ОПРЕДЕЛЕНИЕ№555

 

Гр.Варна, …24.09.… 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесети септември през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 555 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК образувано по частна жалба на А.М.А. ***, М.М.А. ***, А.М. ***, З.М. ***, И.М. *** и Б.М. *** срещу разпореждане № 332 от 26.07.2019г. по търг.дело № 58/19г. по описа на Окръжен съд – Шумен, с което е върната като недопустима подадената от тях частна жалба срещу определение № 185 от 04.07.2019г., с което искането им за освобождаване от държавна такса е оставено без уважение.

В частната жалба се твърди, че обжалваното разпореждане е неправилно. Твърди че определение, с което се отказва освобождаване от държавна такса има преграждащ по-нататъшното развитие на делото характер по смисъла на чл.274 ал.1 т.1 от ГПК и подлежи на обжалване.

Моли съда да отмени обжалваното разпореждане за връщане на частната жалба и да бъде разпоредено продължаване на съдопроизводствените действия по нея.

С оглед на обстоятелството, че се касае за молба от ищци за освобождаване от държавна такса и производството по делото е още на фаза проверка на редовността на исковата молба и на ответника още не е връчен препис от исковата молба, размяна на книжа по частната жалба не следва да се извършва.

Частната жалба е подадена от надлежни страни, в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

В производството по търг.дело № 58/19г. по описа на ШОС с исковата молба от ищците е направено искане за освобождаване от държавна такса, отхвърлено с определение № 185 от 04.07. 2019г. В срок срещу определението е депозирана частна жалба от ищците с вх.№ 4011 от 26.07.2019г. С обжалваното разпореждане № 332 от 26.07.2019г. частната жалба е върната обратно като недопустима – подадена срещу необжалваем съдебен акт.

Въззивният съд с оглед правомощията си, съобразно чл.269 от ГПК, намира, че с обжалваното разпореждане първоинстанционният съд е процедирал недопустимо, като е надхвърлил функциите си на администриращ съд и е извършил преценка по допустимостта на сезирането на въззивния съд, каквито правомощия няма. Чл.275 ал.2 във връзка с чл.262 от ГПК лимитира проверката, осъществявана от изпращащия частната жалба съд до това дали е подадена в срок и до редовността на жалбата във връзка с посочените в чл.260 и чл.261 от ГПК реквизити. Извън правомощията на администриращия съд остава преценката за допустимостта на частната жалба и дали определението подлежи на обжалване, което е предмет на проверка само от сезирания съд. В този смисъл определения на ВКС № 553 от 23.07.2013г. по ч.търг.дело № 2586/13г. І т.о. и № 1164 от 28.12.2012г. по ч.търг.дело № 756/12г. ІІ т.о.

С оглед на така изложеното съставът на въззивния съд намира, че обжалваното разпореждане е недопустимо и следва да бъде обезсилено, а делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОБЕЗСИЛВА разпореждане № 332 от 26.07.2019г. по търг.дело № 58/19г. по описа на Шуменски ОС и

ВЪРЩА делото на ШОС за администриране на частна жалба вх.№ 40110 от 26.07.2019г. на А.М.А. ***, М.М.А. ***, А.М. ***, З.М. ***, И.М. *** и Б.М. *** срещу определение № 185 от 04.07.2019г. по търг.дело № 58/19г. по описа на Окръжен съд – Шумен.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: