ОПРЕДЕЛЕНИЕ  551

 

                                                                            20.08.2013 г

Варненски апелативен съд                                                    търговско отделение  

В  закрито заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ* Х*                                                                              

                                                            ЧЛЕНОВЕ З* З*

                                                                                  Р* С*

Сложи на разглеждане докладваното от съдия З* ч.възз.т.д.№567 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл 274 ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Ю* и Еф Д* Б*” АД против определение №246/05.06.2013 г. постановено по т.д. 13/2012 г. на Шуменския окръжен съд с което е оставена без уважение молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност на „И*– Т*-03” ЕООД със седалище гр. Шумен на осн. чл. 632 ал. 2 ТЗ.

Частният жалбоподател счита определението за незаконосъобразно, поради което  иска отмяната му и уважаване на молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност.

Ответната страна не е изразила становище по основателността на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

В срока по чл. 623 ал. 2 ТЗ е постъпила молба от кредитора „Ю* и Еф Д* Б*” АД с искане за възобновяването му за срок от 3 месеца и определяне на разноските които следва да внесе на осн. чл. 629б ТЗ.

Първоинстанционният съд е отказал възобновяването, като е приел, че не са налице алтернативно посочените в чл.632 ал. 2 от ТЗ предпоставки за възобновяване на производството – удостоверяване на налично имущество на длъжника или депозирана необходимата сума определена по реда на чл. 629б от ТЗ.

Доводите на частния жалбоподател, че отказът е неоснователен се обосновават с декларирана в молбата готовност на внесе разноски, които съдът ще определи. В случая обаче тези разноски в размер на сумата 10 000 лв. са били определени с протоколно определение от 16.03.2012 г. и са дадени указания на длъжника и кредитори за внасянето им. Поради невнасяне в срок с решение №85/29.05.2012 г. постановено по т.д. 13/2012 г. на ШОС на осн. чл. 632 ал. 1  ТЗ, съдът е открил производство по несъстоятелност, прекратил дейността на предприятието, обявил длъжника в несъстоятелност и спрял производството по делото. В хипотезата на чл. 632 ал. 2 ТЗ за длъжника и кредиторите е дадена допълнителна възможност в едногодишен срок от вписване на решението по чл. 632 ал. 1 от ТЗ да поискат възобновяване на производството, ако депозират необходимата сума. Депозирането на сумата е една от предпоставките при които може да се възобнови производството. След като тази сума не е внесена законосъобразно първоинстанционният съд е приел че молбата е неоснователна.

Обжалваното определение като правилно следва да се потвърди.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №246/05.06.2013 г. постановено по т.д. 13/2012 г. на Шуменския окръжен съд с което е оставена без уважение молбата на осн. чл. 632 ал. ал. 2 ТЗ за възобновяване на производството по несъстоятелност на „И* – Т*-03” ЕООД със седалище гр. Шумен.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в седемдневен срок от датата на съобщението по реда на ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: