Р Е Ш Е Н И Е

27/  24.01.2014 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 03.12.2013 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАГДАЛЕНА НЕДЕВА     

ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

           ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 561 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Постъпила е жалба от СД„Аква фонтана-Калчев Д.” гр.Варна, чрез представляващия Н.К.К., чрез пълномощникът си адв.К.М.–ищец по т.д. № 1786/2012год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото, в неговата отхвърлителна част относно частите на автосондата, като се иска претенцията да бъде уважена и ответникътда бъде осъден за върне на ищцовото дружество: -Ремарке за превоз на лост, ремарке с винтов компресор и двигател „МАЗ”, фургон на колела, лост сондажен 2 7/8, стабилизатори ф 294 /нестандартни/, стабилизатори ф 244 /нестандартни/, тежки щанги 158 мм, тежки щанги 308 мм и стабилизатор 15" - 1 бр., лост сондажен 3 ½, хамути разни, елеватори 2 7/8, елеватори 3 ½, помпа потопяема до Н 90 - за 1041,20 лв., кабел трижичен 3 х 6, стелаж, ключове верижни, ключове машинни от 2 7/8 до 10", секторни ключове, преходници разни, кофички разни, гаечни ключове разни, длета ф 295, длета ф 244, длето ф 395 /старо/, длето ф 490 /старо/, длето ф 190 /старо/, колена 16" 424 м.м., ъглошлайф, ризи, бутала, клапани и пръти за помпа НВ 50, лостове - кабели, вретено за промивна глава на склад в тях, количка желязна, устройство за бъркане на глинест разтвор /глиномешалка/, индикатор за теглото на куката, чук 8 кбр., на обща стойност 24 295лв., поради прекратяване на наемния договор. Счита обжалваното решение за  неправилно- поради  необоснованост на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което искът за предаване на частите на автосондата да бъде увважен.

Срещу решението, в частта с която са уважени исковете,  е постълила жалба от „Аква Фонтана”ЕООД. Счита решението в обжалваната част за неправилно-като постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и поради необоснованост.

С писмени отговори страните оспорват въззивните жалби като неоснователни.

В съдебно заседание жалбата се поддържа, съответно оспорва чрез процесуален представител, като в подкрепа на изразенното становище, „Аква Фонтана”ЕООД е представило  писмено становище.

По жалбите съдът съобрази следното:

Жалбите отговарят на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и са допустими.

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба на Н.К.К. като представляващ СД”АКВА ФОНТАНА-КАЛЧЕВ Д.” гр.Варна, чрез процесуален представител, срещу „АКВА ФОНТАНА”ЕООД гр.Варна, представлявано от Ч.А.Д.. Излага, че на 01.05.2010год., без негово знание съдружникът Д. е отдала под наем на ответника собствената му автосонда 1БА15В, като с автосондата е предадено и цялото й оборудване, състоящо се от:

-Ремарке за превоз на лост, ремарке с винтов компресор и двигател „МАЗ”, фургон на колела, лост сондажен 2 7/8, стабилизатори ф 294 /нестандартни/, стабилизатори ф 244 /нестандартни/, тежки щанги 158 мм, тежки щанги 308 мм и стабилизатор 15" - 1 бр., лост сондажен 3 ½, хамути разни, елеватори 2 7/8, елеватори 3 ½, помпа потопяема до Н 90 - за 1041,20 лв., кабел трижичен 3 х 6, стелаж, ключове верижни, ключове машинни от 2 7/8 до 10", секторни ключове, преходници разни, кофички разни, гаечни ключове разни, длета ф 295, длета ф 244, длето ф 395 /старо/, длето ф 490 /старо/, длето ф 190 /старо/, колена 16" 424 м.м., ъглошлайф, ризи, бутала, клапани и пръти за помпа НВ 50, лостове - кабели, вретено за промивна глава на склад в тях, количка желязна, устройство за бъркане на глинест разтвор /глиномешалка/, индикатор за теглото на куката, чук 8 кбр., на обща стойност 24 295лв.

Уговорената наемна цена в размер на 2 000лв. без ДДС, е следвало да се заплаща от 25 до 30 число всеки месец, а срокът на действие на договора е до 31.12.2010год., а в случай че наемателят продължи да ползва веща след този срок, договорът се счита за продължен с още 12 м. Въпреки тази уговорка, наемателят не е върнал вещта и не е заплащал обезщетение. Наемателят е заплатил наемна цена само за м. май 2010год. За периода от 01.06.2010г. до 31.12.2011год. ответникът дължи сумата от 45 600лв. с ДДС-наемна цена за периода, в евентуалност, ако се приеме, че договорът за наем е бил прекратен, сумата се претендира като обезщетение, която се претендира частично в размер на 25 500лв., а за периода след прекратяване на договоар за наем-от 01.01.2012год. до 30.04.2012год.-обезщетение в размер на 9 600лв., което се претендира частично в размер на 1 000лв. Сумите се претендират ведно със законната лихва, от завеждане на иска до окончателното им изплащане. Стойността на автосондата е 500лв., а на движимите вещи-24 295лв., съобразно уточняваща молба от 23.07.2012год.-

стр.30. Ищецът претендира ответникът да бъде осъден да върне автосондата и движимите вещи.

Ответното дружество оспорва исковете като неоснователни. Договорът е прекратен на 01.06.2010год. и автосондата е върната, а за времето му на действие,  ответното дружество е изплатило наемната цена. Оспорва и твърдението, че ведно с автосондата е предадено и изброеното в исковата молба оборудване, част от което не е оборудване, а материали, които се влагат в процеса на сондиране. Поради което оспорва претенцията за връщане на автосонда 1БА15В, ведно с описаното оборудване.

Моли за отхвърляне на предявените искове.

Предявените искове са с правно основание чл.232 ал.2 и чл.233 ЗЗД И чл.86 ЗЗД.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Видно от представен дотовор за наем, сключен между страните на 01.05.2010год. и който не се оспорва от ответника,  СД”Аква Фонтана-Калчев, Д.” като наемодател  е предоставило на „Аква Фонтана”ЕООД като наемател Автосонда 1БА15В, срещу задължение за заплащане на наемна цена в размер на 2000лв. без ДДС. Срокът на действие е до 31.12.2010год., като страните са се договорили, ако след изтичане на срока, наемателя продължи да ползва вещта без противопоставяне на наемодателя, договорът се счита за продължен за още 12 месеца.  С писмения отговор на ответното дружество е представен Анекс към договора, с посочена дата на сключване 01.06.2010год., според който страните по взаимно съгласие прекратяват наемния договор.  Договора и анекса към него са сключени и подписани за наемодателя от съдружника в СД С.И.Д.-съпруга на представляващия ответното дружество Ч.А.Д.. С допълнителна искова молба,  Н.К.К., като представляващ ищеца –СД”Аква Фонтана-Калчев Д.”, чрез процесуален представител, оспорва анекса като твърди че на посочената дата такъв анекс  не е подписван и същият няма достоверна дата спрямо ищеца. 

Съобразно неоспореното заключение на единичната ССЕ,  описаните в исковата молба активи са закупени през периода 1991-2009год. Според счетоводните записвания на ищцовото дружество като дълготрайни материални активи са отчетени следните позиции по исковата молба: 1-Сондажна апаратура комплект „МАЗ” 500-1БА-15: 2-Ремарке за превоз на лост: 3 Ремарке с винтов  компресор и двигател „МАЗ”: 4-Фургон на колела: 13-елеватори 3 ½:  18-ключове машинни от 2 7/8 до 10: преходници разни  и 29-ъглошлайф. 

Като малоценни активи са определени активите по следните позиции: 14-Помпа потопяема до Н-90: 15-Кабел трижичен 3Х6кв.: 30-Ризи, бутала, клапани и пръти за помпа НВ 50: 31-Лостове-кабели за помпа НВ 50 и 32-Вретено за промивната глава.

Според заключението на ССЕ, в счетоводството на ответника е осчетоводена фактура № 32/14.06.2010год., според която ответното дружество е закупило от „Геоводинженеринг”ЕАД употребявана автосонда „МАЗ” 5334 6А15Н за 4000лв. без ДДС, която е отразена  в сметка 207 –Разходи за придобиване на ДМА.  Описани са по същата сметка и извършени  и други разходи за консумативи и автомонтьорски услуги-стр.91. Според заключението на същото вещо лице по комплексната експертиза-стр.123, в счетоводството на ответното дружество има данни за придобити вещи, които представляват част от необходимото оборудване на сондата.

В таблица 3 от заключението на ССЕ вещото лице е описало издадените от „Аква фонтана”ЕООД фактури за сондажни работи с трети лица за периода от м. 04.2010год. до м.ноември 2012год. които са на стойност 367 738,79лв. и които не са оспорени. 

Според заключението на СТЕ, сондите на ищеца и ответника са  идентични  и необходимите за работата инвентар  и  оборудване също  са идентични. 

Според показанията на свидетеля С. Калчев,  преди да се даде сондата под наем, същата е била в с.Тополи, в двора на пречиствателна станция.  Освен автосондата имало е и оборудване, което е към автосондата-едно ремарке за лост, компресор, фургон за резервни части, сондажен лост, тежки щанги, хамути-цялото оборудване, което необходимо за сондажа, както и верижни ключове, елеватори и комбинирани ключове-два.  След като научил за сключването на договора-м.06.-07.2010год., посетил станцията, но там нямало нищо. Според показанията на св. П., процесната сонда е била оборудвана с необходимото за сондажни работи оборудване-помпа, сондажни тръби-лост и преходници които ги свързват и може да работи до 500м., ремарке-компресор, тежки щанги,  фургони и др.

Свидетелят Х.Х. също сочи, че автосондата на СД е била работеща и е имала цялото оборудване. Относно сондата на ответното дружество твърди, че същата е била без необходимото оборудване за работа и не знае кой му е осигурил оборудването. Сочи също, че сондата на ответното дружество е била на  ремонт пет-шест месеца, лостът не е бил нов и е бил същият, като лостът на събирателното дружество.

Според показанията на св.А.Д., същият е ходил на пречиствателната станция, където се е съхранявала сондата и оборудването към сондата, компресора и ремаркето също е виждал там. Сондата на ответното дружество е купена от София, като към нея имало машинни ключове. Другото оборудване –за промивната глава, сондажен лост хамути елеватори са го изработвали и купували допълнително.

С оглед на изложеното, следва да се направят следните изводи:

Не се спори, че страните са били обвързани с валидно облигационно отношение-договор за наем, като не са наведени възражения, относно неизпълнение от страна на наемодателя. Страните спорят относно отдаването под наем на допълнителното оборудване към автосондата, както и относно срока на действие и прекратяването на същия, съответно връщането на наетите вещи.

Относно възражението, че не е  предадено допълнителното оборудване: Не се спори, че към момента на предаване на наетата вещ, същата е работила на обект и след сключване на договора, е започнала сондиране на друг обект-в с. Приселци. Както се изложи, в показанията си свидетелите К.Х.П. сочат, че сондата е била изцяло комплектована за извършване на всякакви сондажни дейности. Свидетелят Д. също сочи, че автосондата на  ищеца е имала допълнително оборудване. А през м.юни-юли 2010год., на площадката на съхранение не е имало допълнително оборудване-св.Калчев.  Свидетелските показания, относно наличието на допълнителното оборудване, се подкрепят и от заключението на ССЕ, относно придобиването и отчитането на същото, както и от т.6 от наемния договор, според която наемодателят е длъжен да предостави вещта във вид и състояние, които отговарят на ползуването, за което е наета. От това следва да се направи извод, че същата е била комплектована с частите, които са необходими за нейната функционалност. Предвид всичко изложено по-горе, следва да се направи извод, че  допълнителното оборудване, предмет на претенцията по чл.233 ал.1 ЗЗД  също е било предмет на наемния договор, респективно отдадено под наем на ответника.

Относно прекратяването на наемния договор:

Становището на ответника е, че договорът е прекратен с  анекс от 01.06.2010год., на която дата е върнал вещта пред офиса на дружеството, като в негова тежест е да установи тези обстоятелства. Както се изложи, ищецът е оспорил своевременно анекса, подписан от съпругата на ответника, относно датата на сключване, поради което следва да се направи извод,  че същият няма достоверна дата по см. на чл.181ГПК. Други релевантни доказателства, относно прекратяване на наемния договор и връщане на вещта не са представени. Напротив, видно от издадените фактури за извършени сондажни работи от ответното дружество–стр.90, през м. май когато е действал договора според ответното дружество, са извършени два сондажа, а през м. юни-три и т.н.  Установи се, че ответникът е закупил своята автосонда на 14.06.2010год., която не е била оборудвана и годна за работа-това според  показанията на св. Х.-според които сондата не била комплектована и е  била на ремонт около 5-6м. след закупуването, Липсата на допълнително оборудване се установяв и  от заключението на ССЕ, според което в счетоводството е отразена само автосонда- т.е. без оборудване. Следователно, посочените  във фактурите сондажи не е могло да бъдат извършени със закупената автосонда, не са наведени твърдения, че е сключен друг наемен договор –т.е. с друга автосонда, поради което следва да се направи извод, че услугите са извършвани със сондата на ищеца. Поради изложеното, следва да се направи извод, че договорът за наем не е бил прекратен на 01.06.2010год., а е продължил да действа, съответно и отразеното в анекса връщане на вещта, следва да се приеме за невярно. Установяването на връщането на вещта е в тежест на ответното дружество, поради което следва да направи извод, че същото е недоказано, а съобразно чл.3 ал.2 от договора, ако след изтичане на договора, наемателят продължи да ползва вещта,  договорът се счита за продължен с още 12 месеца. Следователно, тъй като вещта не е върната в срок да 31.12.2010год. и не е установено противопоставяне от наемодателя, следва да се направи извод, че срокът на наемния договор е продължен до 31.12.2011год. Дължимите наемни вноски по договора за този период са в размер на 45 600лв. ДДС, като няма доказателства ответното дружество да е заплащало наемни вноски, освен за м.05.2010год.  Поради което предявеният частичен иск за сумата от 25 000лв. се явява основателен  и следа да бъде уважен.

Относно претенцията за обезщетение за ползване на вещта след изтичане на срока на договора за наем: Претенцията се основава на невръщане на наетата вещ, след изтичане срока на наемния договор и е за периода 01.01.2012год. до 30.04.2012год. в размер на 2 400лв. на месец-общо сумата 9 600лв. Ответникът не е доказал връщане на наетите вещи през посочения процесен период, поради което следва да се направи извод, че той е продължил да ползва наетите вещи и съответно дължи обезщетение за това в размер на 9 600лв. Поради изложеното, предявения частичен иск за заплащане на обезщетение в размер на 1 000лв. се явява основателен и следва да бъде уважен. Предвид изложеното, жалбата на ответното дружество се явява неоснователна.

Относно иска по чл.233 ЗЗД за връщане на наетите вещти:

По изложени по-горе съображения, съдът прие, че оборудването към автосондата, предмет на иска,  е предадено по силата на наемния договор, поради което подлежи на връщане, заедно с главната вещ /която по време на процеса е върната-протокол за опис от 17.12.2012год. на ТД НАП Варна/.

При извършения оглед, допуснатаат от настоящата инстанция СТЕ е установила, че автосондата не работи,  а от задължителното оборудване е налично само това по т.5-различни сондажни лостове. Останалата част от задължителното оборудване: 2-Ремарке за превоз на лост: 34-Устройство за бъркане на линест разтвор /глиномешалка/: 35-Индикатор за тегло на куката: 3- Ремарке с винтов компресор и двигател МАЗ не са налични, следователно не са върнати и претенцията за връщането им следва да бъде уважена.

Относно претенцията за връщане на останалото оборудване: Вещото лице не е установило наличност на такова. Според обясненията, дадени от вещото лице в с.з. по съществото на спора пред настоящата инстанция, от позиция 5 до позиция 9 и от позиция 23 до позиция 27 оборудването представлява консумативи-т.е което се изхабява в процеса на работа и следва да се подменя-т.е не подлежи на връщане. 

Въпреки становището на вещото лице съдът счита, че тежките щанги нямат амортизация-т.е. не се изхабяват в процеса на работа, поради което нямат качество на консуматив. Това е така според показанията на св.П., който е сондажен инженер и според който тежките щанги са задължително оборудване за извършване на сондаж.  Предвид изложеното, оборудването посочено в поз. 8-тежки щтанги 158м -4 бр. и поз.9-тежки щанги 208мм -2бр. и стабилизатор 15”-1бр., не са консуматив и като такива подлежат на връщане.  Останалите позиции оборудване, с изключение на посочените от 23 до 27 като консумативи, нямат качество на консуматив и подлежат на връщане.  Следователно, исковете по чл.233 ЗЗД за предаване на имуществото, представляващо оборудване към автосондата на ищеца по приложения списък към ИМ, се явява основателен, с изключение на исковете за предаване на имущество, което съда прие, че има качество на консуматив и като такова се е разходвало в процеса на работа на сондата.

Предвид изложеното, жалбата на ищеца  се явява основателна, респективно обжалваното решение следва да бъде отменено в съответните частти.

Поради несъвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде отменено в съответната част и постановено ново, с което предявеният иск по чл.233 ЗЗД да бъде уважен в посочените части. В останалата част решението следва да бъде потвърдено. На основание чл.78 ал.1 ГПК, дружеството ответник дължи направените от ищеца разноски пред настоящата инстанция в размер на 715,90лв. –държавна такса и депозит за СТЕ. По изложените съображения Варненският апелативен  съд

                                      

                                                 Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 472 /21.05.2013год., постановено по т.д. № 1786/2012год. на ВОС в частта с която е отхвърлил иска на СД”АКВА ФОНТАНА-КАЛЧЕВ Д.” ЕИК 103082231, представлявано от управителя  Н.К.К. срещу „АКВА ФОНТАНА”ЕООД ЕИК201093657 гр.Варна, представлявано от управителя Ч.А.Д., с правно основание чл.231 ал.1 ЗЗД да върне на ищеца оборудване към Автосонда 1БА158В, състоящо се от:

-Ремарке за превоз на лост, ремарке с винтов компресор и двигател „МАЗ”, фургон на колела, тежки щанги 158 мм-4бр., тежки щанги 308 мм-2 бр. и стабилизатор 15" - 1 бр., лост сондажен 3 ½-24бр., хамути разни-8бр., елеватори 2 7/8-4бр., елеватори 3 ½-2бр., помпа потопяема до Н 90 - за 1041,20 лв.-1бр., кабел трижичен 3 х 6-150м., стелаж, ключове верижни-6бр., ключове машинни от 2 7/8 до 10"-2 бр., секторни ключове-4бр., преходници разни-12бр., кофички разни-6бр., гаечни ключове разни-20бр., колена 16" 424 м.м.-1бр., ъглошлайф-1бр., ризи, бутала, клапани и пръти за помпа НВ 50, лостове – кабели-2бр., вретено за промивната глава, количка желязна, устройство за бъркане на глинест разтвор /глиномешалка/, индикатор за теглото на куката, чук 8 кбр. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА „АКВА ФОНТАНА”ЕООД ЕИК201093657 гр.Варна, представлявано от управителя Ч.А.Д. да върне на  ищеца  СД”АКВА ФОНТАНА-КАЛЧЕВ Д.” ЕИК 103082231, представлявано от управителя  Н.К.К. на основание  чл.233 ал.1 ЗЗД, дължимо по договор за наем между страните от 01.05.2010год. оборудване към Автосонда 1БА158В, състоящо се от:

-Ремарке за превоз на лост, ремарке с винтов компресор и двигател „МАЗ”, фургон на колела, тежки щанги 158 мм-4бр., тежки щанги 308 мм-2 бр. и стабилизатор 15" - 1 бр., лост сондажен 3 ½-24бр., хамути разни-8бр., елеватори 2 7/8-4бр., елеватори 3 ½-2бр., помпа потопяема до Н 90 - за 1041,20 лв.-1бр., кабел трижичен 3 х 6-150м., стелаж, ключове верижни-6бр., ключове машинни от 2 7/8 до 10"-2 бр., секторни ключове-4бр., преходници разни-12бр., кофички разни-6бр., гаечни ключове разни-20бр., колена 16" 424 м.м.-1бр., ъглошлайф-1бр., ризи, бутала, клапани и пръти за помпа НВ 50, лостове – кабели-2бр., вретено за промивната глава, количка желязна, устройство за бъркане на глинест разтвор /глиномешалка/, индикатор за теглото на куката, чук 8 кбр.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалите частти.

ОСЪЖДА „АКВА ФОНТАНА”ЕООД ЕИК201093657 гр.Варна, представлявано от управителя Ч.А.Д. да заплати на   СД”АКВА ФОНТАНА-КАЛЧЕВ Д.” ЕИК 103082231, представлявано от управителя  Н.К.К. сумата от 715,9лв. /седемстотин и петнадесет лева и 90ст./, разноски пред въззивната инстанция, на основание чл.78 ал.1 ГПК.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ :1.                   2.