ОПРЕДЕЛЕНИЕ

70

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 01.02.2018 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№57 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от А.П.Д. като майка и законен представител на малолетните Б.Б.Н., Пресияна Б.Н. и Б.Б.Н. срещу определение №287/02.10.2017 г. на Окръжен съд Шумен по т.д.№105/2017 г., с което е прекратено образуваното по иска им производство по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е частично основателна.

Искът действително е за защита на членствени права и следва да се квалифицира по чл.71-ТЗ. Ищците искат установяване с иска, че всяка от тях притежава по 7403 акции от капитала на ответното дружество, тъй като е наследница по закон на 1/6 от притежаваните от починалия им баща  Б* Г* Н. 44421броя поименни налични акции, като 3 бр. акции са неделими в съпритежание с останалите наследници /съпруга Ю.П.Н. и деца от брака на баща им – Б.Б.Н. и Г.Б.Н./. Този установителен иск е допустим, доколкото дружеството не приема наследниците като акционери с конкретно претежавани от тях акции и изисква правата по останалите в наследство акции да се упражняват заедно чрез определен от наследниците общ пълномощник. Той е допустим и поради това че при липса на съгласие между двете групи наследници не може да се извърши между тях доброволна делба на акциите, а съдебната практика приема, че иск за съдебна делба на същите е недопустим. Наследниците са принудени да постигат съгласие за общо упражняване на правата по акциите за всеки конкретен случай, което е неоправдано и пречи на упражняване на индивидуалните им членствени права. Този иск следва да се насочи срещу дружеството, а не и срещу втората група наследници, които могат да бъдат ищци, но не и ответници по него – съищци в настоящото производство или ищци в друго отделно производство. Неучастието им като съищци по настоящия иск не пречи на ищците да искат установяване само на собственото си индивидуално акционерно участие в ответното дружество. Разпоредбата на чл.177 – ТЗ има предвид акция или акции, които са придобити /закупени/ общо от няколко лица, а не създава правила относно наследяването на акции. При наследяване всеки наследник придобива съответната на дела му част от акциите, независимо от вида и класа им, стига да могат да бъдат разпределени поравно между тях. Няма правно основание наследниците на починал акционер да бъдат принуждавани да упражняват акциите си само общо в пакет – чрез общ пълномощник, особено когато имат противоречиви интереси. Допустимо е освен това отделните групи наследници да имат отделен пълномощник, който да упражнява общите права на съответната група наследници по чл.181 - ТЗ съобразно общия  им дял от наследените акции.

Предвид изложеното,  само прекратяването на производството в частта му спрямо ответниците – физически лица следва да се потвърди, а в останалата му част обжалваното определение за прекратяване на производството по делото като неправилно следва да се отмени и същото да се върне на ОС Шумен за предприемане на по-нататъшни съдопроизводствени действия за разглеждане на иска.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №287/02.10.2017 г. на Окръжен съд Шумен по т.д.№105/2017 г., само в частта му, с която е прекратено образуваното по иска производство по същото дело срещу ответниците - физически лица: Ю.П.Н., Б.Б.Н. и Г.Б.Н. /съответно - съпруга и деца от брака на починалия наследодател Б* Г* Н./.

 ОТМЕНЯ определението за прекратяване на производството по делото в останалата му част и ВРЪЩА делото на Окръжен съд Шумен за предприемане на по-нататъшни съдопроизводствени действия за разглеждане на иска по чл.71-ТЗ на А.П.Д. като майка и законен представител на малолетните Б.Б.Н., П* Б.Н. и Б.Б.Н. срещу „Хибриден център по свиневъдство“ АД – гр.Шумен.

Определението подлежи на обжалване само в потвърдителната му част с частна касационна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението до страните при предпоставките на чл.280 – ГПК, а в отменителната му и разпоредителна част не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.