Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№   2/  02.01.2014г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                               търговско   отделение

на     деветнадесети ноември                                          Година 2013

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Христова                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

             Кр.Генковска

при секретаря : Е.Т.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  569   по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.613а ал.1 ТЗ вр.чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от „Неди Стил” ООД, гр.Търговище, ул.”Епископ Софроний” № 46, ЕИК 125540375, представлявано от управителя Е.Д.Н. против решение № 29/28.06.2013г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т.д. № 72/2013г., с което на осн.чл.630 ал.1 ТЗ е обявена неплатежоспособността на дружеството с начална дата 31.03.2013г., открито е производство по несъстоятелност, назначен е временен синдик и е определена дата за първото събрание на кредиторите. В жалбата се релевират доводи за неправилност и необоснованост на обжалваното решение, поради постановяването му при неизяснена фактическа обстановка : За да направи основния си правен извод за настъпила неплатежоспособност на дружеството, първоинстанционният съд е кредитирал заключението на приетата по делото ССчЕ, съгласно което с осчетоводяване на вземането на М.П.А. въз основа на решение  от 25.03.2013г. по вътр.арб.дело № 9/2013г. на ТАС при НЮФ в размер на 3 000 000лв, представляващи част от неустойка с общ размер от 9 222 686,70лв, дължима за периода от 01.10.2008г. до 18.03.2013г- вкл., финансово-икономическото състояние на дружеството рязко се е влошило. Решението по арб.дело е постановено по симулативен процес и в следствие на извършени престъпления от лицата С.Д.С. и М.П.А.. Счита, че с оглед наличното имущество, вземанията от клиенти и много добрите финансови показатели преди осчетоводяване на дълга от 3 000 000лв. следва да бъде направени извод за временен характер на затрудненията на дружеството, който е основание за отхвърляне на молбата за откриване на производството по несъстоятелност. Моли съда да отмени обжалваното решение и  вместо него постанови друго, съобразно направените по-горе твърдения.

          Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

          Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявеният иск е с правно основание чл.625 ТЗ.

М.П.А.,*** е сезирал ТОС с молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Неди Стил” ООД, гр.Търговище с твърдението, че е кредитор на дружеството с изискуемо в негова полза вземане   по представеното решение от 25.03.2013г. по вътрешно арб.дело № 9/2013г.на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация /ТАС при НЮФ/, с което ответното дружество е било осъдено да му заплати  сумата от 3 000 000лв., представляваща част от неустойка с общ размер 9 222 686.70лв., дължима за периода от 01.10.2008г. до 18.03.2013г.вкл. въз основа на т.6.1 от Договор за изработка от 12.05.2008г., сключен между „Неди стил” ООД и „Денил Дискрет” ООД и Договор за прехвърляне на вземания от 31.10.2008г., сключен между него  и „Денил Дискрет” ООД,  както и  сумата от 11 725.63лв., представляваща  арбитражна такса и разноски по делото. Твърденията на въззивника за симулативен арбитражен процес в резултат на извършени престъпления от страна на   управителя Светлан Стойчев и молителя останаха недоказани. Съобразно твърденията в исковата молба решението е връчено на ищеца А. на 25.03.2013г., а на ответното дружество „Неди Стил” ООД – на 27.03.2013г., видно от удостоверение № 07-09-2013/12.07.2013г. на ТАС при НЮФ и представена обратна разписка –л.38. С връчването му съгласно разпоредбата на чл.41 ал.3 пр.последно ЗМТА то е влязло в сила, станало е задължително за страните и подлежи на принудително изпълнение. Иск за отмяната му по реда на чл.47 от ЗМТА не е предявен, а и 3-месечният преклузивен срок от връчването му по чл.48 с.з.  към днешна дата е изтекъл.

Установи се още  от заключението на ССчЕ, че вземането по арб.решение е осчетоводено на 25.03.2013г. като задължение към ищеца, в резултат на което финансово-икономическото състояние на длъжника рязко се е влошило. За изследвания период 2011г.- 30.04.2013г., по –конкретно до 25.03.2013г.,  ответното  дружество е било в състояние да обслужва  краткосрочни си задължения само с краткотрайните си активи, редовно е разплащало публичните си задължения, в това число и за м. януари и февруари 2013г., /  необслужените такива са с падежи от м.март 2013г. /, както и тези към своите кредитори по търговски сделки. При анализ на стойността и структурата на активите му по представени баланси към 31.12.2011г., 31.12.2012г. и 10.04.2013г. се установяват ДМА на стойност 2 995 хил.лв за 2011г., 3 038 хил.лв. за 2012г. и 2 994 хил.лв за 2013г., с относително най-голям дял на сгради :  1 142 хил.лв. за 2011г., 1 148 хил.лв за 2012г. и 1 114 хил.лв за 2013г. Относително висок дял в структурата на активите на длъжника са предоставените дългосрочни заеми, както следва : 1 665 хил.лв за 2011г., 1 678 хил.лв за 2012г. и 1 708 хил.лв за 2013г.  /посочени в талб.6/. Пред вид непредставянето на в.лице на договори и др.първични счетоводни документи, липсва информация за падежите на посочените вземания. Най-висока стойност краткотрайните активи имат към 30.04.2013г. – 945 хил.лв срещу 478 хил.лв. за 2011г. и 873 хил.лв за 2012г.  Финансовата 2011г. е завършила с отрицателен резултат, което състояние обаче е преодоляно през 2012г. През 2013г. е налице съществена загуба, формирана от осчетоводената присъдена неустойка по арб.д. № 9/2013г., при елиминирането на която балансовите показатели за 2012г. и 2013г. ще се окажат сходни и сочещи работещо на печалба предприятие.

Общата стойност на задълженията на дружеството към 30.04.2013г. е 3 285 хил.лв, с най-висок относителен дял на тези към „Други кредитори” – сметка 499, където е отразено и задължението  към М.А. – от 3 000 000лв, както и разноските по арб.дело № 9/2013г. в размер на 11 725лв. От оборотната ведомост за периода 01.01. – 30.04.2013г. се установи, че са извършени плащания на стойност 1 121 хил.лв, поради което съдът споделя извода на в.лице, че платежният процес като цяло не е спиран. Търговската дейност не е прекратена. При изследване на съпоставката между активите на дружеството общо и задълженията му общо, както и между краткотрайните активи и краткосрочните задължения – таблица 10 от заключението, се установява, че и към трите изследвани дати дружеството не е свръхзадължено и е било в състояние да обслужва задълженията си. След възникване на задължението от 3 000 000лв по арб.д.№ 9/2013г.  за „Неди Стил” възниква финансово затруднение, за преодоляването на което дружеството трябва да пристъпи към осребряване на ДМА, като според заключението на ССчЕ стойността на действително разполагаемите за продажба активи не е достатъчна за покриване на възникналото задължение.

Освен анализ на структурата на активите и пасивите на предприятието на длъжника, платежния процес и търговската му дейност, за установяване на финансово-икономическото му състояние, респ. състоянието на неплатежоспособност, съдът изследва и показателите за ликвидност, финансова автономност, задлъжнялост и рентабилност. Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието  да изплаща текущите си задължения с краткотрайните активи без разходите за бъдещи периоди. Следователно релевантно за определяне икономическото състояние на длъжника е бързо ликвидното имущество, а не имуществото изобщо. С най-висока степен на информационна натовареност е коефициентът на обща ликвидност, който показва съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни задължения. Видно от заключението на ССчЕ - към 31.12.2011г., 31.12.2012г. и 30.04.2013г.  всички коефициенти за ликвидност: обща, бърза, незабавна и абсолютна са  съществено по-високи от референтните стойности  за отрасъла до момента на осчетоводяване на задължението от 3 000 000лв  към ищеца, когато възниква значително по размер краткосрочно задължение – към дата 30.04.3013г. коефициентите за ликвидност са както следва:  коефициент за обща ликвидност  - 0,2875 /при референтна   стойност от 1 до 2/; коефициент за бърза ликвидност  - 0,2650 /при референтна стойност от 0.5-1/;  коефициент за незабавна ликвидност - 0,1892 / при референтна стойност - 0,5-0,7/ и  коефициент на абсолютна ликвидност -0.1892 при препоръчителна стойност - 0.300. Коефициентът на незабавна ликвидност / съотношението между краткосрочни вземания и краткосрочни инвестиции към текущите задължения/ и този за абсолютна ликвидност / съотношението парични средства към текущи задължения/  са помощни и сами по себе си не отразяват финансово-икономическото състояние на търговеца. Всички коефициенти преди 25.03.2013г. са много над референтните стойности, което показва много доброто му финансово състояние до този момент.

Анализът на финансовата автономност установява финансовата независимост на предприятието, независимостта от кредиторите  и  задлъжнялостта на дружеството. Коефициентите се изчисляват чрез съпоставка на собствения капитал и привлечения капитал / задълженията/. Коефициент за финансова автономност   показва какъв е делът  на собствения капитал спрямо задълженията. Коефициент по-голям от 1 показва, че дружеството е финансово независимо. Коефициентът към 31.12.2011г. е над 30, към 31.12.2012 – над 15, а след 25.03.2013г. – 0,1984.

           Коефициент за   задлъжнялост / пасиви/собствен капитал/  показва сумата на задълженията / пасиви/, падащи се на единица собствен капитал или -  колко пъти задълженията надхвърлят собствения капитал. Над референтната стойност този показател е след 25.03.2013г.

          Горната фактическа установеност налага следните правни изводи :

 

Производство по несъстоятелност се открива при наличието на следните материално-правни предпоставки, визирани в нормата на чл.608  ал.1 ТЗ : длъжникът да има качеството на търговец, който е неплатежоспособен, т.е.  - не е в състояние да изпълни свое изискуемо  парично задължение, породено или отнасящо се до търговска сделка, включително  нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й,  или представлява публично-правно задължение към държавата или общината, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане и при кумулативното отсъствие на пречките, посочени в нормата на чл.631 ТЗ : 1. финансовите затруднения на длъжника  да са временни или 2. той разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията му, без опасност за интересите на кредиторите му.

          Безспорно ответникът притежава качеството търговец и безспорно задължението му към ищеца произтича от търговска сделка. Задължението е парично, ликвидно, изискуемо и непогасено.

Неплатежоспособността от своя страна също се явява доказана : след осчетоводяване на задължението на дружеството към ищеца А. по арб.д. № 9/2013г. на 25.03.2013г. тя се явява  обективно финансово състояние на търговеца, което предпоставя не само спиране на плащанията към ищеца, към друг кредитор или към всички кредитори за определен момент, а трайна невъзможност на търговеца да изпълнява паричните си задължения по търговски сделки, т.е.  - да обслужва задълженията си.

При наличието на горните предпоставки в тежест на ответника е да установи, че затрудненията му са временни или, че разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията му без опасност за интересите на кредиторите – чл.631 ТЗ, т.е. – че не е налице трайна обективна невъзможност за изпълнение. В този аспект биха могли да бъдат представени доказателства за очаквани приходи от стопанска дейност, за събираемост на вземанията му, за привличане на инвестиции, респ. за възможност за осребряване на имущество /респ.ДМА/ без опасност за интересите на кредиторите. Пред вид липсата на такива твърдения и доказателства, съдът намира ,че искането за откриване на производство по несъстоятелност е основателно и следва да бъде уважено. Пред вид на това, че основният дълг от 3 000 000лв е осчетоводен на 25.03.2013г., началната дата на неплатежоспособността се определя на 31.03.2013г.

По изложените съображения обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

 

 

 

Р       Е       Ш      И       :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 29/28.06.2013г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т.д. № 72/2013г.

Решението да се впише в книгата по чл.634в ТЗ.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                 ЧЛЕНОВЕ :