О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 659

 

гр.Варна,   05 .11.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и осемнадесета  година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

                           МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа  докладваното от съдия М. НЕДЕВА ч.в.т.д. № 566 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК, образувано по частна жалба вх.No-5804/03.10.2016г. подадена от M.А. ЕООД гр. София, адв. Ц. (редовно упълномощен по делото видно от номериран л. 9 от първоинст.дело съгласно изготвената по същото преписка) срещу определение № 178/06.06.2018г., постановено по ч.т.д.№ 85/2018год. по описа на ОС – Шумен, с което съдът е изменил цената на иска.

След размяна на книжата по частната жалба в законоустановения срок, на осн. чл. 61, ал. 2 (отм.) ГПК е депозиран писмен отговор от „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО“ АД гр. Шумен, чрез адв. Б..

След запознаване с материалите по делото съдът констатира, че преписката по частната жалба е изпратена на ВАпС без първоинстанционното дело, като към същата са приложени заверени преписи на част от книжата по делото относими към обжалвания съдебен акт. Сред същите обаче липсват такива, които да удостоверяват наличието на учреден мандат на адв. Б.. Този недостатък води до невъзможността съдът да прецени редовността на депозирания по частната жалба писмен отговор, респ. да приистъпи към разглеждане на образуваното ч.в.т.д. № 566/18г. на ВАпС.

Поради изложеното по-горе, производството по ч.в.т.д.№ 566/2018 година по описа на АС - Варна следва да бъде прекратено, а частната жалба ведно с постъпилия по същата писмен отговор – върната на първоинстанционния съд за комплектоване с необходимите книжа от делото съгласно посоченото по-горе в настоящото определение.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 566/2018 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Шумен за изпълнение на дадените по-горе указания, след което делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частната жалба.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: