ОПРЕДЕЛЕНИЕ №584

 

гр. Варна,    09.09.                   2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в.ч.т.д. № 558/2015  по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на М.К.С., чрез адв. Д. против определение № 341 от 10.07.2015 г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т. д. № 159/2015 г., с което е върната подадената от настоящия жалбоподател въззивна жалба срещу решение № 26/05.05.2015 г. по гр. д. № 2840/2014 г. на Добрички районен съд, като просрочена.

Жалбоподателят излага становище за неправилност на определението с молба да бъде отменено.

Не е постъпил отговор от въззиваемото дружество „ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЕ” ЕАД.

По допустимостта на производството пред ВАпС:

Съгласно разпоредбата на чл. 274, ал. 2 от ГПК в редакцията й (Изм. и доп. ДВ, бр. 50 от 2015 г.) когато определенията по ал. 1 са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция – същите подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд.

С оглед на това, че определението на Добричкия окръжен съд, с което е върната въззивна жалба срещу решение на Добрички районен съд, е преграждащо по смисъла на чл. 274, ал. 1 от ГПК и е постановено от окръжния съд в качеството му на въззивна инстанция, за пръв път, то компетентен да се произнесе по частната жалба срещу него е Апелативен съд – Варна.

Разгледана по същество, същата е ОСНОВАТЕЛНА, по следните съображения:

Препис от първоинстанционното решение на РС – Добрич е връчено на М.К.С., чрез адв. Д. на 14.05.2015 г. Срокът за въззивно обжалване съгласно разпоредбата на чл. 259, ал. 1 от ГПК е двуседмичен, т. е. в конкретния случай изтича на 28.05.2015 г. Въззивната жалба вх. № 9977 от 29.05.2015 г. по описа на РС – Добрич е изпратена на 28.05.2015 г. чрез куриерска фирма "ТИП ТОП КУРИЕР" ЕАД – гр. София с товарителница № 10764487 и следва да се приеме, че е подадена в срок, съгласно правилото на чл. 62, ал. 2 от ГПК.

Съгласно чл. 62, ал. 2 ГПК срокът не се счита за пропуснат, ако изпращането на молбата, съответно жалбата е станало по пощата или когато тя е подадена в друг съд или прокуратура в срока, както и че това правило се прилага и за куриерските услуги, извършвани от лицензирани пощенски оператори на основание чл. 18 от Закона за пощенските услуги (така Решение № 56 от 25.06.2013 г. на ВКС по т. д. № 1201/2011 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Т* К* – чл. 290 от ГПК).

Приетото от Добричкия окръжен съд, че жалбата е подадена чрез куриер един ден след изтичането на срока – т.е. на 29.05.2015 г. не отговаря на действителното фактическо положение, видно от поставената в самата товарителница дата над подписа на приелия я служител на куриерската служба Димитров, а именно датата 28.05.2015 г. В подкрепа на това са и представените от самия жалбоподател доказателства към частната жалба – препис от справка от регистъра на куриерската служба.

С оглед гореизложенто обжалваното определение следва да се отмени и делото върне за продължаване на действията по администриране на жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 341 от 10.07.2015 г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т. д. № 159/2015 г.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по въззивна жалба вх.№ 9977/29.05.2015 г. по описа на РС – Добрич, подадена от М.К.С., чрез адв. Д..

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                             2.