Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№      362/ 15.12.2014г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                        търговско   отделение

на       единадесети     ноември                                    Година 2014

в публично заседание в следния състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Недева                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  Р.Славов

                                                                        А.Братанова       

при секретаря : Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  570   по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :   

Производството по делото е по реда на чл.258  ГПК.

Образувано е по подадена въззивна жалба от „Планекс” ООД, ЕИК 813087785, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Димитър Икономов” № 21, представлявано от управителя Х.А.Д. против решение  № 435/29.04.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1527/2009г., с което е отхвърлен предявения от дружеството иск срещу „Уникат” ЕООД, гр.Петрич за заплащане на сумата от 30 510лв, претендирана като неустойка по т.V 7.2 по сключен между страните предварителен договор за покупко-продажба от 27.03.2009г., на осн.чл.92 ЗЗД. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него постанови друго, по съществото на спора, с което да уважи предявения иск.

  Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

  Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

  Предявеният иск е с правно основание чл.92 ЗЗД : Планекс” ООД, ЕИК 813087785, със седалище и адрес на управление  гр. Варна, ул.”Л.Каравелов” № 55, представлявано от Х.А.Д. претендира от  „Уникат” ЕООД, ЕИК 103832462  със седалище и адрес на управление гр.Петрич, ул. „Ильо Войвода” № 32, ЕИК 103832462, представлявано от управителя А. Н.Н. заплащане сумата от 30 510 лева, представляваща  неустойка по т.V 7,2 от сключения между тях Предварителен договор за покупко-продажба не недвижим имот от  27.03.2009г.

Безспорно установено е, че по силата на сключения между страните по спора договор от 27.03.2009г. ответното дружество,  в качеството му на продавач,  се е задължило да продаде на ищцовото дружество собствения си недвижим имот с площ от 3 899 кв.м., находящ се в землището на гр. Аксаково, м. „Кьор Бунар”, съставляващо ПИ № 037097, предназначен за промишлен терен, образуван от обединяването на имот № 037044 с площ от 1 996 кв.м. и имот № 037043 с площ от 1 903 кв.м., с ЕКАТТЕ 00182 по плана на града, при граници: имоти №№ 037070, 037042, 037063 и имот № 039080, за сумата от 130 000 евро, без включен ДДС. Ищецът твърди, че е заплатил цялата продажна цена на имота в деня на подписване на договора, съобразно  новелата на чл.3.3.1, като за извършеното плащане е получил разписка с нотариална заверка на подписа на законния представител на „Уникат” ООД от същата дата.

С влязло в сила решение по в.гр.д.№ 305/2010 на Варненски апелативен съд е отхвърлен предявения от “Планекс” ООД, гр. Варна срещу “Уникат” ООД, гр. Варна иск за обявяване за окончателен на сключения между тях Предварителен договор от 27.03.2009 год. С решение № 80/10.09.2012г. на ВКС, ТК, ІІ т.о., постановено по т.д. № 34/2011г. решението на въззивната инстанция е оставено в сила.

Претенцията се основава на сключената между страните неустоечна клауза в новелата на т.V.7.2. от предварителния договор, съгласно която в случай, че договорът бъде обявен за окончателен по реда на чл.19 ал.3 ЗЗД и предявяване на иск, продавачът дължи неустойка в размер на 10 % върху цената на имота. ФС за възникване на правото на купувача да претендира неустойка включва съдебно решение за обявяване на предварителния договор за окончателен. В процесния случай този елемент от ФС не е осъществен. Напротив – налице е влязло в сила решение за отхвърляне на иска по чл.19 ал.3 ЗЗД. При това положение за купувача не е възникнало правото да претендира неустойка по т.V.7.2. от договора. Искът му е неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Възражението на ответника по иска за недопустимост на претенцията предвид акцесорния характер на вземането за неустойка и установената нищожност на предварителния договор по гр.д. № 305/2010г. на ВнАпС, ГО е неоснователно. Преди всичко възражението за недължимост на неустойката поради нищожност на предварителния договор не е по допустимостта на иска, а по съществото на спора. Освен това мотивите на решението по гр.д. № 305/2010г. не се ползват със сила на пресъдено нещо, липсва обективен идентитет в предмета на двете дела, поради което направеният в това производство извод не задължава настоящия състав. / В този смисъл решение 133/14.03.2011г. на ВКС по гр.д. № 2020/2009г., І г.о. по чл.290 ГПК/.

При така направения правен извод за невъзникнало право на неустойка всички останали възражения на ответника, свързани с това дали ищецът е изправна страна по предварителния договор , дали е заплатил цялата цена с оглед дължимостта на ДДС, свързани с тълкуване волята на страните при сключване на неустоечната клауза, с прекомерност на неустойката и др. се явяват ирелевантни за изхода на спора.

Предвид изцяло съвпадение на фактическите констатации и правни изводи на двете инстанции, обжалваното решение се потвърждава.

  С оглед изхода на спора на въззиваемата страна се присъждат сторените от нея разноски за тази инстанция в размер на 3 180лв – адв.хонорар.

  Водим от горното, съдът

 

                               Р       Е       Ш      И       :

 

  ПОТВЪРЖДАВА  решение  № 435/29.04.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1527/2009г., с което е отхвърлен предявения от „Планекс” ООД, ЕИК 813087785, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Димитър Икономов” № 21, представлявано от управителя Х.А.Д. иск срещу „Уникат” ЕООД, гр.Петрич  за заплащане на сумата от 30 510лв, претендирана като неустойка по т.V 7.2 от предварителен договор за покупко-продажба от 27.03.2009г., на осн.чл.92 ЗЗД.

ОСЪЖДА  Планекс” ООД, ЕИК 813087785, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Димитър Икономов” № 21, представлявано от управителя Х.А.Д. да заплати на „Уникат” ЕООД, ЕИК 103832462  със седалище и адрес на управление гр.Петрич, ул.”Ильо Войвода” № 32, ЕИК 103832462, представлявано от управителя А. Н.Н. сумата от 3 180лв – с.д. разноски за водене на делото в настоящата инстанция.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                            ЧЛЕНОВЕ :