О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

686………/ гр.Варна, 14.10. 2014 год.

 

         ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на 14.10.2014 г. в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

                                     

като разгледа докладваното от съдия П.ХОРОЗОВА в.ч.т.д. № 567 по описа на ВАпС за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Р.Р.П. против определение № 2868/21.07.2014 г. по т.д. № 539/2014 г. по описа на ВОС в частта, с което е оставена без разглеждане молба на жалбоподателя по чл.248 ГПК за изменение на постановеното по делото прекратително определение в частта относно разноските.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирана страна, против подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е и е допустима. С нея се претендира определението в обжалваната част да бъде отменено, поради това, че изводът на съда за просрочие на молбата е необоснован. Твърди се, че искането е предявено на 15.07.2014 г., т.е. в законоустановения срок, за което се представят доказателства.

За да се произнесе по съществото на жалбата, съдът съобрази следното:

Определение № 2559/01.07.2014 г., чието допълване чрез присъждане на разноски се иска, е било връчено на страната редовно на 08.07.2014 г. Молбата по чл.248 ГПК е постъпила в съда на 18.07.2014 г., но както се твърди и в частната жалба, е била изпратена по пощата на 17.07.2014 г. Срокът за обжалване на определение № 2559/2014 г. е едноседмичен и страната е била надлежно уведомена за това. А съобразно изричната разпоредба на чл.248 ал.1 ГПК, искането за изменение или допълване на акта на съда в частта относно разноските, се прави в срока за неговото обжалване. Този срок е преклузивен и е изтекъл още на 15.07.2014 г., следователно по-късно подадената молба е просрочена и правилно е била оставена без разглеждане от сезирания съд, като недопустима. Изводите на двете инстанции по спорния процесуално-правен въпрос съвпадат, поради което определението в обжалваната част е правилно и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2868/21.07.2014 г., постановено по т.д. № 539/2014 г. по описа на ВОС в частта, с което е оставена без разглеждане молбата на Р.Р.П. с правно основание чл.248 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: