О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 617

 

                 гр.Варна, 19.09.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на деветнадесети септември  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* в.т.д. № 558  по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производството е по повод на частна жалба от НАП, гр.София срещу определение № 411/26.08.2014г. по гр.д. № 717/03г. на ШОС, с което е изменена и одобрена сметка за разпределение на налични парични суми в производството по несъстоятелност на „Г* П*”ООД, обявена в ТР под № 20140811142202.

    В частната жалба се излагат съображения , че същата е допустима . НАП се позовава на Определение № 57/14.01.2014г. по ч.т.д. № 4728/13г. на ВКС, I т.о., според което право на частна жалба по чл.729,ал.2 ТЗ има и кредитор ,който не е подал възражение срещу сметка за разпределение, тъй като поредността на неговото вземане е била съобразена в така изготвената сметка. Правният интерес за този кредитор се поражда именно с определението на съда по чл.729,ал.1 ТЗ, тъй като с корекцията се засяга първоначалната поредност на неговото вземане. По същество излага съображения , че съдът не може служебно да приложи чл.171,ал.2 ДОПК и да приеме, че вземанията на Държавата са погасени по давност. Моли за отмяна на атакуваното определение и постановяване на друго, с което се измени сметката за разпределение на налични парични суми в производството по несъстоятелност на „Г* П*”ООД, като се включват в сметката за разпределение публични вземания, възникнали до откриване на производството по несъстоятелност в размер на 105 406,48 лв. – главница и лихви, с поредност на удовлетворяване по чл.722,ал.1,т.6 ТЗ, публични вземания, възникнали след откриване на производството по несъстоятелност в размер на 17 153,17лв. – главници с поредност по чл.722 ,ал.1, т.7 ТЗ и публични вземания в размер на 7 008,79лв. – лихви, с поредност по чл.722,ал.1,т.9 ТЗ.

    ВнАС намира следното:

    Частната жалба е недопустима.

    Даденото с визирането от жалбоподателя разрешение на въпроса според задължителната практика на ВКС за наличието или не на право на жалба по чл.729,ал.2 ТЗ срещу определение на съда по чл.729,ал.1 ТЗ е в смисъл , че такава няма кредитор, който е имал правен интерес да подаде възражение срещу изготвената от синдика сметка за разпределение, но не го е упражнил своевременно. Като правният интерес за подаване на възражение по чл.728 ТЗ произтича от засягане на правото на кредитора за удовлетворяване на вземането му предвид изготвената от синдика поредност  на изплащане на вземанията.

    В настоящия случай видно от обявената в ТР сметка за разпределение , изготвена от синдика на „Г* П*”ООД / л.908 по делото на ШОС/, Държавата въобще не е включена в разпределението на синдика с описаните по частната жалба предявени вземания. Следователно тя е разполагала с право на възражение по чл.728 ТЗ и не го е упражнила в срока по чл.727 ТЗ.

    Налага се извод , че интересите на Държавата относно поредността на удовлетворяване при извършване на разпределението не се засягат в резултат на промяната, допусната от съда служебно с определението по чл.729,ал.1 ТЗ.

    Поради което и на осн. чл.729, ал.3 ТЗ частната жалба на НАП се явява недопустима и производството по нея подлежи на прекратяване.

    Водим от горното , съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 558/14г. на ВнАС.

    Определението може да се обжалва пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: