О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                    

          №632

 

                 гр.Варна, 02.10.2015г.

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на втори октомври, през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

         ДАРИНА МАРКОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Женя Димитрова в.ч.т.д. № 557 по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по повод на частна жалба вх. № 2393/18.08.2015 година от „Обединена българска банка” АД, гр.София срещу определение No-239/06.07.2015 година, постановено по т.д. № 310/2013 година на Окръжен съд Силистра.

Твърди се в жалбата, че определението е неправилно, тъй като с него е издаден обратен изпълнителен лист в полза на М.П.М. и Д.В.М. за сумата от 29 191.24 лева, ведно със законната лихва от 29.05.2014 година, като подлежаща на връщане в резултат на проведена публична продан на недвижим имот, ипотекиран в полза на банката, проведена по изп.д.20137670401266 на ЧСИ при ОС Силистра с рег.No-767 на КСЧИ.

Неправилни са направените от съда изводи за наличие на процесуални предпоставки за издаване на обратен изпълнителен лист, тъй като по договор за предоставяне на ипотечен кредит от 27.06.2011 година банката е предоставила банков кредит в размер на 34240 лева. Поради просрочие на дължимите погасителни вноски е поискано издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, на осн. чл.417, т.2 ГПК, като същите са издадени по ч.гр.д.1507 по описа за 2013 година на Силистренски районен съд. По тази заповед и изпълнителен лист е образувано изп.д. 20137670401266 при ЧСИ с район на действие ОС Силистра и е насочено изпълнението срещу недвижимия имот, ипотекиран за обезпечаване на това вземане.

Поради подадено възражение е образувано т.д.310 по описа за 2013 година на ОС Силистра, по което с влязло в сила решение е признато за установено, че М.П.М. и Д.В.М. дължат солидарно на „ОББ” АД сумата от 7431.48 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението-28.08.2013 година до окончателното заплащане, ведно с разноски в заповедното производство, като искът е отхвърлен за разликата над този размер до предявения размер. Ответниците са осъдени да заплатят и разноски за воденото исково производство.

На 23.09.2014 година банката се е снабдила със заповед за изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.д.1505/2014 година по описа на РС Силистра за сумата от 78000 лева по отпуснат друг договор за кредит като дългът по този кредит е обезпечен с вписана първа поред ипотека в полза на кредитора. Образувано е изп.д.20147670400888, като сумата от проданта е преведена по дълга, обезпечен с първа поред ипотека. Видно от гореизложеното сумата, постъпила от продавбата не е послужила за погасяване на дълга по издадения изпълнителен лист по ч.гр.д.1507/2013 година по образуваното изп.д.20137670401266 при ЧСИ с район на действие ОС Силистра, а цялата сума е погасила частично сумите по изп.д.20147670400888 при ЧСИ Г.Георгиев, видно от представеното удостоверение. Моли съдът да отмени определението на Силистренски окръжен съд и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответниците по частната жалба молят съда да потвърди обжалваното определение, тъй като не е налице присъединяване на друг кредитор по смисъла на чл.456 ГПК.

Съдът намира подадената жалба за процесуално допустима /поканата за доброволно изпълнение е получена на 10.08.2015 година/, а разгледана по същество за основателна по следните съображения:

Производството по т.д.310 по описа за 2013 година на Силистренски окръжен съд е образувано по предявени искове с правно основание чл.422 ГПК от „Обединена българска банка” АД срещу М.П.М. и Д.В.М. за признаване за установено, в отношенията между страните, че дължат солидарно на „ОББ” АД сумата от 32505.14 лева, представляваща неиздължена главница по договор за кредит от 27.06.2011 година, ведно със законната лихва върху главницата от 28.08.2013 година до окончателното изплащане, сумата от 3769.93 лева, представляваща договорна лихва за периода от 15.03.2012 година до 27.08.2013 година и наказателна лихва в размер на 347.65 лева за периода от 15.03.2012 година до 27.08.2013 година, ведно с разноски, за които е издадена заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д.1507/2013 година.

Установява се от приложеното дело, че същото е приключило с влязло в сила решение, по което е признато за установено, че М.П.М. и Д.В.М. дължат солидарно на „ОББ” АД сумата от 7431.48 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението-28.08.2013 година до окончателното заплащане, ведно с разноски в заповедното производство, като искът е отхвърлен за разликата над този размер.

Видно от удостоверение /л.174/ е, че по издадения изпълнителен лист по ч.гр.д.1507/2013 година по описа на Районен съд Силистра е образувано изп.д.20137670401266, като е проведена публична продан за сума от 49100 лева, като на „ОББ” АД е преведена сумата от 45942.85 лева. Сумата от 45942.85 лева е преведена за удовлетворяване на вземането по изп.д.2014767040088, образувано, въз основа на издаден изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.1505/2014 година по договор за кредит, обезпечен с договорна ипотека. Вземането по изп.д.20137670401266 не е удовлетворено от проданта на процесния имот.

Съгласно разрешението, дадено с т.13 по ТР 4/2013 година на ОСГТК на ВКС, в хипотезата на отхвърлен иск по чл.422 ГПК заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителен лист не се обезсилват.  Съдът взема предвид фактите, които са погасили вземането с изключение на факта на удовлетворяване на вземането, чрез осъществено принудително събиране на сумите по издадения изпълнителен лист, като под принудително събиране на сумите се разбира кумулативното наличие на две предпоставки – извършването на изпълнителни действия, като от така получените постъпления да са преведени суми на взискателя-кредитор за удовлетворяване на вземането, предмет на издадения изпълнителен лист.

Гореизложеното обуславя следните изводи: При проведено заповедно производство и издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и проведени действия по принудително събиране на вземането т.е. превеждане на суми от съдебния изпълнител, в изпълнение на издадения изпълнителен лист, съда в исковото производство по чл.422 ГПК не съобразява постъпилите плащания, като факти, погасяващи вземането. При отхвърляне на иска по чл.422 ГПК за длъжника е открито производството по издаване на обратен изпълнителен лист т.е. ответника в иска по чл.422 ГПК следва да установи кумулативното наличие на следните предпоставки-наличие на влязло в сила решение, с което искът по чл.422 ГПК е отхвърлен и удовлетворяване на отреченото вземане от кредитора-взискател чрез осъществено принудително събиране на сумите по издадения изпълнителен лист. В процесния случай се установява, че е налице влязло в сила решение, с което правото на банката да се удовлетвори по издадения изпълнителен лист, по който е образувано изп.д. 20137670401266 за сума над 7431.48 лева, е отречено със сила на пресъдено нещо по т.д.310/2013 година по описа на Силистренски окръжен съд. Не се установява наличието на втората предпоставка, а именно осъществено принудително събиране на сумите по издадения изпълнителен лист, тъй като видно от удостоверението /л.174/ е, че по издадения изпълнителен лист, предмет на иска по чл.422 ГПК суми за удовлетворяване на вземането не са постъпили. Представеното удостоверение е официален свидетелствуващ документ и обвързва съда с материална доказателствена сила относно факта, че постъпленията, получени от публичната продан не са послужили за удовлетворяване на вземането, предмет на издадения изпълнителен лист, а са погасили частично вземането по изп.д. 2014767040088, образувано, въз основа на издаден изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.1505/2014 година по договор за кредит, обезпечен с договорна ипотека. Разрешението съответствува на предвиденото в чл.459, ал.2 ГПК, където ипотекарния кредитор се смята за присъединен взискател , когато изпълнението се насочва върху предмета на обезпечението.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции определението следва да бъде отменено, а вместо него постановено друго по съществото на спора, с което молбата за издаване на обратен изпълнителен лист на М.П.М. и Д.В.М. следва да бъде оставена без уважение.

    Водим от горното, съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение No-239/06.07.2015 година, постановено по т.д. № 310/2013 година на Окръжен съд Силистра, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.П.М. и Д.В.М. за издаване на обратен изпълнителен лист за сумата от 29 191.24 лева, ведно със законната лихва от 29.05.2014 година, като подлежаща на връщане в резултат на проведена публична продан на недвижим имот, ипотекиран в полза на банката, проведена по изп.д.20137670401266 на ЧСИ при ОС Силистра с рег.No-767 на КСЧИ.

ОБЕЗСИЛВА издаденият изпълнителен лист.

    Определението не подлежи на обжалване.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: