ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№    711                                              30.11.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  30-и ноември                                                                  Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 568 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по постъпила частна жалба от ЗД „БУЛ ИНС“ АД гр.София, срещу определение № 2379/28.07.2017год. по т.д.№ 410/2017г. по описа на ВОС в частта, с която е оставено без уважение искането на жалбоподателя за привличане като трето лице-помагач на страната на ответника  на С*И. Д*.

С  частната  жалба се иска отмяна на обжалваното определение като неправилно поради необоснованост и незаконосъобразност, по изложени съображения. Конкретно сочи, че неизпълнените задължения, по повод на които съдът е отказал да допусне привличането, не са предвидени в закона, поради което и определението се явява незаконосъобразно.  Иска се определението да бъде отменено в тази част и постановено ново, с дадени указания съдът да допусне искането за привличане на третото лице-помагач.

Частната  жалба е подадена в срок. При разглеждане на жалбата  по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по искова молба на Д.А.А. и Р.А.А. ***”АД с искане ответното дружество да бъде осъдено да заплати сумата  от 37 420лв. за първия ищец и сумата от 10 500лв.-за втория,  предендирана като претърпени неимуществени вреди вследствие на ПТП, причинено от С* И. Д* при управление на МПС, застраховано по застраховка ГО със застрахователна полица от ответното дружество.

 С писмения отговор на  исковата молба, ответникът е направил на основание чл.219 ГПК искане за привличане като трето лице-помагач на страната на ответника-С* И. Д*. Правния интерес се обосновава  с предявяването на обратен иск на основание чл.500 ал.1 т.1 и ал.2 КЗ /чл.274 ал.1 и ал.2 КЗ/отм./ срещу третото лице, понеже същият е реализирал ПТП в пияно състояние и без да притежава валидно свидетелство за съдимост.Представен е и обратен иск срещу третото лице С* И. Д*, за сумата от 30 000лв., като частичен от 37 420лв.

С определение № 1361/05.05.2017год. съдът е дал възможност на ответника в 3-дневен срок от получаване на съобщението да представи нарочна молба за привличане на третото лице-помагач по реда на чл.219 от ГПК, с препис от същата за връчване на третото лице помагач за изразяване на становище по искането.

С обжалваната част от  определение № 2379 от 28.07.2017год. по т.д.№ 410/2017г. по описа на ВОС, искането на жалбоподателя за привличане като трето лице-помагач на страната на ответника- деликвента С* И. Д* е оставено без уважение с мотиви- поради неизпълнение на разпореждане на съда да представи нарочна молба за привличането на третото лице.

Определението е незаконосъобразно.

Съдебното производство се разглежда по реда на глава 32 на ГПК. Според разпоредбата на чл.367 ал.4 ГПК, в срока за отговор ответникът може да привлече трети лица и предяви искове срещу тях. Следователно, това е крайният срок на ответник да привлече трето лице, като помагач в процеса и този срок е преклузивен. Безспорно, искането е направено в срока за отговор на исковата молба, поради което същото подлежи на разглеждане по същество.

При разглеждане на искането по чл.219 ГПК по същество, съдът съобрази следното:

 В писмения отговор на ответното дружество се съдържа изрично искане за привличане на третото лице, посочен е правния интерес, който безспорно е налице, предвид възможността на страната да предяви регресен иск срещу него, както и адрес за призоваване. Следователно, молбата за привличане се съдържа в писмения отговор на ответното дружество. Следва да се отбележи, че за разлика от чл.175 ал.1 ГПК/отм./, в който изрично беше посочено, че  привличането на трето лице-помагач може да се иска с писмена молба, в чл.219 ГПК от действащия кодекс, това изискване не е възпроизведено. Съобразно чл.219 ал.3 от ГПК, предпоставка за привличането на трето лице е да бъде направено искане за привличане-т.е. за искането не е предвидена форма за неговата валидност. Следователно, разпореждането на окръжния съд за представяне от ответното дружество на нарочна молба за привличане на третото лице е неправилно, поради което и неговото неизпълнение не следва да се санкционира. За това и в обжалваната част от определението същото се  явява незаконосъобразно и следва да се отмени.

Предвид изложеното, определение следва да бъде отменено в обжалваната част.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение  № 2379/28.07.2017год. постановено по т.д.№ 410/2017г. по описа на ВОС в частта, с която е оставено без уважение искането на ЗД „БУЛ ИНС“ АД гр.София за привличане като трето лице-помагач на страната на ответника  на С* И. Д*.

ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд за извършване на процесуалните действия по конституиране като трето лице-помагач на страната на ЗД „БУЛ ИНС“ АД гр.София  лицето С* И. Д*.

Определението е окончателно.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                            2.