ОПРЕДЕЛЕНИЕ

603                                                            15.09.2015 год.                  Град Варна

Апелативен съд                                                                Търговско отделение

На  15-и септември                                            Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА  

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                                          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА 

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 562 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е по постъпила частна жалба от  «ПОЛИМЕРИ» АД – в несъстоятелност, чрез процесуален представител,  против Постановление за възлагане на имущество № 8/25.05.2015 год., постановено по т.д.№ 1132/2012 год. по описа на ОС – Варна, с което на основание чл.713з ТЗ са възложени на «БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ» ЕАД гр. София група движими вещи, собственост на жалбоподателя, включваща:

Бързодействащи отсекатели 93789 и 93790, Кабелна мрежа на п-ще Варна запад 93886, Табло районно осветление п-ще 93891, Ком. Зала к-т п-ще  ВЗ 393893, Авар. Захранване 93895, Табло газдетектори 93896,  Центр. К. Зала  93912, Подстанция к-т 93913, Товарно у-во к-т на пристанище 94357, Тръбопровод за дхе 98039 общо за сумата 15 500лв.

В частната жалба се излага, че обжалваното постановление е неправилно, тъй като синдикът е извършил продажбата в нарушение на установените от ТЗ правила. Конкретно се сочи, че продажбата на движимите вещи, не е извършена съобразно решението на кредиторите по чл.677 ал.1 т.8 ТЗ: Определената начална продажна цена не съответства на дадената оценка на продаденото имущество съобразно избрания метод и условия на оценка на имуществото. 

За да се произнесе по частната жалба, с която е сезиран, съдът съобрази следното:

Жалбата е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Обжалването е предприето в срока по чл.613а, ал.3 ТЗ вр. чл.275 ал.1 ГПК, поради което същата е процесуално допустима.

При разглеждането й съдът констатира, че преписката е непълна, което е пречка да се произнесе по частната жалба, а именно:

 Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл. 717з, ал.1 ТЗ, след проведена продажба по реда на чл.717 и следв. ТЗ. Обжалваното разпоредително действие представлява част от осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника – «ПОЛИМЕРИ» АД – в несъстоятелност.

По конкретно наведените оплаквания в жалбата:

На основание чл.717, ал.1 ТЗ вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по предвидения императивен ред и съобразно решението на СК по чл. 677, ал.1, т.8 ТЗ.

В изпратената преписка не се съдържа изготвената оценка на движимите вещи, предмет на обжалваното постановление. А без прилагането на изготвената оценка, съдът не може да се произнесе по конкретно наведените оплаквания в жалбата, посочени по-горе.

Предвид изложеното,  производството пред настоящата инстанция следва да бъде  прекратено и делото да бъде върнато на ВОС за окомплектоване на преписката.

Воден от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 562/2015 г. по описа

 на Апелативен съд Варна.

ВРЪЩА делото на ОС-Варна за изпълнение на дадените указания.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.