ОПРЕДЕЛЕНИЕ№141

 

Гр.Варна, ……08.03.……………… 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на осми март през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. СЛАВОВ 

                  ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

                                       МАРИЯ ХРИСТОВА   

 

                             

           Като разгледа докладваното от съдията Р. Славов ч.в.търг.дело № 57 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД със седалище гр.Варна срещу протоколно определение  от 15.11.2018г. по търг.дело № 802/18г. по описа на Варненски ОС, търговско отделение, с което производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК до приключване на производството по адм.дело № 5284/18г. по описа на Върховен административен съд.

 В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Сочи че предмет на административното производство е проверка на законосъобразността на т.1.7 и т.1.8 от Решение № СП – 1 от 31.07.2015г. на КЕВР. Твърди че не са налице предпоставките на чл.219 ал.1 т.4 от ГПК за спиране на производството по търговския спор. Твърди че решение № СП-1 от 31.07.2015г. на КЕВР не е обуславящо за изхода на спора по търг.дело № 804/18г. Сочи че това решение не утвърждава и не определя размер на нетно специфично производство. Твърди че от значение за основателността на иска е този административен акт на КЕВР, с който е определена преференциалната цена за продажба на произведената от ищеца  енергия и съответно нетното специфично производство. Позовава се и предварителната изпълняемост на решението на КЕВР. Моли съда да отмени обжалваното определение.

В срока по чл.276 ал.1 от ГПК е постъпил отговор от процесуален предсавител на насрещната страна „ВГ - 1” ЕООД със седалище гр.София, в който излага становище че частната жалба е неоснователна. Моли съда да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

С обжалваното определение от 15.11.2018г. първоинстанционният съд е спрял на основание чл.229 т.4 от ГПК производството по делото до приключване на производството по адм.дело № 5284/18г. по описа на ВАС, образувано по жалба срещу решение на АС – София град по адм.дело № 8522/15г.

При извършена от въззивния съд служебна проверка на сайта на ВАС се установи, че по адм.дело № 5284/18г. по описа на ВАС, е постановено решение № 1115 от 28.01.2019г., което е окончателно.

Постановеното към момента окончателно решение по обуславящото според първоинстанционния съд производство, представлява основание за възобновяване на производството по търговското дело. Поради което и на основание чл.235 ал.3 от ГПК въззивният съд намира че обжалваното определение за спиране следва да бъде отменено без въззивният съд да се произнесе по въпроса за наличието на предпоставките по чл.229 т.4 от ГПК за спиране на производството по делото. С постановяване на решението са отпаднали пречките за продължаване на производството, поради което и въпросът за законосъобразността и правилността на допуснатото спиране вече е ирелевантен.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено от въззивния съд.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА прототколно определение  от 15.11.2018г. по търг.дело № 802/18г. по описа на Варненски окръжен съд в частта му, с което производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на спора по адм.дело № 5284/18г. по описа на ВАС.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: