Р Е Ш Е Н И Е

 

248 /12.08.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на 09 август 2013 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Джамбазова

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева                                                                                                                                                                                                                                                      Р.Панталеева

 

Като разгледа докладваното от съдия Недева в. т. д. № 563/2013 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4 от ЗТР.

Образувано е по жалба на „ЕНЕРДЖИ 2 – АБГ КОНСУЛТ ООД ЕНД КО” КД - гр. Варна срещу решение № 614/25.06.2013 година по т. д. № 940/2013 год. на Варненски окръжен съд, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу отказ на АВп рег. № 20130430104249 от 07.05.2013 год. за вписване на промяна в регистрираните обстоятелства по партидата на жалбоподателя в ТР, а именно – заличаване на ограничено отговорния съдружник А* Т*, поради изключването му с решение на ОС.

Въззивникът навежда доводи за неправилност на обжалваното решение, предвид неговата незаконосъобразност, моли за отмяната му и постановяване на друго, с което отказът на АВ се отмени и се дадат задължителни указания за извършване на исканото вписване.

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

За да се произнесе по съществото й, съдът съобрази следното:

В мотивите към постановения отказ за вписване на заявената промяна, регистърният орган се е позовал на нормата на чл. 95, ал. 2 от ТЗ относно събирателните дружества, приложима и за командитните по силата на чл. 99, ал. 2 от ТЗ, съгласно която изключването на виновния съдружник може да бъде упражнено само по съдебен ред. Приел е, че клаузата в дружествения договор на търговеца - изключването да става по решение на общото събрание на съдружниците - противоречи на императивна разпоредба на закона и на това основание е нищожна, респ. взетото в този смисъл решение не може да породи целеното правно действие.

В обжалваното решение ВОС е приел, че нормата на чл. 95 от ТЗ изрично налага виновното поведение на съдружник да бъде преценено по съдебен ред, като предпоставка за реализиране на потестативното право на всеки от останалите съдружници за прекратяване на дружественото участие.   

Настоящият съдебен състав на Варненския апелативен съд намира, че постановеният отказ на Агенция по вписванията е законосъобразен, поради следното:

Командитното дружество е персонално търговско дружество /чл. 64, ал. 3 от ТЗ. Нормативният му режим е особен и субсидиарен – за неуредените от закона случаи се прилагат правилата за събирателното дружество /СД/. Недопустимо е разпоредбата на чл. 95, ал. 2 от ТЗ, регламентираща по императивен път изключването на съдружници в СД по решение на съда и съответно относима към КД, да се прилага или не в зависимост от качеството и отговорността на съдружниците – комплементари или командитисти. В този смисъл е и практиката на Апелативен съд – Варна, обективирана в решение по в. т. д. № 258/2013 год., в. т. д. № 387/2013 год., според която правилата и редът по чл. 95 от ТЗ се прилагат по силата на чл. 99, ал. 2 от ТЗ за виновно извършени нарушения както от страна на неограничено отговорните съдружници в КД, така и при нарушения, извършени от ограничено отговорните съдружници, т. е. изключването може да се извърши само по съдебен ред.

Допълнителен аргумент в подкрепа на горното е и разпоредбата на чл. 18, ал. 3, т. 5 от Наредба № 1/14.02.2007 г., сочеща документите, които задължително се прилагат към заявлението за вписване на промени в обстоятелствата относно КД. В конкретната хипотеза Наредбата изисква да се приложи „съдебното решение за изключване на съдружник”. След като в случая такова липсва (основанието е единствено решение на ОС на съдружниците от 04.02.2013 год.), съдът приема, че не са налице изискванията на чл. 21, т. 4 и т. 5 от ЗТР във вр. чл. 22, ал. 1 от ЗТР за извършване на заявеното вписване. С оглед горното, обжалваният отказ № 20130430104249 от 07.05.2013 год. е постановен в съответствие със закона и следва да бъде потвърден. 

Тъй като окръжният съд е достигнал до същия краен извод, жалбата против решението му следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

 

                                        Р   Е   Ш   И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 614/25.06.2013 година по т. д. № 940/2013 год. на Варненски окръжен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: