О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 648

 

гр. Варна, 25.10..2018 година

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия М. Недева в.т.д. № 565/2018 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК, образувано по въззивна жалба на ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД гр. София срещу решение № 16/13.07.2018г., постановено по т.д. № 151/2017 год. по описа на ОС – Разград, депозирана чрез ю.к. Христов (надлежно упълномощен с пълномощно на  л.48 от първоинстанционното дело).

При проверка на редовността на въззивната жалба съдът установи, че същата е депозирана в срок и отговаря на законовите изисквания, но първоинстанционният съда е пропуснал при администрирането ѝ да връчи препис от същата на насрещната страна – ищеца К.С.Б. ***. Извършването на действия по чл.276 ал.1 от ГПК е в компетентността на първоинстанционния съд, поради което и производството по делото пред ВАпС следва да бъде прекратено, а делото върнато на администриращия съд за връчване на препис от въззивната жалба на насрещна страна.

Водим от горното, съдът

   

                                                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

   

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 565/18г. по описа на Варненски апелативен съд, търговско отделение.

ВРЪЩА обратно на Разградския окръжен съд въззивната жалба на ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД гр. София срещу решение № 16/13.07.2018г., постановено по т.д. № 151/2017 год. по описа на ОС – Разград за изпълнение на процедурата по размяна на книжа по същата.

След връчване на препис от въззивната жалба и изтичане на законоустановения срок за отговор, делото да се върне на ВАС за произнасяне по въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.