ОПРЕДЕЛЕНИЕ

613

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 19.10.2017 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 556 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от К.Д.К. *** срещу определение №298/19.07.2017 г. на Окръжен съд  Силистра - ТО по  в.ч.т.д.№88/2017 г., с  което е  потвърдено разпореждане №818/16.03.2017 г. на Районен съд Силистра за връщане на подадено възражение срещу заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.д. №793/2009 г. на Районен съд Силистра.

Частната жалба е подадена в срок, но е отнесена за разглеждане до некомпетентен съд. Само определения по чл.274, ал.1 – ГПК, постановени за първи път от окръжен съд като въззивна инстанция подлежат на разглеждане пред съответветния апелативен съд съгласно чл.274, ал.2 – ГПК. Определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, както в случая, подлежат на разглеждане от ВКС по подадена частна жалба при предпоставкита на чл.280, ал.1 – ГПК съгласно чл.274, ал.3, т.1-ГПК. При това положение, производството по частната жалба пред АС Варна следва да се прекрати, като частната жалба се върне на ОС Силистра за придвижването й до ВКС след даване на указания на частния касатор за представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 и на препис от него за насрещната страна съгласно чл.284, ал.3, т.1 и 2 – ГПК, както и за  заплащане на държавна такса от 15 лв по сметката на ВКС – чл.284, ал.3, т.4 - ГПК.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 556/2017 г. на АС Варна-ТО.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд Силистра за придвижване на частната жалба до ВКС след изпълнение на дадените по-горе указания.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.