О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 627

 

                                             гр.Варна, 15.10.2018 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на петнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:                                             

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №569 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от Прокурор в Окръжна прокуратура гр.Разград срещу определение N 806/17.09.2018 г., постановено по т.д.N 78/2018 г. по описа на ОС - Разград, с което е върната исковата молба от Окръжна прокуратура гр.Разград за прекратяване на „Първа частна агенция за проучване и поддържане на река Дунав-ДРЙРЕСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1 на осн. чл. 155, т. 3 от ТЗ – поради липса на вписан управител за повече от три месеца след смъртта на вписания управител и е прекратено  производството по делото.

Жалбоподателят излага, че определението е незаконосъобразно, тъй като разпоредбата на чл.155, т.3 от ТЗ, предвижда упражняване на потестативно право от страна на прокурора, в случай че в продължение на три месеца, дружеството няма вписан управител.

Моли съда да постанови съдебен акт, с който да отмени определението за прекратяване и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:

Производството по т.д.78/18 г. по описа на ОС - Разград е образувано по искова молба на Окръжна прокуратура гр. Разград за прекратяване на „Първа частна агенция за проучване и поддържане на река Дунав - ДРЙРЕСТ“ ЕООД със седалище гр.Кубрат, на осн. чл.155, т.3 от ТЗ – поради липса на вписан управител за повече от три месеца.

С оглед вида на търговското дружество, първоинстанционният съд позовавайки се на разпоредбата на чл.157, ал.1 от ТЗ е приел, че дружеството следва да се счита прекратено по силата на закона. В тази насока е направен извод, че целената правна промяна с предявяването на иска по чл.155, т.3 ТЗ е вече настъпила, поради което за ищеца липсва правен интерес от продължаване на производството.

Настоящият съдебен състав намира предявения иск с правно основание чл.155, т.3 ТЗ за процесуално допустим. С тази разпоредба е уредена хипотеза на прекратяване на дружеството с конститутивен иск на прокурора, когато в продължение на три месеца то е останало без вписан управител. При уважаване на иска, прекратяването на търговското дружество настъпва по силата на съдебното решение, което е основание за вписване в търговския регистър на подлежащите на вписване обстоятелства при прекратяване и ликвидацията на търговско дружество, на осн. чл.14 ЗТРРЮЛНЦ. В хипотезата на чл. 157, ал. 1 ТЗ правото да подаде заявление за вписване на горепосочените обстоятелства, принадлежи единствено на наследниците на починалия едноличен собственик на капитала на на „Първа частна агенция за проучване и поддържане на река Дунав - ДРЙРЕСТ“ ЕООД, на осн. чл. 15, ал. 1, т. 3 ЗТРРЮЛЦ вр. чл. 157, ал. 1 ТЗ. Следователно при твърдение за настъпила смърт на едноличния собственик на капитала и управител, и за липса на данни лицата, които имат правен интерес от това, да са поискали установяване на настъпило прекратяване на дружеството по чл.157, ал.1 ТЗ, респ. вписване на същото обстоятелство по партида на дружеството повече от три месеца след настъпване на смъртта, прокурорът като надлежно легитимирано от закона лице има правен интерес да предяви иск по чл.155, ал.1, т.3 ТЗ. В този смисъл са и Определение № 205 от 1.12.2017 г. на ВКС по т. д. № 1464/2017 г., I т. о., ТК, Определение № 302 от 28.06.2018 г. на ВКС по ч. т. д. № 1280/2018 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Кристияна Генковска и др.                     С оглед на гореизложенто, съдът намира, че определението на ОС - Разград следва да бъде отменено и делото бъде върнато, за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение N 806/17.09.2018 г., постановено по т.д.N 78/2018 г. по описа на ОС - Разград, с което е върната исковата молба от Окръжна прокуратура гр.Разград за прекратяване на „Първа частна агенция за проучване и поддържане на река Дунав-ДРЙРЕСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1 на осн. чл. 155, т. 3 от ТЗ – поради липса на вписан управител за повече от три месеца след смъртта на вписания управител и е прекратено  производството по делото.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Разград, за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: