РЕШЕНИЕ

 

№     331/   28.11.2013  г.                град Варна

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                                            търговско отделение

На  тринадесети ноември                                                                              2013 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                        ЧЛЕНОВЕ: Анета Братанова

                                                              Петя Хорозова

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 552 по описа за 2013 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 613а ал.1 от ТЗ.

С решение № 28/31.05.2013 г, постановено по т.д.11/2013 г. по описа на Разградския окръжен съд, на основание чл. 630 ал. 1 и ал. 2 от ТЗ е обявена неплатежоспособността на „Копфщрюмпфе унд аугеншлиц” ЕООД със седалище гр. Кубрат, с начална дата 12.03.2012 г., /извършена поправка на ЯФГ с решение 161/11.07.2013 г/. , открито е производство по несъстоятелност, постановен е общ запор и обща възбрана върху имуществото и е назначен синдик.

Решението е обжалвано от „Жиел” ЕООД, присъединен кредитор по чл. 629 ал. 4 ГПК в производството по несъстоятелност, с искане решението да се обезсили като недопустимо и производството по делото да се прекрати, евентуално да се отмени по отношение началната дата на неплатежоспособността, поради незаконосъобразност и допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила при постановяването му в тази част и се приеме за дата на неплатежоспособността 03.01.2011 г.

В писмено становище кредиторът „Николов и синове” АД е оспорил основателността на жалбата.

Длъжникът - ответник не е взел становище по жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл. 633 от ТЗ от надлежна страна.

Производството е инициирано от кредитора „Николов и синове” АД гр. Първомай и към него в срока по чл. 629 ал. 4 ТЗ се е присъединил жалбоподателят „Жиел” ЕООД гр. София, който също иска да се открие производство по несъстоятелност. Наведените доводи за недопустимост на постановеното съдебно решение, се основават на твърдението, че молбата по чл. 625 от ТЗ на кредитора „Николов и синове” АД  е подписана от адвоката Д. Р., който е действал в нарушение на забраната на чл. 43 ал. 3 от Закона за адвокатурата и затова извършените от него правни действия са недопустими и не могат да се валидират, поради което производството по несъстоятелност следва да бъде прекратено. От събраните по делото доказателства не може да се направи извод за нарушение на чл. 43 ал. 3 от ЗА, тъй като жалбоподателят се позовава единствено на факта, че адв. Р. е представлявал „Копфщрюмпфе унд аугеншлиц” ЕООД при вписване в ТР на промяна в наименованието и седалището на фирмата. Независимо от горното, след като жалбоподателят „Жиел” ЕООД се е включил като съищец /присъединен кредитор/ в производството по чл. 625 от ТЗ и то е приключило на първа инстанция с постановено решение за откриване на производство по несъстоятелност, липсва какъвто и да е правен интерес от негова страна да иска обезсилване на решението като недопустимо и прекратяване на делото или отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника. С оглед същността и целта на производството по несъстоятелност, като универсално принудително изпълнение по отношение на длъжника, постановеното решение има действие по отношение на всички /чл. 630 ал. 3 от ТЗ/. Затова жалбата в тази и част е недопустима и производството по нея следва да се прекрати.

Правният интерес от обжалване е само в частта с която се иска да се отмени решението относно началната дата на неплатежоспособност, поради което жалбата само в тази си част подлежи на разглеждане от въззивния съд. Наведени са доводи за незаконосъобразност и допуснати съществени процесуални нарушения при определянето на начална дата - 12.03.2012 г /вж. решение за поправка на очевидна фактическа грешка л.737 първ.д./. и се иска вместо нея постановяване за начална дата на неплатежоспособността - 03.01.2011 г.

По делото в първоинстанционното производство е приета първоначална съдебно-счетоводна експертиза, като вещото лице е изготвило заключението си въз основа на данните в счетоводството на длъжника и ТД на НАП, според което към датата на подаване на исковата молба са посочени ликвидни и изискуеми задължения по търговски сделки към доставчици в размер на 315 387,50 лв; публични задължение към НАП – 63 043,41 лв.; частни държавни вземания – 19 000 лв. и 57 407,72 лв. задължения към други кредитори, между които задълженията към „Жиел” ЕООД установени с влязло в сила решение по които е образувано И.Д № 20128320404611 на ЧСИ Ив.Х.. Въз основа на тях са посочени отделните коефициенти за ликвидност, които след извършена корекции в съд. заседание на 14.03.2013 г.са съотв. за 2011 г: 1,27 - обща; 0,30 – бърза; 030 - незабавна и 0,10 -  абсолютна ликвидност , а за

  2012 г. 0,72 – обща;  0,11 – бърза; 0,11 – незабавна и 0,04 – абсолютна. Поради оспорване на ССЕ приетата допълнителна ССЕ, която след обстоен анализ на доказателствата е определила отново коефициентите на ликвидност /обща бърза незабавна и абсолютна/ за периода 2008 – 2010 г. Тези коефициенти са съответно за 2010г.:1,82 - за обща;0,50 - за бърза; 0,50- за незабавна и 0,06- за абсолютна ликвидност.

2011 г :1,57 - за обща; 0,27 - за бърза, 0,27 - за незабавна и 0,12 за абсолютна такава,а за 2012 г.: 0,37 за обща; 0,10 за бърза; 0,10 за незабавна и 0,06 за абсолютна  ликвидност. Въз основа на тях първоинстанционният съд е приел, че неплатежоспособността е настъпила към 12.03.2012 г., когато длъжникът е спрял плащанията.

Спорът е относно коректността на счетоводните данни при длъжника въз основа на които са изчислени различните коефициенти за ликвидност и доколко вярно те отразяват действителното състояние на длъжниковата неплатежоспособност. Вещото лице е констатирало некоректното счетоводно отразяване на краткосрочни кредити към ОББ като дългосрочни, поради което е коригирало коефициентите за ликвидност за 2011 г., като и след тази корекция приема, че длъжникът е бил в състояние да покрива задълженията си без опасност за кредиторите. Възраженията на кредитора „Жиел” ЕООД, че при наличието на неплатените задължения за предходни периоди датата на неплатежоспособността следва да се съобрази с тях, не отчитат останалите фактори въз основа на които следва да се направи конкретната преценка относно способността на длъжника да погасява паричните си задължения. Действително длъжникът има пелтанети парични задължения към доставчици от 2008 и 2009 г., но те са единични случаи. Такива са задълженията към фирма „LonatiS.p.A / възникнали на 23.01.2008 г. в размер на 134 944,40 лв. по които са извършвани частични плащания но и натрупани нови задължения за следващия период, като в края на 2009 г. са 141 215,21 лв., намалява съответно на 105 047,68 лв. през 2010 г. и 94 946,71 лв. 2011 г., когато договорът е развален и машините са върнати на доставчика с протокол за предаване на ДМА. Неплатени задължения по фактури от 2009 г. има към доставчиците – Алмар текстайл ООД – 6 432 лв и Успех ССБ Холдинг ЕООД - 4 778,87 лв. но въз основа на тях не може да се направи извод, че длъжникът е бил неплатежоспособен към датата на възникване на тези задължения. От доклада на временния синдик за причините за неплатежоспособността, състоянието на длъжника и възможността за оздравяване е видно, че основната икономическа дейност на длъжника - производство на чорапи се е развивала в периода 2005 – 2009 г. длъжникът е имал парични постъпление с които е бил в състояние да покрива задълженията си по краткосрочни и дългосрочни кредити и да разширява производството, като то е с най – голям обем през 2009 г. / по 115 000 чифта чорапи месечно/. През 2010 г. основния съконтрахент в Гърция забавя плащанията, което рефлектира върху производствената дейност на длъжника, намаляват приходите и възможностите за плащане на банковите кредити. Реално финансовите проблеми възникват след м. май 2011 г. когато ОББ забавя предоговаряне на кредит за оборотни средства и започва да прихваща задълженията си от паричните постъпления от производствената дейност на ответника. Затова съдът приема, че след 1.06.2011 г. длъжникът е изпаднал в неплатежоспособност. След тази дата само теоретично е разполагал с възможност да разплаща задълженията си своевременно, с наличните краткосрочни актив, тъй като някои от тях, като залежали прежди и готова продукция трудно се превръщат във финансови средства. Доказателство за това са данните към 31.11.2012 г. за бракуване на прежди и материали за 132 000 лв. и готова продукция за 70 000 лв. общо за 202 000 лв. т.е. половината от обявените в баланса за 2010 и 2011 г материални запаси. Съмнителни са и сочените парични средства в каса, които за  2011 г. са 36 000 лв., тъй като липсват данни от инвентаризация които да потвърдят съществуването им.

Въз основа на изложеното съдът приема, че преценката за неплатежоспособността следва да се направи не само на база балансови данни на длъжника, а след съвкупна преценка на реалната способност на предприятието на длъжника да обслужва задълженията си. Затова при наличието на материални активи /материали и продукция/ без потребителна стойност и сочени парични средства в каса без данни за реалното им съществуване, съдът приема че от 1.06.2011 г. когато драстично е намалено постъплението на парични средства от производство е спрял плащанията на просрочените задължения към доставчиците. При така установеното приема за начална дата на неплатежоспособността 01.06.2011 г.

Поради различие в обявената начална дата първоинстанционното решение следва да се отмени в тази част и се постанови друга  начална дата - 01.06.2011 г. .

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ОТМЕНЯ решение № 28/31.05.2013 г, постановено по т.д.11/2013 г. по описа на Разградския окръжен съд, само в частта с която неплатежоспособността на „Копфщрюмпфе унд аугеншлиц” ЕООД със седалище гр. Кубрат, е обявена с начална дата 12.03.2012 г., /извършена поправка на ЯФГ с решение 161/11.07.2013/ и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОПРЕДЕЛЯ 01.06.2011 г. за начална дата на неплатежоспособността на „Копфщрюмпфе унд аугеншлиц” ЕООД със седалище гр. Кубрат

На основание чл. 622 от ТЗ решението подлежи на незабавно вписване в Търговския регистър. На основание чл. 14 от ЗТР препис от решението да се изпрати служебно на агенцията.

На основание чл. 634в от ТЗ решението да се впише в книгата за актовете на съда по несъстоятелността водена при Разградския окръжен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивната жалба на „Жиел” ЕООД срещу решение № 28/31.05.2013 г, постановено по т.д.11/2013 г. по описа на Разградския окръжен съд, в частта с която се иска обезсилване или отмяна на решението за откриване на производство по несъстоятелност на  „Копфщрюмпфе унд аугеншлиц” ЕООД със седалище гр. Кубрат.                                         

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва на основание чл. 633ал. 1 ТЗ пред ВКС на РБ в седемдневен срок от вписването му в търговския регистър при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК.

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :