РЕШЕНИЕ

   № 274

               гр.Варна, 06.11.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 27.10.2015 г. в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 568  по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Алексбилдинг” ООД - с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич обжалва решение № 119/22.06.2015 г. по т.д. № 201/2014 г. по описа на ДОС, с което са отменени решенията на ОС на съдружниците на дружеството, проведено на 11.12.2014 г. и са присъдени разноски в полза на ищеца, като моли за отмяна на обжалваното решение. Жалбоподателят моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му.

        Ответникът по жалбата – ищец Л.С.М. *** моли с писмен отговор на въззивната жалба и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на решението изцяло, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Съгласно чл.269–ГПК въззивният съд е ограничен досежно оплакванията за неправилност на решението до посоченото в жалбата.

Оплакването в жалбата относно приетото от ОС Добрич, че денят и часът на свиканото общо събрание на съдружниците на дружеството не били точно и ясно посочени в поканата до ищеца, е неоснователно. Поканата за общо събрание по чл.139, ал.1 – ТЗ следва да съдържа точно определени дата и час  и място на провеждане на събранието, както и посочен дневен ред. Датата и часът не може да бъдат само определяеми /както в случая – в 10-дневен срок от получаване на поканата/, тъй като това може да доведе до неправилна интерпретация относно тях и в крайна сметка до нарушаване правото на участие на съдружника в общото събрание. Илюстрация на това е и настоящият случай, при който поканата е получена от ищеца на 01.12.2014 г.,  като десетият ден, броен от същата дата, се явява датата 10.12.2014 г., на която би следвало да се проведе събранието. А събранието е проведено на 11.12.2014 г., което предполага друга формулировка при определяне на срока – в 10-дневен срок след получаване на поканата, т.е. броенето на срока да започва от деня, следващ деня на получаване на поканата. Часът на събранието също не може да се интерпретира еднозначно. Той е определен за случая когато срокът изтича в неприсъствен ден – тогава то следва да се проведе на първия присъствен ден от 16.00 часа. Не е ясно какъв е определеният част, ако срокът изтича в присъствен ден, като само може да се предполага, че часът е пак 16.00 часа.

Следователно, е нарушена процедурата по свикване на събранието от 11.12.2014 г., като е нарушено правото на участие на съдружника – ищец в него, предвид което само на това основание взетите на същото събрание решения следва да се отменят. Искът по чл.74, ал.1-ТЗ е основателен и следва да се уважи.

Оплакването във връзка с пълномощното на Т. М. Г. да представлява другия съдружник – А.И.П. не следва да се обсъжда, доколкото това основание за отмяна решенията на общото събрание от 11.12.2014 г. не е въведено с исковата молба, респективно в 14-дневния срок от деня на събранието, съгласно чл.74, ал.2 – ТЗ, а едва с допълнителната искова молба. ОС Добрич е нямал право да се занимава с него, като такова право няма и въззивният съд. Само за изчерпателност на изложението следва да се посочи, че ОС Добрич не е и разпределял доказателствена тежест между страните във връзка с това нововъведено с ДИМ основание, предвид което въззивният съд е уважил искането на въззивника за приемане на нотариално завереното пълномощно на Т. М. Г., издадено с рег. № 1Д- 1100/08.12.2014 г. от нотариус Е.В.П., с адрес на кантората в гр.Екатеринбург, Русия. От него се установява, че то е дадено на управителя от съдружника А.И.П. изрично по дневния ред на процесното общото събрание от 11.12.2014 г. Няма законова и договорна забрана представител на съдружник на общо събрание въз основа на изрично писмено пълномощно да бъде управителят на дружеството.

ОС Добрич, като е уважил иска, е достигнал до същия краен резултат, предвид което решението му следва да бъде потвърдено изцяло.

В полза на ответника по жалбата не се присъждат съобразно изхода на спора поисканите съдебни разноски за изплатено адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция. За доказването му преупълномощеният адвокат е представил едностранно съставена от него разписка за получаване на сумата от страната, която не може да се кредитира като годно доказателство. Разписката се издава съгласно чл.77-ЗЗД от кредитора на длъжника /платеца/. За да се удостовери пред съда с разписка заплащане в брой на адв. хонорар, следва разписката да е към договор за правна помощ от адвокатски кочан и да е подписана от адвоката и от клиента. Отделно от това пълномощното на л.30 не включва в обема си право адвокатът да уговаря и получава адв. хонорар.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №119/22.06.2015 г. на Окръжен съд – Добрич, ТО по т.д.№201/2014 г. изцяло.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.