ОПРЕДЕЛЕНИЕ №585

 

гр. Варна, 09.09.…..2015 година

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. т. д. № 552/2015  по описа на Апелативен съд - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 267 от ГПК.

Образувано е по две въззивни жалби:

1/ Въззивна жалба от „СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД, със седалище в гр. Варна, с ЕИК 103328302, против решение № 392 от 20.05.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по търг. дело № 1404/2014 г., поправено с решение № 602 от 16.07.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по същото дело в частта, с която е уважен искът на Ф.К.Ч. за отмяна на взетото по т.7 решение на общото събрание на акционерите на акционерното дружество-настоящ жалбоподател, проведено на 30.07.2014 г. в гр. Варна в зала № 4 на РКС на КНСБ - Варна, ул. „Хр. Самсаров” № 3, ет. 3 за избирането на М* А* П* като член на СД на дружеството, като незаконосъобразно, на осн. чл.74 от ТЗ.

В жалбата се излагат съображения за неправилност на решението с молба същото да бъде отменено и искът отхвърлен като неоснователен.

2/ Въззивна жалба от Ф.К.Ч., против решение № 392 от 20.05.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по търг. дело № 1404/2014 г., поправено с решение № 602 от 16.07.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по същото дело, в частта, с която са отхвърлени исковете за отмяна на взетите по т.4.1, т.5 и т.8 решения на проведено на 31.07.2014 г. общо събрание на акционерите на „СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД, касаещи решение с балансовата печалба за 2013 г. да бъде покрита непокрита загуба за минали години /т.4.1/, решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г. /т.5/ и решение за приемане за сведение докладът за дейността на дружеството от 01.01.2014 г. /т.8/, на осн. чл.74, ал.1 от ТЗ.

В жалбата се излагат съображения за неправилност на решението с молба същото да бъде отменено и исковете уважени.

І. При проверка допустимостта на жалбите настоящият състав на съда установи, че не е събрана дължимата държавна такс по въззивната жалба на Ф.Ч.. Съгласно приетото в ТР № 1/2002 г. ОСГК при спазване на преклузивния срок, всеки член на дружеството може да предяви иск по чл. 74 ТЗ срещу едно или всички решения на ОС. Искането за отмяна би могло да се основава на процесуална незаконосъобразност на решението (решенията), състояща се в опорочена процедура по свикване или вземане на решението. Това искане би могло и/или да се основава и на твърдение за материална незаконосъобразност - противоречие на решението с материалноправна норма на устава или ТЗ. И в двата случая, обстоятелствата на които се основава искането за отмяна следва да бъдат изрично посочени и конкретизирани, като се касае за обективно съединяване на отделни искове, като установяването на всеки един от посочените в исковата молба пороци, води до отмяна на решението на ОС. В настоящия случай ищецът Ф.Ч. е предявил претенция за отмяна на решения по четири точки от Протокола на ОСА на ответното дружество – т.4.1., т. 5, т. 7 и т. 8, като по всяко решение е изложил конкретни обстоятелства, различни от останалите, на които основава искането за отмяна. Това обуславя извод за предявени четири иска при условията на обективно кумулативно съединяване. Очевидно това е било и становището на ВОС, като на ищеца изрично е указано да внесе такса от 80 лв. за всеки един от предявените искова, след като приспадне внесените първоначално 50 лв. (исковете са неоценяеми) – л. 19 от гр. д. № 1404/14 г. на ВОС. Указанията на ВОС са били частично изпълнени.

По образуваното въззивно дело жалбоподателят Ф.Ч. е внесъл д. т. от 40 лв., а дължимата съгл. чл. 18 от Тарифата за държавните такси по ГПК следва да се определи на 120 лв. (обжалва се решението по отношение на отхвърлените 3 иска – д. т. по 40 лв. за всеки, представляващи 50 % от дължимата за първата инстанция). С оглед изложеното дължим остатък е сума в размер на 80 лв., поради което производството следва да се прекрати и делото върнато на ВОС за надлежното администриране на въззивната жалба.

ІІ. Отделно от това, видно от диспозитива на решение № 392 от 20.05.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по търг. дело № 1404/2014 г. е допусната и очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 247 от ГПК като е посочено, че ОСА е проведено на 30.07.2014 г., а видно от мотивите на решението това е осъществено на 31.07.2014 г. Установената ОФГ следва да бъде отстранена от постановилия съдебния акт съд, поради което делото следва да се върне и на това основание.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 552/2015 г. на Варненския апелативен съд.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за 1/ събиране на дължимата държавна такса от още 80 лв. и 2/ отстраняване по реда на чл. 247 от ГПК на допуснатата очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението, изразяваща се в погрешно посочена дата на проведеното процесно ОСА като вместо вярното 31.07.2014 г. е посочено погрешното 30.07.2014 г., след което делото да бъде върнато на Варненския апелативен съд за произнасяне по въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                           2.