ОПРЕДЕЛЕНИЕ 626

 

гр. Варна, 30.10...2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 569/2017 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК, вр. чл. 220 от ГПК.

Подадена е частна въззивна жалба от П.Н.К., съдружник в „КНМ Груп“ ООД, против определение2960 от 21.09.2017 г., постановено по търг. дело576/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставено без уважение искането за встъпване на жалбоподателя като трето лице – помагач на страната на „КНМ Груп“ ООД, на основание чл. 218 от ГПК.

Жалбоподателят излага аргументи за неправилност на определението. Инвокира доводи, че е налице интерес от встъпването, досежно възможността за приемане на оздравителен план на дружеството и правото му на ликвидационен дял. Намира, че разпоредбите на ГПК имат субсидирано приложение по повод на производството по несъстоятелността. Моли за отмяна на определението и за конституирането му като трето лице-помагач на страната на ответното дружество.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от „Бабълс 12“ ООД – гр. Варна и „Интейк“ ЕООД – гр. Варна, чрез процесуален представител – адв. П.Г., в който се сочат доводи за неоснователността на жалбата и за правилността на обжалвания съдебен акт. Посочва, че вземането за ликвидационен дял на съдружника зависи от удовлетворяването на кредиторите и е невъзможно да бъде релевирано в първа фаза на производството по несъстоятелност. Намира, че съдружнкът в ООД не е законен представител на същото. Моли за потвърждаване на определението.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК, срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което е допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Производството по т. д. № 576/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд е образувано по молба, депозирана от „Бабълс 12“ ООД и „Интейк“ ЕООД за откриване на производството по несъстоятелност на „КНМ Груп“ ООД, по реда на чл. 625 и сл. от ТЗ.

С разпоредбата на чл. 626, ал. 2 от ТЗ законодателят ясно е определил кои са активно легитимираните лица да подадат молба за откриване на производство по

 

 

 

 

несъстоятелност от страна на длъжника.

Настоящата съдебна инстанция намира, че по отношение на производството по несъстоятелност, са предвидени специални правила относно отклонението на производството във връзка със страните, а именно: чл. 629, ал. 4 от ТЗ /за присъединяването на други кредитори/, чл. 685 и сл. от ТЗ /относно вземанията/ и чл. 613 а от ТЗ /за третите лица, които могат да обжалват постановените решения/. Посочените разпоредби изключват субсидиарното приложение на разпоредбите на ГПК, относно участниците в производството по несъстоятелността /така определение от 18.02.2015 г., постановено по в. ч. т. д. № 85/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд/.

На следващо място, вземането на жалбоподателя не е предмет на производството по несъстоятелността, поради което е недопустимо излизане извън предмета на спора. Съдът съобрази, че при евентуалното неблагоприятно решение по молбата, същото не би довело до възможност за предявяване на обратен иск на подпомаганата страна срещу жалбоподателя. С оглед на горните доводи и съображения, спрямо последния не е налице правен интерес като основание за встъпване в производството по несъстоятелността на страната на дружеството с ограничена отговорност.

Предвид гореизложеното, искането на П.Н.К. за встъпване в производството по несъстоятелност като трето лице – помагач на страната на длъжника е неоснователно, поради което постановеното определение на първоинстанционния съд е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2960 от 21.09.2017 г., постановено по търг. дело № 576/2017 г. на Варненския окръжен съд.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:  1.         

 

 

                     2.