РЕШЕНИЕ

   204/ 25.09.2019 г.

               гр.Варна, 24.09.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в закрито заседание на 24.09.2019 г. в  състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.ПЕТРОВ

                                          ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

                                                              Н. ДАМЯНОВА

                                                                            

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 562 по описа за 2019 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Шумен-Табак“ АД – гр.Шумен обжалва решение №30/18.07.2019 г. на Окръжен съд-Шумен по т.д.№64/2019 г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията да впише промени в обстоятелствата по партидата му в търговския регистър, с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което  отказът бъде отменен с даване на задължителни указания до АВп за извършване на вписването.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Основният въпрос, въведен с жалбата, е следва ли дружество, контролирано от публично дружество да подава заявление за вписване на действителни собственици – физически лица предвид изключението по §2, ал.1, т.1 от ДР на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ /ДВ, бр.27/27.03.2018 г./, в който са транспонирани нормите на Директива /ЕС/ 2015/849.

 Съгласно чл. 61. (1) - ЗМИП учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.

 

 Разпоредбите на чл.63 от същия закон предвиждат:  ал.(1) Информацията и данните по чл. 61, ал. 1 се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически  лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.

(2) Информацията и данните по чл. 62, ал. 1 се вписват в регистър БУЛСТАТ.

(3) За производството, редът и сроковете за вписването на обстоятелствата относно действителните собственици се прилагат съответно Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Законът за регистър БУЛСТАТ.

(4) В съответния регистър се вписват следните данни съгласно декларация, чиято форма и съдържание се определят с правилника за прилагане на закона:

1. идентификационните данни за действителните собственици – физически лица, включително:

а) имената;

б) гражданството;

в) единният граждански номер за лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация;

г) датата на раждане за лицата, различни от тези по буква "в";

д) държавата на пребиваване, ако е различна от Република България или от държавата по буква "б";

2. данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата по чл. 61, ал. 1 и по чл. 62, ал. 1, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационните данни по т. 1 за представляващите лица;

3. данните по т. 1, букви "а" – "г" на физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител – физическо лице, което предоставя нотариално завереното си съгласие за това;

4. всяка промяна в обстоятелствата по т. 1 – 3.

5) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2019 г.)Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.

(6) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2019 г. , в сила от 28.05.2019 г.)Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата – действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за вписване.

Разпоредбите на § 2 от ДР на ЗМИП предвиждат: ал. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2019 г. , в сила от 28.05.2019 г.) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства и при условие, че няма основание за съмнения, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.

От цитираните приложими норми на закона могат да се направят следните изводи: На вписване подлежат действителните собственици – физически лица, които в крайна сметка притежават или контролират съответното търговско дружество. Не подлежат на вписване юридически лица, които притежават или контролират търговското дружество, които са били вече вписани като собственици на капитала му. Дружествата, учредени от публични дружества, не правят изключение. За тях съществува също нормативно задължение да заявят за вписване действителните си собственици – физически лица, доколкото зад всяко юридическо лице стоят реално физически лица, които законът предвижда, че следва да се осветят и да станат публично известни. Не е налице предвиденото в § 2, ал.1,т.1 от ДР на Закона за мерките срещу изпирането на пари изключение, доколкото относно публичните дружества няма предвиден във вътрешното ни право друг механизъм за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти за прозрачност по отношение на собствеността. Законът за публичното предлагане на ценни книжа, регулиращ публичното предлагане на ценни книжа и допускане
на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, съдържа задължения за разкриване на дялово участие, но само пред КФН и публичното дружество, без да е предвидено тази информация да се оповестява в публичен регистър, а това е смисълът на Директива /ЕС/ 2015/849 и на ЗМИП. Ето защо при липса на друг предвиден механизъм за публично оповестяване на действителните собственици – физически лица на търговски дружества, приложим е редът по чл. 63, ал.5 от ЗМИП, в т.ч. за такива, притежавани от публични дружества.

 

 

От това следва, че отказът на Агенция по вписванията да впише заявените промени е законосъобразен, като обжалваното решение на ОС Шумен, с което е потвърден обжалваният отказ на длъжностното лице по регистрацията при АВп, следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.25, ал.4 - ЗТРРЮЛНЦ съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 ПОТВЪРЖДАВА решение №30/18.07.2019 г. на Окръжен съд-Шумен по т.д.№64/2019 г.

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.