О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №667

 

10.11.2017г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на десети ноември две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                  НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. Дамянова ч. т. д. № 554

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по въззивна частна жалба на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. София, представлявано от ю. к. Г.К., срещу определение № 258/20.06.2017г., постановено по т. д. № 59/2016г. по описа на Силистренски окръжен съд, с което производството по делото е прекратено, на основание чл. 126 ГПК.

Поддържайки доводи за незаконосъобразност на определението жалбоподателят моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск. Твърди се неправилност на изводите на първоинстанционния съд, според които след като по двете образувани дела в СОС между същите страни са постъпили идентични отговори от ответника „КАЙНАК АГРО 2“ ЕООД и идентични допълнителни искови молби, отнасящи се до единия от предявените установителни искове по чл. 422 ГПК, а именно по този за сумата 295 238.32 лв., то страните са акцентирали на тази сума и дружно са изоставили исковата претенция от 29 376.14 лв. по договор за аренда № 49/31.12.2012г. Искането е за отмяна на определението и връщане на делото на окръжния съд с указания за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответното дружество „КАЙНАК АГРО 2“ ЕООД, ЕИК 201620586, със седалище с. Кайнарджа, Област Силистра, на което е редовно връчен препис от частната жалба, не се възползва от възможността за подаване на отговор и не изразява становище.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

Съдът, като обсъди доводите на частния жалбоподател във връзка с изложените оплаквания, и провери данните по делото, намира частната жалба за основателна по следните съображения:

На 03.03.2016г. в Силистренски окръжен съд е подадена искова молба от Министерство на земеделието и храните, с която е предявен специален установителен иск по чл. 422 ГПК за установяване съществуването на произтичащи от договор за аренда № ДА – 49/31.08.2012г. парични задължения на ответника „Кайнак Агро 2“ ЕООД, ЕИК 201620586, за които е издадена в полза на ищеца заповед за изпълнение № 3175/22.10.201г. по ч. гр. д. № 1485/2015г. по описа на СРС, както следва: за сумата 29 376.14 лв., представляваща арендно плащане за стопанската 2014/2015г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, до окончателно погасяване на задължението. По тази искова молба е било образувано т. д. № 59/2016г. по описа на Силистренски окръжен съд, по което е постановено обжалваното определение. По разпореждане на съдията докладчик е служебно изискано за прилагане ч. гр. д. № 1485/2015г. по описа на Силистренски районен съд, по което е издадена заповедта за изпълнение.

На същата дата – 03.03.2016г. е подадена още една искова молба от Министерство на земеделието и храните срещу „Кайнак Агро 2“ ЕООД, ЕИК 201620586, за установяване съществуването на парични задължения на ищеца към ответника, за които е издадена заповед за изпълнение по ч. гр. д. № 1484/2015г., произтичащи от друго арендно правоотношение между страните - договор за аренда № ДА – 50/31.08.2012г, с цена на иска 295 238.32 лв. По тази искова молба е образувано т. д. № 58/2016г. по описа на Силистренски окръжен съд и е служебно изискано за прилагане ч. гр. д. № 1484/2015г. по описа на Силистренски районен съд.

След изпълнение на процедурата по чл. 367 ГПК за връчване на препис от исковата молба, по която е образувано т. д. № 59/2016г. по описа на Силистренски окръжен съд, ответникът „Кайнак Агро 2“ ЕООД е подал отговор в посочения от закона двуседмичен срок. В адресната част на отговора е посочено, че същият се подава по т. д. № 59/2016г. по описа на Силистренски окръжен съд, но видно от съдържанието му, ответникът възразява срещу основателността на друг иск, различен от предявения по конкретното дело. Нередовността на осъщественото процесуално действие по подаване на писмения отговор по см. на чл. 101 ГПК не е констатирано от съдията докладчик и е директно разпоредено изпълнение на процедурата по чл. 372, ал. 1 ГПК.

След като му се връчва препис от отговор на „Кайнак Агро 2“ ЕООД, с която се възразява срещу основателността на иска, предмет на производството по т. д. № 58/2016г. по описа на СОС, ищецът, на когото при подаване на исковите молби не се съобщава номер на дело, а само номер по входящия регистър на сезирания съд, е подал по т. д. № 59/2016г. допълнителна искова молба по първоначалната такава, по която е било образувано производство по т. д. № 58/2016г. по описа на СОС и за която се отнася писмения отговор.

Така установените факти и обстоятелства по никакъв начин не обосновават извод, че първоинстанционният съд е бил надлежно десезиран от разглеждането на първоначално въведения спор с исковата молба, по която е образувано производството по т. д. № 59/2016г. по описа на СОС. Ищецът не е заявявал оттегляне или отказ от исковете за установяване съществуването на произтичащи от договор за аренда № ДА – 49/31.08.2012г. парични задължения на ответника „Кайнак Агро 2“ ЕООД, ЕИК 201620586, за които е издадена в полза на ищеца заповед за изпълнение № 3175/22.10.201г. по ч. гр. д. № 1485/2015г. по описа на СРС. Посочването на друг правен спор в допълнителната искова молба не съставлява оттегляне или отказ от иска или форма на изменение на иска. В най – неблагоприятния за ищеца вариант, и то като резултат от неизпълнение на указания по чл. 101 ГПК, процесуалното действието по подаване на допълнителна искова молба т. д. № 59/2016г. по описа на СОС, би следвало да се счете за неизвършено, на основание чл. 101, ал. 3 ГПК, и да се пристъпи към постановяване на съдебен акт по чл. 374 ГПК. Доколкото обаче в случая първопричината за грешката в предмета на делото, допусната в представените от двете страни документи при размяната на книжа, е съдържанието на писмения отговор на ответника, с който се възразява срещу основателността на друг иск, различен от предявения по конкретното дело, съдът е дължал даването на указания по чл. 101, ал. 1 ГПК относно това процесуално действие. Като резултат от допуснатите от двете страни грешки относно предмета на т. д. № 59/2016г. не могла да настъпи последваща предявяването на иска подмяна на спора, с който съдът е валидно първоначално сезиран. Всеки от предявените искове по двете образуваните в СОС на 03.03.2016г. съдебни производства между едни и същи страни, е с различно основание / факти и обстоятелства, на които ищецът основава претендираните за установяване права/ и петитум, и съставлява годен самостоятелен предмет на съдебна защита

По изложените съображения съставът на ВнАпС намира, че обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено, с указания за продължаване на съдопроизводствените действия, респ. даване на указания по чл. 101, ал. 1 ГПК във връзка с нередовността на процесуалното действие по подаване на отговор от ответника „Кайнак Агро 2“ ЕООД, ЕИК 201620586.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 258/20.06.2017г., постановено по т. д. № 59/2016г. по описа на Силистренски окръжен съд, и

ВРЪЩА делото на Силистренски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                        2.