Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №45

 

Гр.Варна, 28.02.2018г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ДАРИНА МАРКОВА

         

Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 555 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.247 от ГПК.

Постъпила е молба от „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра“ АД със седалище гр.Силистра с искане за постановяване на диспозитив по тяхната жалба срещу решение № 75 от 10.08.2017г. по търг.дело № 18/17г. по описа на Силистренски ОС, в частта му, с която е отхвърлен предявения от дружеството срещу Национална здравноосигурителна каса със седалище гр.София осъдителен иск за сумата 12 374лв., претендирана като стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м.октомври 2015г. Излага, че съдът в мотивите си е дал разрешение по същество на заявеното от тях искане, но не се е произнесъл по него в диспозитива на решението.

Насрещната страна Национална здравноосигурителна каса, в предоставения и срок не е изразила становище по искането.

Въззивният съд по молбата намира следното:

Пропускането да се отрази в диспозитива на решението на част от формираната и личаща от мотивите на съда воля, представлява явна фактическа грешка и подлежи на поправка по реда на чл.247 от ГПК, за разлика от липсата на формирана воля, която може да бъде отстранена само чрез допълване на постановеното решение.

В настоящия случай въззивният съд е бил сезиран с две жалби срещу уважената част и срещу отхвърлената част от предявените искове. В мотивите си съдът е изложил съображения и за двете претенции на ищеца, представляващи стойността на извършени от болницата разходи за лечение на здравноосигурени пациенти по клинични пътеки за м.октомври 2015г. и м.март 2016г. над стойността на договорените в приложение № 2 към договора стойности за съответните месеци, като е приел същите за неоснователни, поради което и е посочил че следва да бъдат отхвърлени.

В диспозитива на решение № 10 от 08.01.2018г. обаче съдът се е произнесъл само по отношение на решението на първоинстанционния съд в осъдителната му част, като е отменил същото и вместо него е постановил друго, с което искът за претенцията за м.март 2016г. е отхвърлен. Липсва постановен диспозитив по отношение на решението на първоинстанционния съд в отхвърлената му част по претенцията за м.октомври 2015г., което следва да бъде потвърдено. Поради което и пропускът следва да поправен по реда на чл.247 от ГПК с настоящето решение.

Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка, допусната в решение № 10 от 08.01.2018г. по в.търг.дело № 555/17г. по описа на АС – Варна, като ДОПЪЛВА решението със следния диспозитив:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 75 от 10.08.2017г. по търг.дело № 18/17г. по описа на Силистренски ОС, в частта му, с която е отхвърлен предявения от „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра“ АД със седалище гр.Силистра срещу Национална здравноосигурителна каса със седалище гр.София осъдителен иск за сумата 12 374лв., претендирана като стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м.октомври 2015г.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: