О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

93………..

 

гр.Варна, 03.02.………. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на трети февруари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                         ДАРИНА МАРКОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 57 по описа на ВАпС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2, пр.2 ГПК, образувано по касационна частна жалба вх.No-7096/06.11.2015 година от „ГАЛА 96” ООД срещу определение No-917/22.10.2015 година, постановено по в.ч.гр.д.No-655 по описа за 2015 година на Добрички окръжен съд, с което е оставена без разглеждане като недопустима частната въззивна жалба на „ГАЛА 96” ООД срещу разпореждане No-334 от 11.09.2015 година на Добрички районен съд по ч.гр.д.299/2015 година , с което е върнато възражение срещу издадената заповед No-41/21.01.2015 година по чл.410 ГПК и прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно, тъй като е налице интерес от обжалване на разпореждането за връщане при издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д. 655/2015 година по описа на Добрички окръжен съд е образувано по частна жалба срещу разпореждане No-334 от 11.09.2015 година на Добрички районен съд по ч.гр.д.299/2015 година , с което е върнато възражение срещу издадената заповед No-41/21.01.2015 година по чл.410 ГПК.

Производството по ч.гр.д.299 по описа за 2015 година на Добрички районен съд е образувано по заявление по чл.410 ГПК за издаване на заповед за изпълнение от „ВиК” ЕООД срещу „ГАЛА 96” ЕООД за сумата от 2273.04 лева, представляваща незаплатени „ВиК” услуги за периода 31.01.2011 година -06.04.2012 година за обект: гр.Добрич, ул.”Ален мак”, 26, ведно със сумата от 682.95 лева, представляващо сбор от обезщетенията за забава от датата 05.03.2011 година до датата на подаване на заявлението 27.01.2015 година.

Издадена е заповед 41/27.01.2015 година, с която заявлението е уважено и е разпоредено длъжникът да заплати заявените суми.

Съобщението до длъжника е оформено като редовно връчено чрез залепване на уведомление. Съдът с разпореждане от 06.02.2015 година е приел връчването за редовно и е разпоредил издаване на изпълнителен лист след като е изтекъл срокът за възражение.

С възражение от 04.09.2015 година длъжникът е възразил срещу издадената заповед за изпълнение, като е посочил, че не дължи сумите.

С разпореждане от 11.09.2015 година, съдът е върнал възражението като просрочено.

Съобразно разрешението, което е дадено с Тълкувателно решение No-4 от 18.06.2014 на ВКС по тълк.дело 4/2013 година частната жалба е недопустима.

В т.5а е прието, че разрешението, което следва да се даде за това какъв е  пътят на защита на длъжника е различно при двете хипотези на издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК и по чл.417 ГПК. Когато е издадена заповед за незабавно изпълнение е издаден и изпълнителен лист, поради което пътят на длъжника за защита при връщане на възражение, когато същото не е просрочено е чрез обжалване на разпореждането за връщане на възражението. Когато заповедта е издадена по реда на чл.410 ГПК на самостоятелно обжалване подлежи разпореждането за издаване на изпълнителен лист, в което производство длъжникът може да наведе всички възражения относно това, че съобщението не му е редовно връчено и заповедта не е влязла в сила, поради което не е следвало да се издаде изпълнителен лист. Преценката на първоинстанционния съд, че заповедта е влязла в сила макар и неправилна, тъй като не са налице предпоставките по чл.47, ал.5 ГПК, за да се приеме, че връчването е редовно подлежат на контрол по пътя на обжалване, което длъжникът не е предприел. Съдът е обвързан от искането, което е направено от страната и от процесуалният ред за защита, който той е упражнил, поради което подадената частна жалба подлежи на връщане.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на Добрички окръжен съд следва да бъде потвърдено.       

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение No-917/22.10.2015 година, постановено по в.ч.гр.д.No-655 по описа за 2015 година на Добрички окръжен съд, с което е оставена без разглеждане като недопустима частната въззивна жалба на „ГАЛА 96” ООД срещу разпореждане No-334 от 11.09.2015 година на Добрички районен съд по ч.гр.д.299/2015 година , с което е върнато възражение срещу издадената заповед No-41/21.01.2015 година по чл.410 ГПК и прекратено производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: