О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

665/08.11.                                                  2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на седми ноември                                                         година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 563 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е  по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от адв.М.И.Д. ***, като процесуален представител на М.Р.С. с ЕГН **********  и П.Й.П. с ЕГН ********** срещу определение № 2937/23.08.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1212/18г. в  неговата цялост. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение като незаконосъобразно и вместо него да постанови решение, с което да отмени незаконосъобразното разпореждане за издаване на ЗНИ и ИЛ по ч.гр.д. № 10186/17г. Моли и въззивният съд да постанови незабавно спиране на изпълнението по ИД 682/17г. на ЧСИ Ил.С*, с рег. № 712 на КЧСИ и РД – ВнОС.

          В законоустановения срок не е  постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса. Макар че съдебният акт се обжалва в неговата цялост, съдът намира, че същият подлежи на обжалване единствено в частта,  с която е обезсилено Определение № 30782 от 11.05.2018г., постановено по ч.гр.д. № 10186/2017г. на ВРС, XVII с-в, в частта, в която оставена без уважение молбата на М.Р.С. и П.Й.П.,*** по чл.420, ал.2 от ГПК за спиране изпълнението по изп.дело № 682/2017г. по описа на ЧСИ № 512 И* С* с район на действие Варненски районен съд и същата тази молба е оставена без разглеждане.

          В частта, с която е потвърдено Определение № 30782 от 11.05.2018г., постановено по ч.гр.д. № 10186/2017г. на ВРС, XVII с-в, за връщане на частна жалба против разпореждане за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК под № 33654 от 25.07.2017г., изд. по ч.гр.д. № 10186/2017г. по описа на ВРС и Възражение по чл. 414 от ГПК, обективирани в общ документ с вх. № 30782 от 09.05.2018г. по същото дело, съдебният акт не подлежи на обжалване. В т.8 на тълк.дело № 4/13г. на ОСГТК на ВКС е прието, че след като заповедното производство е по същество двуинстанционно, по силата на чл.274, ал.4 ГПК не подлежат на обжалване пред ВКС изобщо постановените в това производство определения – включително преграждащите, и тези, които обективират произнасяне по самостоятелни въпроси, свързани с предмета на заповедното производство /въззивното определение, постановено по частна жалба срещу заповедта в частта за разноските/.

          С оглед на горното уточнение съдът дължи произнасяне единствено по предмета на настоящото въззивно частно производство. В тази връзка съдът съобрази :

          Както е установено от доказателствата по делото ПДИ по изп.дело № 682/17г. на ЧСИ И* С* е получена от длъжниците  М.Р.С. и П.Й.П. на 01.09.17г., видно от собственоръчното отбелязване на това обстоятелство на л.41 и 42 на ч.гр.д. № 10186/17г. на ВРС, 17 състав, ведно с копие от ИЛ от 02.08.2017г. и Заповед за незабавно изпълнение по същото дело

Молбата за спиране на незабавното изпълнение на ЗНИ е подадена пред заповедния съд на 09.05.2018г., инкорпорирана в  частна жалба по чл.419, ал.1 от ГПК и възражение по чл.414 от ГПК, обективирани в общ документ с вх. № 30782.

В съгласие с разпоредбата на чл. 420, ал.2 от ГПК, когато в срока за възражение е направено искане за спиране, подкрепено с писмени доказателства, съдът, постановил незабавното изпълнение, може да го спре и без да е необходимо обезпечение по реда на чл.180 и 181 от ЗЗД. Срокът за възражение съгласно чл.414 ал.2 от ГПК е двуседмичен от връчването на заповедта и не може да бъде продължаван. След като заповедта е връчена на 01.09.17г.,  а искането за спиране на незабавното изпълнение е подадено на 09.05.2018г., то срокът по чл.420 ал.2 ГПК не е спазен. Молбата се явява недопустима, като подадена извън законоустановения преклузивен срок.  Ето защо същата следва да бъде оставена без разглеждане.

По изложените съображения обжалваното определение се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Искането за спиране на изпълнителното дело, поддържано и пред настоящата инстанция, е недопустимо, като направено извън установения за това ред в чл.420 ГПК, поради което се оставя без разглеждане.

Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И     :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2937/23.08.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1212/18г. в обжалваната му част.

В необжалваната част определението е влязло в сила.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на частните жалбоподатели за спиране на изп.дело № 682/17г. на ЧСИ И* С*, с рег. № 712 на КЧСИ и РД – ВнОС.

Определението в частта, с която е оставено без разглеждане искането за спиране на изп.дело 682/17г. на ЧСИ Ил.С* може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

В останалата си част определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :