Р Е Ш Е Н И Е

 

365 /19.12.2013 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на 05.11.2013 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

П. ХОРОЗОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч., като разгледа в.т.д.№ 557 по описа за 2013 г., докладвано от съдия ХОРОЗОВА, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК, образувано по въззивни жалби против решение № 350/15.04.2013 г. по т.д.№ 1096/2010 г. по описа на ВОС, както следва:

1.Жалба вх.№ 15995/21.05.2013 г. от Д Е ЕООД гр.Варна чрез адв. Р., редовно упълномощена за всички инстанции, против решението в частта, с което въззивникът е осъден да заплати солидарно с ЕТ М М Р Д. *** в полза на Д ООД гр.Варна сумата 155 288 лв., представляваща обезщетение за вреди от некачествено извършени СМР, на основание чл.265 пр.2 ЗЗД вр. чл.168 ал.7 ЗУТ. Въззивната жалба е депозирана от легитимирана страна, в законоустановения срок, редовна е, поради което подлежи на разглеждане по същество.

В нея се излага, че решението в обжалваната част е неправилно - необосновано и постановено в противоречие с материалния закон, за което са изложени подробни съображения. Претендира се отмяната му и постановяване на друго, с което предявеният иск да бъде отхвърлен.

Въззиваемата страна Д ООД с писмен отговор оспорва въззивната жалба, като неоснователна. Моли решението в обжалваната осъдителна част да бъде потвърдено.

2.Жалба вх.№ 14625/09.05.13 г. от ЕТ М М Р Д., чрез адв. Йорданов и адв. П., редовно упълномощени за представителство пред всички инстанции /л.832 и л.860 – т.ІІІ, против решението в същата част, след като въззивното производство е прекратено с влязло в сила определение по отношение на решението, постановено по  предявения от въззивника насрещен иск против Д ООД с правно основание чл.266 вр. чл.92 ЗЗД за заплащане на сумата 21 000 лв. Жалбата в приетата за разглеждане част е допустима и редовна.

В нея се твърди, че решението по основния иск е недопустимо, евентуално неправилно. Оспорва се качеството „възложител” на ищеца, като се излагат доводи за липса на правен интерес от предявения иск. Сочат се съображения за допуснати противоречия на материалния и процесуалния закон. Претендира се решението в обжалваната част да бъде обезсилено и производството по иска на Д ООД да бъде прекратено, евентуално да бъде отменено и спорът да бъде решен по същество.

Д ООД е подал подробен писмен отговор и против тази жалба с искане обжалваното решение да бъде потвърдено, ведно с присъждане на сторените от въззиваемата страна разноски за настоящата инстанция.

Конституираното от ВОС трето лице помагач, а именно ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД гр.София, не изразява становище по жалбите.

Основните страни поддържат подадените жалби и отговори против тях в проведеното открито съдебно заседание и молят за уважаването им с присъждане на сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

За да се произнесе в рамките на настоящото въззивно производство, съставът на ВАпС съобрази следното:

В исковата молба се излага, че Д Е ООД в качеството му на изпълнител по договор за възлагане на строеж от 10.11.2004 г. поел задължението да извърши организацията и изпълнението по проучване, проектиране, строителство и предаване с акт обр.15 на възложителя Д ООД на жилищна сграда в гр.Варна, кв.Виница м.Молла, върху имот с пл.№ 681, идентичен с имот № 3708 по плана на КК Чайка. Ответникът ЕТ М М Р Д. упражнявал строителния надзор върху обекта по договор от 01.02.2005 г.

В хода на строителството /2007 г. - 2008 г./ възложителят установил несъответствия и нередности между извършените СМР, тяхното качество и строителната документация. Поради неподготвяне на сградата за зимния сезон били увредени части от сградата, за които вече било заплатено. През м.май 2008 г. се появил теч и наводняване в подземните помещения. В тази връзка на 27.06.2008 год. бил подписан анекс към договора, с който изпълнителят се задължил да отстрани всички забележки по строителството до издаването на акт обр.15, но вместо да предприеме изпълнение, изцяло преустановил работата по довършването на обекта.

Ищецът наел специалисти по хидроизолация, които установили недостатъци и некачествено изпълнение на хидроизолационната система на сутеренната част от сградата и дренажната система, подробно посочени. При проектирането и изпълнението били нарушени основни принципи на подземната хидроизолация. Липсвали актове за скрити работи, положената хидроизолация не изпълнявала основната си функция – предотвратяване проникването на почвени и филтрирани води. В резултат на това се стигнало до корозия на оголената армировка, металните врати и каси; измятане на дървените врати и каси; намалена носимоспособност на тухлените зидове, постоянна влага в подземните и приземните етажи от сградата и пр. В производство по обезпечаване на доказателствата по реда на чл.207 и чл.208 ГПК по гр.д.№ 7180/08 г. по описа на ВРС е потвърдено състоянието на строежа и констатациите на частните експерти по хидроизолационната и дренажната система. Паралелно с производството по гр.д.№ 7180/2008 г. бил подписан акт обр.10 при спазване изискванията на Наредба № 3, след което договорът относно строителния надзор, сключен с втория ответник, бил прекратен. Предприети били действия по отстраняване на недостатъците в проектираната и изпълнена от първия ответник хидроизолация и дренажна система във връзка с довършването на сградата, както и по поправяне на нанесените вреди, за което ищецът извършил разходи в размер на 155 483.91 лв., подробно посочени по пера.

Отговорността на изпълнителя се обосновава с това, че в хода на строителството не е съставил нито един акт за скрити работи. Допуснал е отклонение от одобрените проекти. Изпълнил е дренажната система без проект и без документи за удостоверяване на качеството й. Не е спазил типовият детайл за изпълнение на дренажи. Няма изготвена КСС за обекта, актовете обр.19 са непълни и неясни в частта относно положената хидроизолация. В част „Конструктивна” на инвестиционния проект не е третиран изобщо въпросът по хидроизолиране на подземната част от сградата, поради което е установена неизпълнена хидроизолация под фундаменталната стоманено бетонна плоча на високото тяло, неизпълнена цялостна плоча на ниските тела, неизпълнена хидроизолация на външните стени и външните подпорни стени на конструкцията на сградата до нивото на терена, влагане на неподходящи материали за облицовка на стени и тавани в помещенията под нивото на терена, неизпълнена нагнетителната вентилация в зала за фитнес и пр.

Отговорността на лицето, упражняващо строителния надзор, се обосновава с това, че независимо от липсата на проектно решение за изпълнение на подземната хидроизолация на сградата и гарантирано обезпечаване на водоплътността в зоната на сутеренните етажи, е дал положителна оценка на инвестиционния проект по части „Архитектурна” и „Конструктивна” със заключение, че проектът съответства на чл.169 ЗУТ. По отношение на контрола върху изпълнението – заповедната книга е била водена нередовно и няма заповед за изпълнение на дренажа и изграждане на водомерна шахта. Протоколите относно хидроизолацията са противоречиви и непълни, не дават представа за нейния обем и вложените материали.

С оглед изложеното се претендира ответниците солидарно да заплатят на ищеца вредите от лошото проектиране и изпълнение на строителството в частта относно хидроизолацията на сградата и дренажната система.

В отговора на исковата молба на ответника Д Е ООД се излага, че искът е допустим, но неоснователен по същество, като се оспорва по основание и размер.

Твърди се, че след като в проекта няма предвидени хидроизолации и дренажи, различни от детайла, даден от проектанта по част „ВиК”, ответникът не е длъжен да ги изпълнява, освен ако в проектите няма направени промени от страна на възложителя по надлежния ред. До датата на едностранното прекратяване на договора от страна на възложителя такива изменения не са правени, следователно СМР извън одобрените проекти не са възлагани на изпълнителя. Напротив, ако такива бяха изпълнени от него, това би довело до отклонение от одобрените проекти и грубо нарушаване на договора. Документацията по строителството е надлежно водена, което е установено и при извършена проверка от РДНСК. От съставения на 27.04.2007 г. акт образец 14 за приемане на конструкцията /неподписан от възложителя/ се установява съответствието на строежа с проекта и съставената преди това документация за извършване, приемане и контрол на предходните видове СМР и се разрешава изпълнението на довършителните работи. Течът, установен на 05.05.2008 г. се дължал на авария в електрозахранването на помпената станция на ВиК, вследствие на което канализационните шахти в имота са прелели. В подписания на 17.06.2008 г. анекс страните се споразумяли за крайната цена на СМР, вкл. тези, които не са били описани в договора от 2004 г. Изпълнителят приел някои от забележките на възложителя и се съгласил да отстрани нередностите, което е сторил към 04.08.2008 г. и били съставени протоколи, но ищецът отказал да ги подпише. Целта на анекса всъщност била отсрочване на паричните задължения на ищеца до подписване на акт обр.15, към който момент твърдял, че ще има ресурс да погаси задълженията си. Акт образец 10 не е бил подписан в съответствие с изискванията на закона. Ответникът поддържа, че неизпълнението на хидроизолацията се дължи на това, че такава не е предвидена в проекта и не е била предписвана от специалисти на проектантския и надзорен екип. Твърди, че за дренажа съществува детайл в проекта по част „ВиК”, който е изпълнен и приет от възложителя без забележки, както и е била извършена проверка от специалисти в РДНСК, които установили, че дренажът функционира /констативен протокол от 22.01.2009 год./. За всички СМР има съставени приемо-предавателни протоколи, а КСС е изготвена и подписана от възложителя на 31.05.2008 г. Външната водопроводна шахта е задължение на ВиК и такава съществува на границата със съседния имот.

Оспорва се и размерът на претендираните разходи за поправяне на пропуските и недостатъците в хидроизолацията и дренажната система. Твърди се, че част от тях представляват СМР по несъществуващи в първоначалния проект помещения, че в списъка със забележки, връчен на 04.06.2008 г., липсват голяма част от претендираните като отстранени от ищеца недостатъци, както и че липсва причинна връзка между разходите и твърдяното неизпълнение на ответника по хидроизолацията и дренажа. Например, вменяват се разходи по натоварване и извозване на строителни отпадаци, което е задължение на инвеститора и не е предвидено в договора, както и разходи по охрана на обекта след прекратяването на договора. Претендират се разходи за допълнителни СМР и подобрения, непредвидени в договора, направени по-късно по желание на възложителя. Разходите за изкопи, бетони, тръби, зидарии, настилки и облицовки са необосновани, т.к. хидроизолацията се поставя чрез инжектиране. Не е ясно защо следва изпълнителят да носи отговорност за поставени след прекратяване на договорните отношения шапки по огради, облицовки от гранитогрес и др. подобни, както и за озеленяване и за почистване на сградата, каквито също не са били договорени между страните. В разходите са включени още административни разходи за водопроводно отклонение по договор с ВиК и пр.

В допълнителната искова молба ищецът Д ООД подчертава, че ответникът Д Е ООД е поел при сключване на договора едно комплексно задължение, включващо всички етапи от инвестиционния процес, вкл. предпроектни и проектни проучвания. В геоложкия доклад, който е базата за проектирането, се сочи наличие на подземни води с висок дебит и се препоръчва проектиране на дренаж, заложен минимум на 0.50 м. под кота на подложния бетон на основите, а е изпълнен дренаж без одобрен проект и несъобразен с препоръките на доклада. Изпълненият дренаж е некачествен, неефективен и недостатъчен. Уточнява се, с оглед оспорване на част от извършените разходи и връзката им с настъпилите вреди, че от двете страни на сградата са били предвидени цветарници, но не са взети мерки за тяхното отводняване и хидроизолиране. Част от водосточните тръби на покрива се отвеждат неправилно в тези площи и се стига до овлажняване на стените. Външното стълбище от нивото на басейна до гаражите е покрито с гранитогрес, без бордове от двете страни, то е договорено преди започването на работата. Стените на ниските тела от кота -5.60 м. са изпълнени неправилно – тези, които контактуват с външния терен, на места са изпълнени с кухи керамични блокове с дебелина 25 см, без никаква изолация откъм стената на земния насип. Бетоновите стени в контакт с външния терен също са без направена хидроизолация. Вследствие на това от повърхностните води се получава преовлажняване на стени и подове в помещенията. Липсата на хидроизолации по стените е причинило наводняване на подземните етажи на сградата. В южното затворено помещение били складирани строителни отпадъци повече от 100 куб.м., довели до задържане на влагата по пода и стените.

Некачествено извършената и липсваща хидроизолация е по вина на действията на ответниците по пълно игнориране на геоложкия доклад и техническите правила на Наредба № 2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи от 29.06.2004 г. Съгласно чл.4, ал.4 и 5 от наредбата е посочено, че във фаза работен проект се разработват подробно детайли за характерните зони – дилатационни или работни фуги , водоприемници, отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност. С работния проект се определят и изискванията към технологията за изпълнение на хидроизолациите в съответствие с техническия проект. Изискванията към технологията за изпълнение на хидроизолацията се определят от проектанта или строителя въз основа на договора за проектиране или за строителство.

В писмения отговор на М М Р Д. ЕТ се излага становище за неоснователност на иска. Според него в исковата молба не са посочени конкретни нарушения на задълженията на надзорника по ЗУТ, допуснати при извършване на работата по изпълнение на поръчката, както и за кои действия на строителя надзорникът следва да носи отговорност. Претендираните от ищеца вреди не са в причинно-следствена връзка с поведението на лицето, упражняващо строителния надзор. Във връзка с изложените твърдения за некачествено изпълнени СМР по хидроизолацията и дренажната система на сградата и неправомерно даване на положителна оценка на инвестиционния проект в части „Архитектурна” и „Конструктивна” се сочи следното:

Съобразно действащата Наредба № 3/2004 год., задължително е било съставянето на актове образци 2, 3, 4, 14 и 15. Нормативното изискване за съставяне на акт обр.7 и 12 възниква след изменение на наредбата през 2006 г. – т.е. след започване строителството на сградата.

От геоложките проучвания и работен проект в част „Хидрогеоложки условия” е видно, че по време на проучването са установени подпочвени води на дълбочина -4.70 до -6.40 и е препоръчано от геолога-проектант изпълнение на охранителен хоризонтален дренаж под котата на подложния бетон, както и изискване изкопите за основите да се приемат в негово присъствие. От становище на геолога-проектант през 2008 г. е видно, че се твърди констатирано обилно наличие на подпочвени води в изкопа и устна препоръка за изпълнение на площен дренаж, което обстоятелство е невярно, т.к. при извършването на изкопите през 2005 г. не е било установено наличието на подпочвени води. Пълни геоложки проучвания не са били направени по вина на възложителя Д ООД. От екзекутивен чертеж по част „ВиК” е видно, че е извършен околовръстен дренаж на високото тяло, обрамчващ и галериите от източната и северната посока, съгласно представен от проектанта по част „ВиК” детайл. Дренажът е приет от ищеца на 21.04.2006 г. без участието на ответника и е заплатен. След като работата е приета от възложителя и при нейното приемане не са били направени възражения за недостатъци, то правото да се претендират такива впоследствие се преклудира на основание чл.264 ал.2 ЗЗД, преклудира се и възможността да се реализира отговорността на лицето, упражняващо строителния надзор. Сградата е хидроизолирана по преценка на строителя, т.к. представените от ищеца инвестиционни проекти по части „Архитектура”, „Вътрешни ел.инсталации”, „Вътрешни ВиК” и „ОВК” са във фаза технически, а не работен проект. Възложителят е този, който определя и възлага фазите на проектиране. Възложителят не е изпълнил това свое задължение - не е представил на изпълнителя изискуемото технико-икономическо задание за проектиране. Когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, както е в случая, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове СМР /чл.19 ал.2 Наредба № 4/2001 г./. Лицето, упражняващо строителния надзор, не може да носи отговорност за недостатъци и пропуски в проектната документация, което е изрично посочено в договора. Не е било необходимо изготвянето на нов проект за дренаж, след като е налице заверен екзекутив. Същото се отнася и за хидроизолацията – тя би следвало също да е дадена по допълнителен детайл или проект, какъвто по делото няма.

Според ответника голяма част от приложените фактури са неотносими към предмета на спора, т.к. не касаят извършване на разходи по хидроизолацията и дренажа, поради което и не следва да бъдат включени при определянето на разходите за отстраняване на недостатъци.

В уточнение с оглед отговора на ЕТ М М Р Д. е постъпила допълнителна искова молба. Ищецът сочи, че отговорността на надзорника се ангажира при условията на чл.168 ал.7 ЗУТ, т.к. той отговаря за пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, както и за съответствието на всички дейности с техническите правила и норми и за качеството на извършените СМР. По отношение на хидроизолацията, съставянето на актове е било задължително на основание чл.54 ал.2 Наредба № 2 за проектиране, контрол и приемане на хидроизолации … от 29.06.2004 г. – „Изпълнените хидроизолационни работи се приемат с акт /обр.12/ за установяване на СМР, подлежащи на закриване, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. С акт /обр.12/ се удостоверява, че са постигнати изискванията на проекта.”.

Неправилно върху възложителя е възложено да се консултира с геолога. С геоложкия доклад е стартиран инвестиционния процес и това е базата, върху която първият ответник е следвало да започне проектирането и последващото строителство под надзора на втория ответник. Не е вярно, че бил извършен околовръстен дренаж. Не е вярно, че след подписването на акт обр.19 не може да се търси отговорност за вреди от некачествено изпълнение, т.к. в случая се касае за скрит недостатък, проявил се след изграждане на сградата в груб вид, причинен от лошото изпълнение на хидроизолацията и дренажа. Начинът на проектиране и изпълнение са възложени изцяло върху строителя, а спазването на техническите правила и норми е в тежест на лицето, упражняващо строителния надзор.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното по предмета на спора във въззивното производство:

Възражението против допустимостта на иска, за която съдът следи служебно, е неоснователно. Видно е, че то касае активната материално-правна, а не процесуално-правна легитимация на ищеца. Подобни доводи не са релевирани от ответника – ЕТ в отговорите на исковата молба и допълнителната искова молба. Възражението се заявява за първи път в настоящата инстанция, при условията на настъпила преклузия, поради което не подлежи на разглеждане. Отделно от това, доколкото исковата претенция се основава на договорно неизпълнение и вреди, претърпяни именно от ищеца в качеството му на възложител, последващата промяна в правото на собственост върху имота е ирелевантна за предмета на спора.

Съобразно сключения договор за възлагане на строеж от 10.11.2004 г., изпълнителят Д Е ООД организира и изпълнява проектантската дейност, СМР съгласно утвърдените строителни книжа и работни проекти, съобразно изискванията на ПИПСМР, действащата нормативна уредба и БДС, координира работата на подизпълнителите, следи за спазване изискванията на контролните органи до завършването на обекта и предаването му на възложителя Д ООД с акт образец 15. В задълженията на изпълнителя се включват изпълнението и съгласуването на работните проекти на сградата.

На 01.02.2005 г. е сключен договорът за строителния надзор, според който отв. ЕТ М – М - РАДОСЛАВА Д. е поел задълженията да осъществява контрол по законосъобразното започване на строежа, пълнота и правилно изготвяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежите съгласно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на чл.169 ал.1 т.2 ЗУТ, да следи за качеството на влаганите строителни материали и изделия, да осъществява контрол по правилното изпълнение на СМР и годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

Ответникът М – М, в качеството си на консултант и строителен надзор, след подписване на договора за строителен надзор на 21.07.2005 г. е съставил Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежа, съгл. чл.166 ал.1 ЗУТ във връзка с издаването на разрешение за строеж. Докладът очевидно е изготвен по възлагане от Д ООД. Съгласно чл.168 ал.2 ЗУТ, строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от І до ІV категория. Процесният строеж попада в ІV категория. Няма смесване на качествата „консултант” и „лице, упражняващо строителния надзор”, т.к. в случая те съвпадат.

Заключението на съдебно-техническата експертиза на в.л. Недко Ангелов се базира на факти в строителната документация, въз основа на които са направени експертни изводи, и те са в следния смисъл:

В одобрения Проект за инженерно-геоложки проучвания – фаза работна е посочено, че са установени почвени води на дълбочина -4.70 – 6.40 м. от повърхността на естествения терен. Почвените води се формират от голяма водосборна област над площадката от инфилтриралите се атмосферни валежи. Препоръчва се изпълнението на охранителен хоризонтален дренаж под котата на подложния бетон, който да поема водите, постъпващи от високо стоящия склон на площадката. В изготвения от ЕТ М-М Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежа, съгл. чл.166 ал.1 ЗУТ, по част „Конструктивна” е посочено, че по време на строителството е необходимо да се извърши хидро- и топло- изолация на основите по детайл, както и при попадане в зона с подпочвени води, проектантите по част „Конструктивна” и „ВиК” да дадат решение, което да бъде писмено отразено в заповедната книга. Тези предписания не са били изпълнени в процеса на строителството, надзорът върху който се осъществява от ЕТ М – М.

Изготвените и одобрени инвестиционни проекти по части „Архитектурна” – фаза ТП РП, „Конструкции” – фаза РП, „ВиК” – фаза ТП не са съобразени с инженерно-геоложките проучвания за обекта по отношение на хидрогеоложките условия за наличие на води на посочената дълбочина. Акт обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи закриване, не е съставен за хидроизолация и дренаж. В т.нар. актове обр.19 от 2006 г. за направа на дренаж и полагане на хидроизолация е отразено определен обем водочерпене, което доказва наличието на почвени води.

Вещото лице сочи, че в част „Архитектурна” на проектите липсват хидроизолация, напречни и надлъжни вертикални разрези. На основание чл.36 ал.2 т.2 от Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в част „Архитектурна” на РП следва да се представят и решения за хидроизолациите и топлоизолациите на обекта. При данните, отразени в одобрения проект за инженерно-геоложки проучвания, необходимостта от раздел за хидроизолациите, като част от ТП РП по част „Архитектурна” е нормативно задължителна.

Хидроизолацията на основите е един от най-отговорните фактори за правилната и дълготрайна експлоатация на сградите и съоръженията, като на практика представлява защита от вредното действие на повърхностни и подпочвени води. Изпълнението й гарантира водоплътността при връзката изолация по основната фуга и стените, изолиране в зоната на дилатационните фуги, изолиране в зоните с ивично фундиране, обезпечаване на водоплътна връзка между отделните изолационни слоеве по височина, обезпечаване водоплътността на изолацията при завършването и в близост до терена, изолиране на вентилационни, канализационни и др. инстанационни отвори. Подземната хидроизолация на сградата трябва да обезпечи водоплътността срещу всички видове води, атакуващи подземната част на конструкцията – атмосферни, инфилтрационни и почвени. С изготвения и одобрен проект не са изпълнени нормативните изисквания. Независимо от това, ЕТ М – М дава положителна оценка на инвестиционните проекти по части „Архитектурна” и „Конструктивна” със заключение, че проектите съответстват на изискванията на чл.169 ЗУТ.

Изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. в част „Водоснабдяване и канализация” на техническия проект в чл.74 т.2 б.Б са, че обяснителните записки по разделите ВиК на ТП следва да съдържат геоложка и хидрогеоложка характеристика на района, вкл. специфичните изисквания на инсталациите с особености на обекта, а чл.74 т.5 б.В от Наредбата сочи, че обяснителните записки съдържат данни за канализационните инсталации с обосновка на необходимостта и начина на изпълнение на дренажа, водопонижаващите системи, предпазване от повърхностни води. С оглед констатациите на одобрения Проект за инженерно-геоложки проучвания, раздел Хидрогеоложки условия, необходимостта от проект за дренажа, като част от ТП по част ВиК, е нормативно задължителна.

В изпълнения в хода на строителството дренаж не е вложен материала „геотекстил”, който предпазва дренажа от затлачване с наноси и по този начин увеличава многократно ефективността и работния живот на съоръжението. За дренажа не са посочени коти на изпълнение, не е видно, дали дължината на дренажа Ф-160 е водоприемаща, както и дали частта от дренажа Ф-200 е само проводяща. Изпълненият околовръстен дренаж е без одобрени проекти и без съставени актове за скрити работи.

Вещото лице е изслушано в съдебно заседание и обосновано е защитило заключението в тази част, което не е оспорено от страните. Синтезирано, окончателното му заключение се изразява в следното: че детайли за хидроизолация и дренаж са били необходими още при първоначалното изготвяне на проектите, и това е следвало да бъде констатирано при изготвянето на Комплексния доклад за оценка, както и че в процеса на строителството е допуснато без одобрени и съгласувани проекти изпълнение на околовръстен дренаж и хидроизолация на бетоновите стени до нивото на прилежащия терен, за които не е съставена нормативната техническа документация и които са с лошо качество, проявено с наводняването на подземните етажи на сградата.

Предвид установеното съдът намира, че с оглед конкретните хидрогеоложки данни са допуснати съществени нарушения на закона при проектирането на обекта, което изцяло попада в поетите задължения на изпълнителя по договора за възлагане на строеж. Поради подценяване наличието и обема на почвените води, е допусната принципната възможност да се извърши „хидроизолация на основите по детайл” в хода на строителството, както и „при попадане в зона с подпочвени води” проектантите да дадат също в хода на строителството решения, които да се отразят в заповедната книга, вместо хидроизолацията и дренажът да се включат в съответните части на проектите. Несъответното на базовите данни проектиране е утвърдено посредством даденото положително становище от консултанта, упражняващ и строителния надзор, досежно части „Архитектурна” и „Конструктивна” в Комплексния доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежа, съгл. чл.166 ал.1 ЗУТ. Отделно от това, грешката не е поправена и е мултиплицирана при изпълнението на строежа, доколкото дори горните предписания за реагиране в процеса на строителството, не са били спазени, което е в тежест на ответниците. Нормативните изисквания относно задължителното съставяне на акт образец 12, в сила от 07.04.2006 г., са въведени преди протоколите, с които е отчетена направата на дренаж и хидроизолация /21.04.2006 г., 09.06.2006 г./. Независимо от това, актове обр.12 липсват.

Списъкът на забележките, които посредством анекса от 17.06.2008 г. изпълнителят е приел да отстрани, касаят силен теч по северните стени на ниво трети сутерен, обилна влага в избените помещения на втори и трети сутерен, дължащи се на проникващи подпочвени води, влага от конденз в помещенията на първи сутерен, които са в съприкосновение с външен терен, заместване на гипсокартона с варова мазилка и противовлажна шпакловка в помещенията със силно изразена влага, изискване такава шпакловка да се изпълни по вътрешната повърхност на всички стени в жилищните помещения на първите етажи в двата павилиона, които контактуват със земни насипи или външен терен. Стените, които частично са под нивото на прилежащия терен са изпълнени неправилно с кухи тухли четворки и се навлажняват непрекъснато, поради което следва да се изпълни външна каменна облицовка по цокъла на тези участъци. Не е изпълнена предвидената по проект отводнителна канавка на алеята пред главния вход. Изпълнени са озеленителни мероприятия върху непочистени строителни отпадъци. Улуците не са почистени от строителни отпадъци. От наличието на вода в сутерените са ръждясали металните врати на мазите и складовете, и др. подобни.

От данните по делото се установява по категоричен начин причинно-следствената връзка между липсата на проектиране относно хидроизолацията и дренажа, последващото лошо и частично изпълнение на такива в хода на строителството без спазване на предписанията в тази част и без съобразяване с техническите нормативи, и възникналите като последица от горното вреди. За отстраняване на последствията /пълно отводняване и защита на сградата от влага/ е било необходимо да се реализира дренажен проект с дренажни кладенци за отвеждане на повърхностните и дълбочинни подпочвени води и за хидроизолиране на сутеренната част на всички сгради, в какъвто смисъл е даденото от вещото лице заключение. Допълнително е било необходимо да се обработят участъци с корозирала армировка по стени и колони, да се замонолитят ефективно всички дупки, фуги и пукнатини, да се премахнат образуваните басейни с вода, да се излее бетонова настилка в сутеренните помещения, с оглед прекратяване достъпа на капилярна влага, да се отстранят повредени метални конструкции и врати, компрометирани от влагата и да се заменят с материал, подходящ за експлоатация при повишена влажност. Във всички помещения в сутерена да се изпълни допълнителна бетонова настилка от саморазливащ се материал с хидроизолационни свойства и всички стени, засегнати от мухъл и плесен, да се обработят с антибактериални препарати и да се хидроизолират, да бъдат проведени комплексни мероприятия по вътрешна хидроизолация.

След извършено откопаване околовръст на цялата сграда, с цел проверка относно наличието на положена хидроизолация, както и участъка на излизане на вентилационните щрангове извън сградата - източник на проникване на влага в сутерена и зоната около хотелските стаи на кота -8.40, където има обилна влага по стените на помещенията, е установена пълна липса на хидроизолация по стените на сутеренните етажи и по перпендикулярните подпорни стени, установени са необработени и незапълнени със строителен хидроизолиращ разтвор работни фуги, отвори в бетоновите стени, обратни насипи от строителни отпадъци и пълна липса на дренаж по западната фасада, необрана вода от изпълнен дренаж на източна фасада - дренажна тръба е била монтирана само по северната фасада, а тръбата, положена успоредно на източната фасада е само отвеждаща /без перфорация/ и пр.

Впоследствие хидроизолация чрез инжектиране е изпълнена вътрешно в околовръстните стени на подземните нива /-8.40, -5.60, -2.80/. Инжектирани са работни фуги, дилатационни фуги, пукнатини, кухини и недобре замонолитени технологични отвори. Външната хидроизолация е изпълнена чрез система за еластична хидроизолация на циментова основа и съответно покритие на основата, във вид на мазилка върху повърхности на различни водни съоръжения – басейни, утаители, резервоари. Допълнително са изпълнени дренаж от източната страна, а от западната – дренажна призма.

Вещото лице дава заключение за съответствието на извършените от ищеца ремонтно-възстановителни работи и установената по-горе нужда от такива, респективно за сторените във връзка с тях разходи, с оглед възраженията на ответниците, като е приело, че те възлизат на 117 271 лв., от общо претендираните 155 461 лв.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Предявените искове са с правно основание чл.79, вр. чл.82 ЗЗД и чл.168 ал.7 ЗУТ.

Отговорността на първия ответник следва да бъде ангажирана до размера на така установените разходи за поправка на проявилите се скрити недостатъци и вреди чрез извършването на съответните необходими ремонтно-възстановителни работи, по следните съображения:

Причините, довели до възникване на вредите, са от комплексен характер. Свързани са с пороци в проектирането и в строителството в частта, в която се прилагат нормите относно договора за изработка. И двете фази са възложени за изпълнение върху ответника. Връзката между тях е такава, че по принцип вредите биха могли да бъдат предотвратени или минимализирани и в хода на строителството, при изпълнение на предписанията относно хидроизолацията и дренажа, чрез съответно допълващо проектиране и надлежното му изпълнение, което не се е осъществило. Доколкото на ответника е възложено извършването на проектирането, той не може да черпи доводи от липсата на такова или неговите недостатъци при изпълнението на строежа. Ответникът изрично е приел да отстрани проявилите се дефекти преди преустановяване действието на договора между страните, с което е отпаднала възможността за позоваване на нормата на чл.264 ЗЗД. При несъставяне на необходимите актове за подлежащите на закриване СМР, което обстоятелство в случая пряко относимо към причиняването на вредите и е релевирано с исковата молба, както и е безспорно установено в хода на процеса, ответникът отговаря на самостоятелно основание за поправяне на вредите - чл.163 ал.3 ЗУТ.

Отговорността на втория ответник наред с първия следва да се ангажира при условията на чл.189 ал.7 ЗУТ. Тя се основава на общия принцип на съпричиняването. Поначало лицата, които упражняват строителен надзор, носят самостоятелна отговорност за щетите, които със свои действия или бездействия са нанесли на възложителя. За солидарната отговорност със строителя е необходимо нанесените щети да са причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. В случая щетите са произтекли от взаимообвързаните действия на двамата ответници: На първия ответник е възложено проектирането, а на втория – оценката за съответствието му. На първия ответник е възложено строителството, а на втория - контрола върху изпълнението му, вкл. относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството. Следователно, вината на ответниците за настъпилите вредоносни последици за възложителя е обща. Безспорно е установен фактът на допуснато изпълнение на хидроизолация и дренаж на сградата без проекти и/или при неспазване на техническите нормативи. Липсват съществени предписания и заповеди на лицето, упражняващо строителния надзор, вписани в заповедната книга. Липсват и съответните актове образец 12, за което и двамата ответници носят отговорност по силата на закона и сключените договори.

По изложените съображения въззивният съд намира, че искът на Д ООД с правно основание чл.168 ал.7 ЗУТ е основателен и следва да бъде уважен за сумата от 117 271 лв., а за разликата над този размер – да бъде отхвърлен, което налага отмяна на решението в обжалваната част за разликата над 117 271 лв. до присъдените 155 288 лв.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ решение № 350/15.04.2013 г. по т.д.№ 1096/2010 г. по описа на ВОС В ЧАСТТА, с което Д Е ЕООД и ЕТ М М Р Д. са осъдени да заплатят солидарно на Д ООД на основание чл.168 ал.7 ЗУТ сумата, представляваща разлика над 117 271 лв. до 155 288 лв., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ иска на Д ООД против Д Е ЕООД и ЕТ М М Р Д. за солидарно заплащане на сумата, представляваща разликата над 117 271 лв. до 155 288 лв., на основание чл.168 ал.7 ЗУТ, дължима за поправяне на вредите във връзка с хидроизолацията и дренажа на строеж, предмет на договори от 10.11.04 г. за възлагане на строеж и от 01.02.2005 г. за строителен надзор, причинени от ответниците.

ПОТВЪРЖАВА решение № 350/15.04.2013 г. по т.д.№ 1096/2010 г. по описа на ВОС В ЧАСТТА, с което искът на Д ООД с правно основание чл.168 ал.7 ЗУТ е уважен за сумата от 117 271 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: