.13; обективирана в нот. акт Но 105 по нот. дело No 177/2012г. на Нотариус с район на действие- PC Силистра.

Във въззивната жалба се сочат допуснати нарушения при постановяване на решението, изразяващи се в противоречие с процесуалния и материалния закон. Поддържа, че решението е недопустимо, тъй като съдът се е произнесъл по непредявен от ищеца иск. Сочи доводи и за незаконосъобразност на решението, като твърди, че с действията си продавачът не е увредил кредитора.

Насрещните страни “Обединена българска банка” АД, с ЕИК 000694959, със седалище гр.София и синдикът на „Садимекс" ООД /в несъстоятелност/,  с ЕИК 121103741, със седалище гр.Силистра, не са подали отговори на жалбата.  

В рамките на правомощията си за преценка на допустимостта на  обжалваното решение, съобразно чл.269 от ГПК, настоящият състав намира, че първоинстанционното решение е недопустимо, поради следните съображения:

Обективните и субективните предели на правния спор, в рамките на които съдът дължи произнасяне, се определят от страните съобразно диспозитовното начало в гражданския процес. Спорното материално право, предмет на защита, се индивидуализира от ищеца чрез обстоятелствената част и петитума на исковата молба. Наведените в обстоятелствената й част фактически твърдения и формулираният във връзка с тях петитум са определящи за вида и правната квалификация на иска, с който е сезиран съдът.

В случая, пред ОС – Силистра са предявени искове с правно основание чл.135 от ЗЗД от „ОББ" АД, със седалище гр.София срещу „Садимекс" ООД /в ликвидация/, със седалище гр.Силистра и „Галеко" АД, със седалище гр.София, за обявяване за относително недействителни по отношение на ищеца на разпоредителни сделки от 06.06.2011 г. и 24.02.3012 г., с които „Садимекс" ООД е продал на „Галеко" АД, недвижими имоти в гр.Силистра и с.Калипетрово, Община Силистра. Ищецът твърди, че ответникът „Садимекс" ООД /в ликвидация/ е негов длъжник по силата на допълнително споразумение №5/21.12.2010г., с което последният, заедно с други търговски дружества е встъпил в дълга на кредитополучателя „Меком“ АД, по договор за банков кредит № 207/03.08.2007 г. Излага, че с извършените разпоредителни сделки в периода след придобиване качеството на съдлъжник по договора за кредит, с които първият ответник е отчуждил свои недвижими имоти в полза на „Галеко" АД – гр. София, длъжникът е намалил актива на своето имущество и по този начин е увредил кредитора чрез намаляване общото обезпечение по чл. 133 ЗЗД, при предполагаемо от длъжника и третото лице /като свързани лица/ знание за увреждане на кредитора съгласно чл.135, ал.2 ЗЗД или в евентуалност, при наличие на знание за увреждане.

След предявяване на исковете с правно основание чл.135 от ЗЗД е открито производство по несъстоятелност срещу първия ответник „Садимекс" ООД с решение №27/24.03.2017 г. по чл.630 от ТЗ, постановено по т.д.№24/2016 г. на ОС – Силистра.

С разпореждане от 19.10.2017 г., първоинстанционният съд е оставил исковата молба без движение, като е указал на ищеца в едноведмичен срок от съобщаването да формира петитум съответстващ на настъпилата промяна – откриване на производство по несъстоятелност по отношение на първия ответник, с оглед трансформиране на производството като такова по чл.649 от ТЗ.

С молба от 16.11.2017 г., ищецът „ОББ" АД, със седалище гр.София е сезирал съда с искане да отмени разпореждането си по реда на чл.253 от ГПК, тъй като изменението на иска е недопустимо, с оглед различните процесуални предпоставки за упражняването му, визирани в чл.649 от ТЗ. С разпореждане от 20.11.2017 г., съсът е оставил искането без уважение, като е продължил срока за отстраняване на нередовностите с 14 дни.

В дадения допълнителен срок, ищецът е изпълнил указанията на съда, като с определение от 13.07.2018 г., първоинстанционният съд е конституирал като съищец синдика на ответното дружество „Садимекс" ООД – в несъстоятелност на основание чл.649, ал.3 ТЗ.

Исковете са разгледани като специални отменителни по чл.649 ТЗ във вр.чл.135 ЗЗД, основани на накърняване масата на несъстоятелността и са уважени в полза на кредиторите на несъстоятелността на „Садимекс" ООД – в несъстоятелност с решение №99/27.11.2018 г. по т.д.№86/2016 г. на Силистренския окръжен съд, като атакуваните сделки са обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на основание чл.649 ал.1 ТЗ във вр.чл. 135 ЗЗД.

Искът по чл.649 ал.1 ТЗ във вр. чл.135 ТЗ има за предмет правни действия, разкриващи общи признаци характерни и за иска по чл.135 ЗЗД, но за разлика от него е основан и на накърняване масата на несъстоятелността, а процесуална предпоставка за предявяването му е наличието на висящо производство по несъстоятелност срещу длъжника и прието вземане на ищеца в него по чл.693 ТЗ към момента на предявяването на иска от кредитор при бездействие на синдика. С измененията на чл.649 ТЗ от 28.02.2013 г. – бр.20 на ДВ от 2013 г., са регламентирани преклузивен едногодишен срок за предявяването му, специална активна легитимация на синдика в защита на колективните интереси на кредиторите на несъстоятелността при условията на процесуална суброгация, а при негово бездействие – на всеки кредитор на несъстоятелността, разширени субективни предели на силата на пресъдено нещо на постановеното решение /чл.649, ал.5 ТЗ/, разширено приложно поле на презумпцията за недобросъвестност по чл.135 ал.2 ЗЗД /чл. 649 ал.4 ТЗ/ и специална подсъдност.

От гореизложеното следва, чр разпоредбата на чл.649, ал.3 от ТЗ е приложима само по отношение на искове с правно основание чл.135 ЗЗД, предявени от кредитор в хипотезата на чл.649, ал.1 ТЗ, т. е. след открито производство по несъстоятелност на длъжника, не и за искове по чл.135 ЗЗД, предявени от кредитор на длъжника преди откриване на производството по несъстоятелност, чието разглеждане не е подчинено на режима по чл.649 ТЗ.

От исковата молба е видно, че предявеният иск не съдържа фактически твърдения и петитум, съответствуващи на специалната уредба на чл.649 ТЗ относно Павловия иск, свързан с производството по несъстоятелност, а и не би могъл доколкото към момента на завеждане на делото такова производство срещу длъжника не е открито. Отсъствието на открито към датата на предявяване на иска производство по несъстоятелност на длъжника „Садимекс" ООД, изключва приложимостта на разпоредбите на чл.649, ал.1 и ал.3 ТЗ към създаденото с исковата молба на „ОББ" АД, със седалище гр.София процесуално правоотношение.

След като искът не е предявен в хипотезата на чл.649, ал.1 ТЗ, не е съществувала и възможност за изменението му в тази насока, нито предвиденото в чл.649, ал.3 ТЗ основание в производството за неговото разглеждане да се конституира като съищец синдикът на „Садимекс" ООД – в несъстоятелност. От момента на назначаването му за синдик, същият е имал възможност да упражни правомощието си по чл.649, ал.1 ТЗ и да предяви иск по чл.135 ЗЗД за обявяване на сделките за недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността. Упражняването на това правомощие обаче е следвало да стане в отделно производство, а не във висящото към момента на постановяване на решението по чл.630 ТЗ производство по иска на кредитора „ОББ" АД, със седалище гр.София.

Предявявайки иска, ищецът е упражнил само своето субективно потестативно право по чл.135 ЗЗД, без да е имал намерение и без да е разполагал с призната от закона активна процесуална легитимация да защитава правата и интересите на други кредитори на длъжника, увредени от оспорената разпоредителна сделка.

Като е провокирал недопустимо изменение на иска и се е произнесъл по предпоставките на чл.649 ал.1 ТЗ във вр. чл.135 ТЗ, без да са налице основания прилагане на тази норма и без да разгледа предявеният от ищеца иск с правно основание чл.135 от ЗЗД, първоинстанционният съд е допуснал нарушение на процесуалния закон, което е довело до постановяване на недопустимо решение.

Произнасянето по непредявени искове е основание за обезсилване на решението на Силистренския окръжен съд и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда за произнасяне по предявените от ищеца искове (в този смисъл са и решение N 344/24.01.2019 г. по т.д.38/2018 г. и решение N 382/11.01.2019 г. по т.д.1825/2017 г. на ВКС, II т.о.).

С оглед направеното искане и представените доказателства, в полза на въззивника „Галеко" АД, с ЕИК 131370224, седалище гр.София, следва да бъдат присъдени сторените в производството разноски за заплащане на адвокатско възнаграждение в размер от 5000 лева, съобразно представен списък по чл.80 ГПК.

Предвид неприложимостта на чл.649 ал.6 от ТЗ, с оглед изхода на спора  и на осн. чл.77 от ГПК, въззиваемата страна ОББ" АД, със седалище гр.София, следва да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Варненски апелативен съд, следващата се държавна такса за въззивно обжалване в размер на сумата от 5157.01 лева.

Воден от горното, Варненският апелативен съд

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА решение №99/27.11.2018 г., постановено по т.д. №86/2016 г. по описа на ОС – Силистра.

ВРЪЩА делото на Силистренски окръжен съд за ново разглеждане от друг състав на съда и произнасяне по предявените искове с правно основание чл.135 от ЗЗД.

ОСЪЖДА „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, ЕИК 000694959, със седалище гр.София и адрес на управление ул.“Св.София“ 5 ДА ЗАПЛАТИ на „ГАЛЕКО“ АД, ЕИК 131370224, със седалище гр.София и адрес на управление ул.“Поп Богомил“ 1, ап.20, сумата от 5000 (пет хиляди) лева – разноски за въззивното разглеждане на спора, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

ОСЪЖДА „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, ЕИК 000694959, със седалище гр.София и адрес на управление ул.“Св.София“ 5 ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Варненски апелативен съд, държавна такса в размер на 5157.01 (пет хиляди, сто петдесет и седем лева и 01 ст.), на осн. чл.77 от ГПК.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл.280,  ал.1 от ГПК .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                               ЧЛЕНОВЕ :

 

 

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдия В.Петров

по в.т.д. №55/2019 г. на АС Варна-ТО

 

Считам, че предявен иск по чл.135 – ЗЗД преди откриване на производство по несъстоятелност на ответника не само може, но и следва да се приспособи с оглед разглеждането му по реда на чл.649-ТЗ в рамките на производството по несъстоятелност. Разглеждането на такъв изменен иск не е недопустимо, като съдът е длъжен да конституира служебно синдика като съищец съгласно чл.649, ал.3 – ТЗ и да укаже на съищците нуждата от изменение на иска с цел приспособяването му към иск по чл.135-ЗЗД във връзка с чл.649, ал.1 – ТЗ, свързан с производството по несъстоятелност. Няма разумна причина, поради която производството по заварения наличен иск по чл.135-ЗЗД да се прекратява, за да се предяви от синдика нов иск по чл.135-ЗЗД във вр.чл.649-ТЗ в едногодишен срок от откриване на производството по несъстоятелност. Още по-неприемливо е това да става след като е ясно, че този срок вече е изтекъл /производството по несъстоятелност е открито на 27.03.2017 г./ и правото на друг иск по чл.135-ЗЗД, предявен от синдика или кредитора, е вече преклудирано. Не считам даденото с решение по т.д. №38/2018 г. на ВКС разрешение за удачно и справедливо. С решение по т.д. №1825/2017 г. на ВКС е дадено друго разрешение, което също е доста спорно. Нужно е формирането на нова справедлива практика на ВКС по повдигнатия въпрос, която да е в подкрепа на упражняване правото на кредитор на длъжника да иска връщане на прехвърлен имот в масата на несъстоятелността при доказано знание или намерение за увреждане на длъжника и на лицето, с което е договарял. При открито производство по несъстоятелност на прехвърлителя няма как кредитор да води чист иск по чл.135-ЗЗД само за себе си, нито да насочи индивидуално изпълнение спрямо имота – предмет на иска при евентуалното му уважаване.

                                                                           СЪДИЯ С ОСОБЕНО МНЕНИЕ: