ОПРЕДЕЛЕНИЕ

614

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 20.10.2017 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 561 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Фърстлайн Естейтс България“ ЕООД в ликвидация – гр.София срещу определение №2682/25.08.2017 г. на Окръжен съд Варна-ТО по т.д.№2773/2012 г., с  което е изменена трета частична сметка за разпределение в производството по несъстоятелност на „Обзор Бийч Ресорт 3“ ЕООД / н/ -гр.Варна.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Оплакването в частната жалба относно удовлетворяването на приети вземания на НАП по РА №0301203198 с поредност по чл.722, ал.1, т.6 – ТЗ е неоснователно. Касае се за вземания – главници и лихви, възникнали до датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, съответно – 31671.69 лв и 43262.29 лв, общо – 74933.98 лв, точно толкова, колкото е разликата между приетите вземания - 176069.37 лв и изплатените с първата сметка за разпределение - 101135.39 лв. Няма зачетени от съда вземания на НАП с ред на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.9, а само такива с поредност по чл.722, ал.1, т.6 – ТЗ.

Оплакването в жалбата, че на кредитора НАП са присъдени вземания, които изобщо не са предявени и приети в производството по несъстоятелност въз основа на 25 бр. декларации за дължими публични вземания в размер на 4142.92 лв, възникнали след датата на откриване на производството по несъстоятелност, е неоснователно. Прилагането от съда на разпоредбата на чл.721, ал.3 – ТЗ е правилно и съобразно константната съдебна практика. При предстоящо изготвяне на сметка за разпределение вземанията, възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, неплатени на падежа, се включват в сметката за разпределение с поредност по чл.722, ал.1, т.7 – ТЗ, и без включване в списъци на приетите вземания, ако задълженията са поети със съгласието на синдика или са признати от него. В случая посочените декларации са издадени именно от синдика и удостоверяват неизгодни за издателя си обстоятелства, така че следва да се приеме, че синдикът е признал вземанията на НАП, неплатени на падежа, за които е издал декларациите. Обстоятелството, че същите са разпечатани на хартиен носител от базата данни на НАП и представени като заверени преписи не ги прави негодни документи. Само при поискане, каквото няма направено с жалбата, страната е длъжна да представи документите на електронен носител – чл.184, ал.1 – ТЗ. От всички декларации се установява, че са за публични задължения на „Обзор Бийч Ресорт 3“ ЕООД / н/ - гр.Варна, а не на „Обзор Бийч Ресорт 2“ ЕООД / н/ - гр.Варна, като е очевидно, че в един от абзаците на възражението при изписване наименованието на длъжника НАП е допуснал техническа грешка.

Оплакването в жалбата относно включването в сметката на друго вземане на НАП в размер на 2950 лв, представляващо юрисконсултско възнаграждение, е неоснователно. След като срещу приемането на вземането от синдика е било подадено и разгледано възражение в с.з. на 24.07.2017 г., по което съдът се е произнесъл с определение от 26.07.2017 г., синдикът е бил длъжен да изчака акта на съда и съобразно него да извърши разпределението по сметката. В противен случай е следвало да задели съответната сума в сметката за разпределение – чл.726, ал.1 – ТЗ. В случая обаче това е неоправдано, тъй като синдикът е следвало да изчака само няколко дни, за да се изясни окончателно съдбата на оспореното вземане, което е с ред на удовлетворяване преди реда на вземанията на останалите кредитори.

При това положение обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди, като въззивният съд препраща и към останалите мотиви на съда по несъстоятелността.

Воден от изложеното и на основание чл. чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2682/25.08.2017 г. на Окръжен съд Варна-ТО по т.д.№2773/2012 г., с  което е изменена трета частична сметка за разпределение в производството по несъстоятелност на „Обзор Бийч Ресорт 3“ ЕООД / н/ - гр.Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.