О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

621                                                 2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  двадесет и осми септември                                       година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         М.Недева

ЧЛЕНОВЕ: Кр.Генковска

                     Ж.Димитрова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 566 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството по делото е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.  

Образувано е по подадена частна жалба от „Полимери” АД / в несъст./, ЕИК ****** гр.Девня срещу Постановление за възлагане № 10/25.05.2015 год., постановено по т.д.№ 1132/2012 год. по описа на ОС – Варна, ТО, с което на С.И.И., ЕГН **********,*** е възложено имущество на дружеството, съставляващо група движими вещи, включващи ШМИРГЕЛ /стационарно точило/ „АШ”, поз.18 и ШМИРГЕЛ /стационарно точило/ „ШТВ 200” /N 22323, поз.23, общо две позиции за сумата от 88 лв. По съображения за незаконосъобразност на атакуваната продажба, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното от него Постановление за възлагане № 10/25.05.2015 год., постановено по т.д.№ 1132/2012 год. по описа на ОС – Варна, ТО.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна, в който се релевират доводи за нейната недопустимост, евентуално – неоснователност.

След преценка на доказателствата по делото съдът констатира, че към приложените към частната жалба документи липсва изготвената оценка на групата от движими вещи – предмет на атакуваното Постановление за възлагане, без която не могат да бъдат преценени   наведените в жалбата доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт. С оглед на горното производството по делото следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Варненския окръжен съд за прилагане на посоченото доказателство.

Водим от горното, съдът

 

О    П   Р   Е   Д    Е   Л   И    :

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.ч.т.д. № 566/2015г. на ВнАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: