РЕШЕНИЕ

 

№  326/         21.11.2014г. гр Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                  търговско отделение       трети състав

На двадесет и първи октомври                                                    2014 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                                     ЧЛЕНОВЕ: Радослав Славов

                                                                 Петя Хорозова

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 555 по описа за 2014 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по реда на чл. 268 ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на „Мега трейд – 76” ООД със седалище гр. Варна срещу решение № 723/9.07.2014 г. постановено по т.д.300/2014 г. на Варненския окръжен съд с което са отменени взетите решенията от проведено на общо събрание на съдружниците на 4.02.2014 г. за изключване на Г.Р.Г. като съдружник на осн. чл. 126 ал. 3 т. 1 и 3 от ТЗ, преобразуване на дружеството, приемане на нов учредителен акт и освобождаването на Г. като управител.

Въззивникът обжалва решението като неправилно поради допуснати съществени процесуални нарушения, необоснованост и противоречие с материалния закон, иска отмяната му като порочно и отхвърляне на иска на съдружника по чл. 74 от ТЗ.

Въззивната жалба е подадена в срок, от активно легитимирана страна, срещу подлежащ  на обжалване  акт и е допустима.

В постъпил писмен отговор в срока по чл. 263 ГПК въззиваемата страна оспорва основателността на жалбата.

Предмет на въззивното производство е иск с правно основание чл. 74 от ТЗ, предявен в преклузивния 14 дневен срок по чл. 74 ал. 2 от ТЗ.

Релевираните в обстоятелствената част на исковата молба основания са процесуална незаконосъобразност поради нарушения на чл. 138 от ТЗ и 25 от дружествения договор по свикване на ОС и процедурни нарушения при воденето на събранието, както и нарушения обуславящи материалноправна незаконосъобразност, тъй като има бланкетно позоваване на чл. 126 ал. 3 т.1 и 3 от ТЗ, а единствения конкретен случай визиран в предупреждението касае действия предприети от Г.Р.Г. в качеството му на едноличен собственик и управител на „Агро инвест 71” ЕООД насочени към реализация на правата му на кредитор в отношенията с „Мега трейд - 76” ООД.

Ответникът оспорва иска като неоснователен. Счита, че преценката за извършените нарушения от изключения съдружник следва да се основава както на поканата – предупреждение от 12.12.2013 г. така и на предупреждението съдържащо се в нот. покана рег. № 5105/2013 г. получена на 14.10.2013 г. за преустановяване на насочените против интересите на дружеството действия на Г., за които той носи отговорност в двете си качества – на управител и съдружник.

Безспорно по делото, че ищецът Г.Г. е съдружник в „Мега трейд – 76” ООД  при равно дялово участие по ½ от капитала с другия съдружник М.Р.. Двамата са вписани като управители, които представляват дружеството съвместно. Ответното дружество реализира търговска дейност със свързаните лица ЕТ „Мега трейд – М.Р.” и „Агроинвест 71” ЕООД със собственик Г.Р.Г..

С нотариална покана /л. 81 от първ.д./ М.Р. е свикала извънредно ОС за решаване на финансови въпроси. В писмото се твърди, че ищецът отказва съдействие за подписване на договор за издаване на електронен подпис и без съгласие е складирал в база на ответното дружество в с. Честименско селскостопанска продукция на „Агроинвест- 71” ООД, с което лишава ответното дружество от доходи и иска опразване на склада или плащане на наем. Поканата му е връчена на 14.10.2013 г. на 21.10.2013 г. срещата е преминала в спор и съдружниците са подписали констативен протокол /л. 141/, с който са отложили провеждането на ОС за 31.10.2013 г, Липсват данни за провеждане на ОС на 31.10.2013 г. По спорните финансови въпроси между собствените фирми на съдружниците и общото дружество всеки от съдружниците е предприемал самостоятелни действия. С покана-предупреждение изпратена с писмо изх. № 11/12.12.2013 г. /л. 21 първ.д./ М.Р. като съуправител на ответника е предупредила съдружника Г. за неправомерните му действия състоящи се в подаване в качеството му на управител на „Агро инвест 71” ЕООД на три молби за образуване на заповедни производства срещу „Мега трейд -76” ООД и подписване заповедите за изпълнение, вече в качеството му на съуправител и съдружник на ответното дружество. Поканила го е да се яви в офиса на адвокат за подписване на възражение срещу заповедите, като го е предупредила, че при неявяване ще приеме, че с фактическите си действия и поведение действа срещу интересите на общото им дружество и му вреди. В писмен отговор /л. 18 първ.д./ ищецът е отказал по съображения, че ответното дружество има задължения и търсенето им по принудителен ред не следва да се квалифицира като действия срещу „Мега трейд – 76” ООД. С нотариална покана /л.14първ.д./, връчена на ищеца на 7.01.2014 г., Р. в качеството си на управител е свикала извънредно общо събрание, което следва да се проведе на осмия ден от получаване на поканата при дневен ред: 1/Изключване на съдружника Г.Р.Г. на осн. чл. 126 ал. 3 т. 1и 3 от ТЗ; 2/Вземане решение за поемане на дела му; 3/Приемане на учредителен акт; 4/Освобождаване на Г. като управител. Видно от протокола / л. 10 от първ.д./общото събрание е проведено на 4.02.2014 г. и на него са  присъствали освен двамата съдружници, упълномощени от тях адвокати и нотариуси. Протоколът е воден от адв. С., упълномощен от М. Р. за протоколчик. Доводите на Г. за нередовност на събранието и искането му за отлагане са протоколирани, но са приети за неоснователни, поради което събранието е проведено по предварително обявения дневен ред. След приключване на разискванията по т.1 е взето решение за изключване на съдружника Г., като неговият дял е приспаднат при определяне на мнозинството. Останалите решения по т. 2,3 и 4 са взети след напускане на изключения съдружник, еднолично от М.Р..

Съдът приема за неоснователни въведените от ищеца фактически основания обуславящи процесуална незаконосъобразност по следните съображения: Няма законово изискване предупреждението по чл. 126 ал. 3 от ТЗ да бъде отправено задължително по решение на ОС, липсва такова и в дружествения договор, поради което съдът приема, че може да бъде отправено както от управител, така и от всеки съдружник. / Така практика  по чл. 290 ГПК – Решение № 56/08.09.2010 г. на ВКС по т.д.472/2009 г. II т.о./ Свикването на ОС, еднолично от единия управител при учредено съвместното представителство на двамата управители на дружеството не представлява нарушение на чл. 138 ал. 1 от ТЗ и чл. 25 от дружествения договор. Съвместното представителство касае трети лица, а не самото дружество, затова не намира приложение във вътрешните отношения. Свикването от единия управител при противоречиви интереси, не е в нарушение на закона, след като се дава право и на съдружници с повече от 1/10 от капитала да свикат събранието / чл. 138 ал. 2 ТЗ/. Не намират опора в закона и доводите за нарушена процедура при провеждане на ОС, поради предварително определен от Р. протоколист – адв. С. и различието между връчения протокол от ОС на ищеца и този приложен към заявлението за вписване в ТР. Законът и дружественият договор не съдържат ограничения за участие на други лица извън съдружниците при провеждане на ОС. Обичайна практика от която се е ползвал в случая и ищецът, е участие на адвокати и нотариуси, а за изготвяне на протокола няма задължителни изисквания в тази насока. След изключването на Г., което във вътрешните отношения настъпва от вземане на решението, са разгледани от останалия съдружник Р. другите точки от дневния ред, които са последица на изключването и затова ищецът не е присъствал при вземане на решенията по тях. Към заявлението в ТР е приложен пълен протокол с включени всички точки от дневния ред, докато връченият екземпляр на ищеца приключва до взетото решение по т. 1 от дневния ред. Следователно не се касае до различие в съдържанието, след като на ищеца е връчено копие съдържащо част от протокола.

По твърденията за материалноправна незаконосъобразност на решението: При иск с правно основание чл. 74 от ТЗ, ответникът трябва да докаже наличието на конкретните факти съставляващи нарушения и отправено писмено предупреждение за изключване, което да е достигнало до съдружника. Съдът приема, че нарушенията за които липсва писмено предупреждение за изключване, не могат да служат като основания за налагане на санкция спрямо съдружника, въпреки че са разисквани преди вземане на решението. Затова преценката за законосъобразност на решението следва да се прави единствено във връзка с нарушенията на Г. сочени в поканата – предупреждение /писмо изх. № 11/12.12.2013 г./. Основателни са доводите на ищеца, че подаването на заявление за образуване на заповедни производства срещу ответното дружество и отказът му да подаде възражения срещу заповедите, не следва да се преценяват като действия срещу ответното дружество, защото той не може да бъде ограничен да упражни правата си като управител на „Агроинвест – 71” ЕООД. Но противоречивите интереси на двете дружества, изключват правото му, да приема книжата от името на длъжника и нещо повече да не уведоми, че заповедите за изпълнение срещу ответното дружество са получени, като се има предвид, че срокът за възражение, който тече от връчването е двуседмичен и преклузивен. Подписването от Г. от името на длъжника на съобщенията /л. 149 – 159/ не е акт на управление, тъй като съгл. чл. 50 ал.3 ГПК връчването на търговци може да се извърши на всеки служител. След като Г. съзнателно лично е получил тези съобщения за „Мега трейд – 76” ООД и също умишлено не е съобщил на Р., с цел да осуети възраженията по чл. 414 ГПК, тези негови действия и бездействия, са вече в качеството му на съдружник в „Мега трейд – 76”. ЕООД. Вярно е, че своевременната реакция на управителя Р. за назначаване на особен представител и подаване на възражение е дала резултат и правото на защита на ответното дружество чрез възражения по издадените три заповеди за изпълнение е упражнено. Доколкото обаче отговорността на съдружника не е обусловена от настъпили имуществени вреди, манифестираното от него поведение е достатъчно за да се приеме, че като съдружник работи срещу интересите на „Мега трейд – 76” ЕООД. Съдът приема, че умишлено търсената и създадена от ищеца, възможност за лишаване на ответника от защита, при упражняване на имуществените права на друг търговски субект по три заповедни производства, е поведение с което се демонстрира явното желание на съдружника да работи срещу интересите на дружеството и може да се квалифицира като основание за изключването му  по чл 126 ал. 3 т. 3 от ТЗ. Взетото решение по т. 1 от дневния ред на проведеното на 4.02.2014 г. ОС на дружеството е законосъобразно. Във вътрешните отношения между съдружниците изключването произвежда действие от момента на вземане на решението, поради което изключеният съдружник не е легитимиран да обжалва решенията по т. 2, 3 и 4 от дневния ред – за поемане дела на изключения съдружник, за приемане на учредителен договор от едноличния собственик на капитала и за освобождаването му като управител, които имат за правопораждащ факт прекратяване на членството на съдружника Г.Р.Г..

Поради изложеното предявеният иск с правно основание чл. 74 от ТЗ за отмяна на решението по т. 1 от проведеното на 4.02.2014 г. общо събрание на съдружниците на „Мега трейд-76” ООД е неоснователен и следва да се отхвърли, а искът в останала си част е недопустим.

Поради различния краен резултат първоинстанционото решение следва да се отмени  в частта с която е уважен искът за отмяна на решението за изключване на съдружника, като се постанови друго с което искът да се отхвърли а в останалата част да се обезсили и производството да се прекрати.

На осн. чл. 78 и предвид направеното искане и представени доказателства на „Мега трейд – 76” ООД следва да се възстановят направените съдебни разноски в размер на 1000 лв. адвокатско възнаграждение за първа инстанция съгл.приложения списък. За въззивната инстанция съдебни разноски не се претендират. С оглед изхода на спора на другата страна съдебни разноски не се присъждат

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И:

ОТМЕНЯ решение № 723/9.07.2014 г. постановено по т.д.300/2014 г. на Варненския окръжен съд в частта с която е отменено взетото решение по т. 1 от проведено на 4.02.2014 г. общо събрание на съдружниците на „Мега трейд – 76” за изключване на Г.Р.Г. като съдружник на осн. чл. 126 ал. 3 т. 1 и 3 от ТЗ и в частта на присъдените съдебни разноски и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.Р.Г. в качеството му на съдружник в „Мега трейд – 76” ООД за отмяна на взетото решение по т. 1 от проведено на 4.02.2014 г. общо събрание на съдружниците на „Мега трейд – 76” ООД за изключването му на осн. чл. 126 ал. 3 т. 1 и 3 от ТЗ .

ОБЕЗСИЛВА решението останалата част и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта по предявеният от Г.Р.Г. срещу „Мега трейд – 76” ООД иск за отмяна на взетите решения по т. 2,3 и 4 от проведено на 4.02.2014 г. общо събрание на съдружниците на „Мега трейд – 76” ООД: за поемане на дела на изключения съдружник от останалия съдружник М.С. Р.; за приемане на нов учредителен акт и за освобождаването на Г.Р.Г. като управител.

ОСЪЖДА Г.Р.Г. *** ЕГН ********** да плати на „Мега трейд – 76” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна ул.”Поп Харитон” № 101 ет. 4 ап. 13 ЕИК 1039366297 сумата 1 000 лв. съдебни разноски.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК.

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: