О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  776                                                      2014 година                           град Варна

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

         на двадесети ноември                                                  година 2014

         в закрито заседание в състав :

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :  В.А*                                                                                     ЧЛЕНОВЕ          :  М.Н*                                                                                                         А.Б*

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Н* в.ч.т.д. № 565 по описа  на Варненския апелативен съд за 2014г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София, ул.”Княз Дондуков” № 52, представлявана от В* П* – директор на дирекция „Държавни вземания” срещу определение № 321/23.07.2014г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 40/2014г., обявено в Търговския регистър под № 20140728111848, с което е одобрена частична сметка за разпределение на наличните суми в производството по несъстоятелност на „А* Д*” ООД, гр.Добрич, / в несъст./, изготвена от синдика и обявена в Търговския регистър под № 20140218153611. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение като неправилно и върне делото на Добричкия окръжен съд за постановяване на ново такова, с което да внесе корекция в частичната сметка за разпределение, като постъпилата сума от продажбата на движимите вещи, които не са предмет на особен залог в полза на „Ю* Б*” АД, бъде предвидена за удовлетворяване на вземанията на кредиторите от останалите класове.

В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна. Отговор  е предоставил синдика И.А.М. с оглед предоставената му за това възможност с определение № 636/26.09.2014г. на въззивната инстанция.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса – от кредитор, подал възражение срещу изготвената частична сметка за разпределение по реда на чл.728 ТЗ и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

Предмет на обжалване е определение № 321/23.07.2014г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 40/2014г., обявено в Търговския регистър под № 20140728111848, с което е одобрена частична сметка за разпределение на наличните суми в производството по несъстоятелност на „А* Д*” ООД, гр.Добрич, изготвена от синдика и обявена в Търговския регистър под № 20140218153611. В посочената сметка цялата осребрена сума от 38 400лв е разпределена на кредитора „Ю* Б*” АД, с вземане в размер на 3 243 247,89лв, поредност на удовлетворяване – по чл.722 ал.1 т.1 ТЗ и степен на удовлетворяване – 1,18 %. Възражението на НАП срещу  така изготвената сметка се свежда до това, че част от разпределената за „Юробанк България” АД сума от продажбата на движими вещи  по реда на чл.722 ал.1 т.1 ТЗ представлява осребряване на имущество, което не е включено в предмета на особения залог, учреден в полза на Банката и поради това следва да се разпредели между останалите кредитори. Това възражение се основава на установената по делото фактология, включваща и прието от съда по несъстоятелността заключение на СТЕ с в.лице инж.П* С*, съгласно която само три от продадените вещи са предмет на особения залог, учреден в полза на Банката, а именно – стерилизатор – 2 броя – 384лв; принтер „Видеожет – 37” – 4 480лв и транспортен конвейр двоен такт – 900лв / на обща стойност 5 764лв/. Шест броя от продадените активи, на обща стойност 65 156лв, не са предмет на особен залог.

С оглед на горната установеност съдът намира, че при изготвяне на обжалваната частична сметка за разпределение единствено сумата от 5 764лв е следвало да бъде разпределена на кредитора „Ю* Б*” АД по реда на чл.722 ал.1 т.1 ТЗ, като получена при осребряване на имущество, предмет на учреден в негова полза  особен залог. Горницата над тази сума е следвало да бъде разпределена между останалите кредитори по предвидения в закона за това ред. Ето защо и обжалваната сметка за разпределение, респ. определението за одобряването й, следва да бъдат изменени в посочения по-горе смисъл, като при изготвянето на новата сметка за разпределение синдикът, респ.съдът по несъстоятелността се съобразят и с доказателствата, събрани пред настоящата инстанция, очертаващи размера и реда на вземанията, поредността на удовлетворяване  и процесуалните действия, предприети от кредитора  НАП по реда на чл.690 ТЗ и чл.694 ТЗ, подробно посочени в молбата му вх.№ 6304/10.11.2014г. на ВнАпС, с приложените към нея доказателства.

Постановеното в настоящото производство определение по чл.729 ТЗ  е окончателно и не подлежи на обжалване, тъй като  не е сред визираните в чл. 613а, ал. 1 ТЗ актове на съда по несъстоятелност, които могат да бъдат обжалвани по общия процесуален ред на ГПК, в т. ч. и пред Върховния касационен съд по пътя на частното касационно обжалване по чл. 274, ал. 3 ГПК. На осн. чл. 613а, ал. 3 ТЗ определението по  чл. 729 ТЗ подлежи на обжалване само пред съответния апелативен съд. / Така Определение № 14 от 11.01.2013 г. на ВКС по ч. т. д. № 966/2012 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Б* Й* и Определение № 310 от 25.04.2013 г. на ВКС по ч. т. д. № 1869/2013 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Л* И*/.

 

Водим от горното, съдът

 

 

О     П    Р     Е     Д     Е     Л      И     :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 321/23.07.2014г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 40/2014г., обявено в Търговския регистър под № 20140728111848, В ЧАСТТА с която  е одобрена частична сметка за разпределение на наличните суми в производството по несъстоятелност на „А* Д*” ООД, гр.Добрич, изготвена от синдика и обявена в Търговския регистър под № 20140218153611 досежно сумата от 5 764лв, разпределени на кредитора „Ю* Б*” АД по реда на чл.722 ал.1 т.1 ТЗ.

ОТМЕНЯ определението в останалата му обжалвана част и ВРЪЩА делото за ново разпределение между кредиторите на несъстоятелността  на останалата сума.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                          ЧЛЕНОВЕ :