О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

          Номер 631 /26.09.2014                                     ,  град Варна

Варненски Апелативен съд,  Търговско отделение

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  В* А*                                         ЧЛЕНОВЕ: М* Н*   А* Б*

 

като разгледа докладваното от съдия А.Б*

в.ч.т.дело номер 550/2014 год. по описа на АС - Варна,

за да се произнесе взе предвид   следното:

 

         Производството е с правно основание чл. 220 ГПК вр. чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба от  И* Г* Н* против  определение от о.с.з. на 22.05.2014 год., постановено по т.д.№ 61/2013 год. по описа на ОС – Силистра, с което е оставена без уважение молбата на страната за конституирането й като трето лице – помагач, на основание чл. 218 ГПК.

         В предявената частна жалба се твърди, че обжалваният съдебен акт е неправилен и се претендира неговата отмяна. Налице са изискуемите от закона предпоставки за конституирането на  подпомагаща страна. Молителят е едноличен собственик на „Т* – 59” ЕООД и разполага с правен интерес от встъпване в производството с цел отхвърляне на молбата за откриване на производството по несъстоятелност.  Излагат се и доводи против съществуването на вземането на „Ю*Б*АД, респ. се оспорват материалноправните предпоставки за откриване на производството по несъстоятелност.

           Препис от предявената частна жалба е връчена единствено на молителя в производството „Ю* Б*” АД. Частната жалба не е надлежно администрирана чрез връчване на препис на ответника в производството – длъжника „Т* 59” ЕООД в ликвидация.

Тъй като задължението за администриране на частната жалба е задължение на съда, постановил обжалвания съдебен акт, производството пред ВАС следва да бъде прекратено, респ. делото – върнато на СОС за изпълнение на процедурата по чл. 276 ГПК.

Така мотивиран съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 550/2014 год. по описа на АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Силистра за изпълнение на дадените указания и последващо изпращане на делото в АС - Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: