Р Е Ш Е Н И Е

№     98/ 17.04.2014 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 18.03.2014 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ        

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

          АНЕТА БРАТАНОВА

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 56 по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 958 от 04.11.2013год. постановено по т.д.№ 1835/2012год., Варненският окръжен съд е:

Отменил решение на общото събрание на акционерите на „К.”АД гр.Варна, проведено на 26.06.2012год., взето по т.2 от дневния ред, в частта й с която е взето решение  за разпределение на печалбата за дружеството за 2012г. и изплащане на дивидент, по иска на ПК”В.Ю.” гр.Варна срещу „К.” АД гр.Варна, на основание чл.74 ТЗ.

 Недоволно от решението е останало „К.”АД гр.Варна предсталявано от О.Д. -изпълнителен директор, което го обжалва,  като счита решението за неправилно и иска неговата отмяна и отхвърляне на исковите претенции. Навеждат се доводи, че неправилно първоинстанционният съд е приел, че е нарушена разпоредбата на чл.247а, ал.3 от ТЗ. Общото събрание на акционерите на „К.” АД, провело се на 26.06.2012 г. е взело решение печалбата да покрие загубата от минали години, част от сумата да бъде заделена за фонд „Резервен” и да се изплатят дивиденти.

Насрещната страна не е изразила становище по жалбата.

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното, относно обжалваната част от решението: 

Предявен е иск с правно основание чл.74  ал.1 ТЗ.

В исковата молба на ПК”В.Ю.” гр.Варна, представлявана от Председателя С.В.П. чрез процесуален пълномощник,  срещу „К.”АД гр.Варна представлявано от О.Д. -изпълнителен директор е предявен иск с правно основание чл. 74 ал.1 от ТЗ, за отмяна на решение на общото събрание на акционерите на „К.”АД гр.Варна, проведено на 26.06.2012год., взето по т.2 от дневния ред, в частта й с която е взето решение  за разпределение на печалбата за дружеството за 2012г. и изплащане на дивидент. Счита, че обжалваното решение в тази му част е незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на чл.247а ТЗ, а именно -неправилно е взето решение, че се разпределят по 10 лв. на акция и то само на физическите лица, а разликата да се отнася във фонд”Резервен”, като разопредбата предвижда обратна последователност.Решението противоречи и на чл.181 ал.1 ТЗ, според която правото на дивидент трябва да бъде съразмерен на номиналната стойност на акцията, а с взетото решение това изискване е нарушено.

Ответната страна оспорва исковите претенции.

Съдът съобрази следното:

Не се оспорва легитимацията на ищците в производството по чл.74 ТЗ, както и редовността на проведеното общо събрание.

При разглеждане на иска по същество,  съдът взе в предвид следното:

ПК „В.Ю.” е предявила срещу ”„К.”АД гр.Варна представлявано от О.Д. -изпълнителен директор, иск с правно основание чл. 74 ал.1 от ТЗ, за отмяна на решение на общото събрание на акционерите на „К.”АД гр.Варна, проведено на 26.06.2012год., взето по т.2 от дневния ред, в частта й с която е взето решение  за разпределение на печалбата за дружеството за 2012г. и изплащане на дивидент.  Видно от представения протокол, в посочената точка от дневния ред е взето следното решение: От печалбата на дружеството в размер от 243 308,50лв. да бъде изплатен  дивидент на физическите лица по 10лв. на акция. Останалата сума да бъде внесена във фонд „Резервен”, от който да бъдат покрити загуби от минали години в размер на 99 419,27лв.

Съдът намира решението за незаконосъобразно, поради следното:

Съобразно разпоредбата на чл.247а ал.3 ТЗ, която урежда изплащането на дивидент, плащанията на дивиденти се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, намалена с непокритите загуби за минали години. Следователно, взетото решение е в противоречие с посочената разпоредба, тъй като посоченият ред за определяне и плащане  на дивидент не е спазен. Взетото решение противоречи и на императивната разпоредба на чл.181 ал.1 ТЗ. Това е така, тъй като акционерите на дружеството-физически и юридически лица притежават поименни акции с номинална стойност от 100 лв.  А с атакуваното решение ОС е приело дивидент да се изплаща само на акционерите-физически лица. А разпоредбата на чл.181 ал.1 ТЗ обуславя правото на дивидент от номиналната стойност на всяка акция, което не е съобразено с взетото решение.В допълнение следва да се посочи и противоречие на решението с разпоредбата на чл.181 ал.3 ТЗ, която въвежда забрана за ограничаване на правата на отделни акционери от еднакъв клас.

Следователно, взетото решение с което се лишават част от акционерите от дивидент, е в противоречие с посочените разпоредби и това води до неговата незаконосъобразност и на тези основания.

Предвид изложените съображения, следва да се направи извод, че предявеният иск се явява основателен.

Жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, относно изложените правни изводи.

 По изложените съображения Варненският апелативен  съд

                                                

                                                    Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 958 от 04.11.2013год., постановено по т.д.№ 1835/2012 г. по описа на Варненски  окръжен съд.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен  срок от съобщението.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                                               2.