РЕШЕНИЕ

                                                           №214

                                                                           гр.Варна, 21.09.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в закрито заседание на 21.09.2016 г. в  състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                  НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 554 по описа за  2016  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

И.А.Н. *** е обжалвала решението от 29.07.2016 г. на Окръжен съд Разград по т.д. №79/2016  г., с което е оставена без уважение жалбата й срещу отказа на длъжностното лице по регистрацията при АВ от 13.07.2016 г. за вписване в търговския регистър на заличаването й като съдружник в „Абритус Файн Фууд Бевъридж” ООД – гр.Разград по заявление за вписване №20160711184757/11.07.2016 г. С жалбата се моли решението да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което отказът на длъжностното лице по регистрацията бъде отменен, като на Агенция по вписванията бъде указано да впише заявената промяна в търговския регистър по партидата на дружеството.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

В ТЗ не е предвидено напусналият с предизвестие съдружник да може сам да поиска вписване в търговския регистър на заличаването си като съдружник  по партидата на дружеството. Това може да стори само търговецът чрез своя управител, респективно – упълномощен от последния /а не от съдружника/ адвокат  съгласно чл.15, ал.1, т. 1 и т.4 – ЗТР. Съгласно разпоредбата на чл.141, ал.5 – ТЗ управителят може сам да заяви за вписване заличаването си от търговския регистър, ако дружеството в срок от един месец след получаване на уведомлението му за напускане, не стори това.  Следва да се приеме, че тази възможност обхваща и качеството му на съдружник,  когато е управляващ съдружник. Т.е. при едновременно подаване на молба за напускане от управителя в двете му качества – като управител и като съдружник в дружеството, при бездействие на дружеството управителят може да заяви за вписване както заличаването си като управител /управляващ съдружник/, така и заличаването си като съдружник. В случая обаче жалбоподателката е заличена като управител по нейно искане на 06.07.2016 г., а е заявила отделно заличаването си като съдружник със заявление от 11.07.2016 г. Към този момент тя вече няма качеството на управител и не може да иска да бъде заличена като съдружник по партидата на дружеството. Това следва да стори следващият избран от ОС на съдружниците управител на дружеството. В случай че останалият втори съдружник бездейства и не провежда общо събрание за избор на нов управител и за решаване въпроса за  съдбата на освободените дялове от напусналия с предизвестие съдружник, последният е в правото си да поиска прекратяване на дружеството по съдебен ред. Следователно отказът за вписване в търговския регистър на заявената от съдружника промяна в обстоятелствата е правилен, а решението на ОС Разград, с което жалбата срещу него е оставена без уважение, следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.25, ал.4 - ЗТР съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №761/29.07.2016 г. на Окръжен съд Разград по т.д.№79/2016 г., с което жалбата на И.А.Н. *** срещу отказа на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията от 13.07.2016 г. за вписване в търговския регистър на заличаването й като съдружник в „Абритус Файн Фууд Бевъридж” ООД – гр.Разград по заявление за вписване №20160711184757/11.07.2016 г. е оставена без уважение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.