ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 641/03.11.2017

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на първи ноември през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 560 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК във връзка с чл.92 ал.3 от ГПК образувано по молба на В.П.П., в качеството му на ликвидатор на „Садимекс“ ООД в открито производство по несъстоятелност срещу определение № 211 от 16.05.2017г. по търг.дело № 24/16г. по описа на Силистренски ОС, с което на ликвидатора на несъстоятелния длъжник „Садимекс“ ООД е наложена глоба в размер на 1 000лв. на основание чл.640 ал.3 от ТЗ.

При проверка на редовността на частната жалба въззивният съд констатира следното:

С определение № 211 от 16.05.2017г. по търг.дело № 24/16г. на ликвидатора на несъстоятелния длъжник на основание чл.640 ал.3 от ТЗ е наложена глоба за неизпълнение на задълженията на длъжника по чл.640 ал.2 от ТЗ. С оглед липсата на изрична разпоредба за процесуалния ред на защита по отношение на глобите на длъжника, които могат да му бъдат наложени в производството по несъстоятелност, и с оглед субсидиарното приложение на нормите на ГПК съобразно чл.621 от ТЗ, при обжалване на наложената глоба приложение следва да намери чл.92 от ГПК. А именно срещу наложената глоба в едноседмичен срок от съобщението може да бъде подадена молба за отмяната и от съда, който я е наложил. На обжалване с частна жалба на основание чл.92 ал.3 от ГПК подлежи само определението на съда, с което  съдът се произнася по молбата за отмяна на наложената глоба. Дадените на длъжника указания за отмяна или намаляване на наложената глоба в определението от 16.05.2017г. са съобразени с приложимата разпоредба на чл.92 от ГПК.

Молбата за отмяна на наложената глоба вх.1845 от 17.06.2017г. е подадена в срока по чл.92 ал.1 от ГПК. Но първоинстанционният съд вместо да се произнесе по подадената в срок и адресирана до него молба за отмяна на наложената глоба е приел, че същата има характер на частна жалба срещу определението за налагане на глоба. Определението, с което е наложена глоба не подлежи на обжалване с частна жалба пред въззивен съд.

Поради което и производството по делото пред апелативен съд следва да бъде прекратено, а делото върнато на окръжния съд за произнасяне по молба вх.№ 1845 от 07.06.2017г. на основание чл.92 ал.2 от ГПК.

Водим от горното, съдът

   

                                                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

   

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.дело № 560/17г. по описа на Варненски апелативен съд, търговско отделение.

ВРЪЩА обратно на Силистренски окръжен съд молба на В.П.П., в качеството му на ликвидатор на „Садимекс“ ООД в открито производство по несъстоятелност, вх.№ 1845 от 07.06.2017г., за отмяна на наложена му с определение № 211 от 16.05.2017г. по търг.дело № 24/16г глоба в размер на 1 000лв. на основание чл.640 ал.3 от ТЗ за произнасяне на основание чл.92 ал.2 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

                 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: