ОПРЕДЕЛЕНИЕ

622

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  24.09. две хиляди и петнадесета година в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

           КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 567 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Мега трейд – 76” ООД гр. Варна срещу определение № 21/18.09.06.2015 г., постановено по т.д. № 819/2015 г. на Окръжен съд Варна - ТО, с което е спряно производството по делото до приключване с влезли в сила решения на т.д. № 300/2014 г. и т.д. № 791/2015 г. по описа на ВОС - ТО.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е частично основателна.

Спорът по настоящото дело действително е обусловен от резултата по т.д. № 300/2014 г. на ВОС – ТО, доколкото то има за предмет изключването на съдружника  Г* Р* Г*, който в качеството си на управител е свикал общото събрание на съдружниците за констатиране прекратеното членство на ищцата М.С.Р. по реда на чл.517, ал.3 - ГПК. Спирането на производството по настоящото дело до приключване на т.д. №300/2014 г. поради преюдициалност при това положение е правилно и обжалваното определение в тази му част следва да бъде потвърдено.

Производството по т.д. № 791/2015 г. на ВОС, ТО има за предмет съществуването на членството на ищцата, но към момент различен от този, към който се иска установяване на членството й с исковата молба по т.д. № 819/2015 г. на ВОС, ТО. В този смисъл ВОС е сезиран с два различни, а не идентични искове. Тези искове обаче не се намират в условията на преюдициалност един спрямо друг, а по - скоро следва да се съединят за общо разглеждане в едно производство, за да се отговори общо дали членството на ищцата съществува към двата посочени момента по двете искови молби – към датата на общите събрания от 12.05.2015 г. и 19.05.2015 г. Ето защо в тази му част определението следва да се отмени.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение № 21/18.09.06.2015 г., постановено по т.д. № 819/2015 г. на Окръжен съд Варна, ТО,  в частта му, с  която е спряно производството по делото до приключване с влязло в сила решение на т.д. № 300/2014 г. на ОС Варна, ТО.

ОТМЕНЯ същото определение в частта му, с която производството по т.д. № 819/2015 г. на Окръжен съд Варна, ТО е спряно до приключване с влязло в сила решение на т.д. № 791/2015 г. на ОС Варна, ТО.

Определението подлежи на обжалване в потвърдената част в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.