Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

   № 4 /гр. Варна,  04.01.2018 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито съдебно заседание на пети декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                             ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Ели Тодорова като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№570/2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.613а, ал.1 ТЗ вр. чл.258 и следв. ГПК.                                                                                                                         Образувано е по въззивна жалба на Д.П.Д., в качеството му на ликвидатор на „СЕС Комерс” ООД, ЕИК 116575352, със седалище гр.Разград срещу решение №24/12.10.2017 г., постановено по т.д.№91/2017 г. по описа на ОС – Разград, с което е отхвърлена молбата му за откриване на производство по несъстоятелност на „СЕС Комерс” ООД.                      В жалбата се излагат доводи за необоснованост на решението с твърдения, че са налице основания за откриване на производство по несъстоятелност.                                                           Съдът след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, при съобразяване на правомощията си по чл. 269 ГПК и чл.621а, ал.1 от ТЗ, намира за установено следното от фактическа и правна страна:                                                         Предявената въззивна жалба е депозирана от надлежна страна – молител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 633, ал.1 ТЗ. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.          Разгледана по същество, жалбата е основателна поради следните съображения:                                                                                                                          Производството е образувано по молба на длъжника „СЕС Комерс” ООД – в ликвидация, ЕИК 116575352, със седалище седалище гр.Разград, представлявано от ликвидатора Д.П.Д., за откриване производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност.                Твърди се, че от 01.01.2014 г., дружеството е преустановило плащанията към кредиторите си и се намира в състояние на неплатежоспособност.

 С молбата са представени изискуемите по чл.628, ал.1 от ТЗ приложения и уведомления по чл.78 от ДОПК.

От извършената служебна проверка в Търговския регистър се установява, че молителят „СЕС Комерс” ООД е вписан в търговския регистър, с ЕИК 116575352. С решение №194/08.03.2017 г. постановено по  т.д.№123/2016 г. по описа на РОС, дружеството е прекратено по реда на чл.155, ал.1, т.3 от ТЗ, като е открито производство по ликвидация, вписано в Търговския регистър под №20170406120304.

От изготвения от ликвидатора по реда на чл.270 от ТЗ, ал.1 от ТЗ, начален баланс към 24.08.2017 г. (стр.17) се установява, че към дататата на съставяне на баланса, търговецът има публичноправни задължения към държавата и община Разград, в размер на общо 112 312.43 лева, с падежи в края на 2013 г. и 2014 г.

Съобразно изготвения от ликвидатора начален баланс, дружеството не разполага със стоки, продукция, материали на склад и парични средства, необходими за погасяване на формирания дълг, а единствено с материални дълготрайни активи на стойност 108 хил. лева.

Отписани са от актива като несъбираеми и всички съществуващи в обявения в регистъра баланс за 2014 г. вземания, в резултат на което и показателите на дружеството за обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност, след 24.08.2017 г., са неблагоприятни.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи: 

Молителят е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуеми задължения, възникнали на основанията, визирани в чл.608, ал.1 ТЗ. Налице са материално-правните предпоставки на закона за приемане, че същият е неплатежоспособен.

Доколкото началната дата на неплатежоспособност е датата, от която търговецът е изпаднал в обективно състояние на невъзможност да изпълни изискуем дълг, съдът намира, че следва да се установи момента до който търговецът е разполагал с имущество, достатъчно за покриване на дълга без опасност за интересите на останалите кредитори. Началната дата по чл.630, ал.1, т.1 ТЗ е от съществено значение за производството, попълването на масата на несъстоятелността и изобщо охраняване интересите на кредиторите, поради което съдът следва да прецени същата с оглед на всички доказателства по делото.

От представения като доказателство счетоводен баланс за 2015 г. се установява, че към 31.12.2015 г., краткотрайни активи са в размер 259 000 лв., поради което към него момент дружеството е могло да покрива текущите си задължения.

Тъй като за периода м.януари 2016 г. – 24.08.2017 г., липсват доказателства относно размера на краткотрайните активи и възможностите на дружество да покрива задълженията си, съдът приема, че трайният характер на затрудненията на търговеца да погасява натрупаните задължения е настъпил от момента на отписване на несъбираемите вземания от длъжниците, а именно 24.08.2017 г., която дата отразява възможно най-обективно началния момент на неплатежоспособност.

При съобразяване на горепосочените критерии, началната дата на неплатежоспособност следва да бъде определена на 24.08.2017 год. Съдът приема възможно най-ранната дата, установена по делото, а именно датата към която задълженията на дружеството значително са надхвърляли неговите краткотрайни активи и същото е спряло да плаща изискуеми задължения към бюджета, с оглед интересите на евентуалните кредитори в производството.

С оглед на изложеното, съдът намира молбата за откриване на производство по несъстоятелност на „СЕС Комерс” ООД за основателна, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което бъде постановено решение по чл.630, ал.1 от ТЗ.

При липса на доказателства за имущество, чиято стойност да покрие разноските по производството по несъстоятелност, откриването му би било самоцелно и не би се реализирала неговата цел, формулирана в чл. 607, ал. 1 ТЗ, а именно да се осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване на предприятието на длъжника.

В указания от съда по реда на чл. 629б ал.1 от ТЗ срок, заинтересовани лица, както и длъжника, не са изявили желание да предплатят необходимата сума за разноски по производството. Ето защо решението следва да бъде постановено в хипотезата на чл. 632 ал.1 ТЗ и  производството следва да бъде спряно.

Ответното дружество на основание чл.620, ал.2 от ТЗ вр. чл.78, ал.6 от ГПК, следва да бъде осъдено да заплати дължимата по делото държавна такса в размер на 250 лв.

 

По гореизложените съображения и на основание чл. 632 ал.1 ТЗ, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №24/12.10.2017 г., постановено по т.д.№91/2017 г. по описа на ОС – Разград, с което е отхвърлена молбата на Д.П.Д., в качеството му на ликвидатор на „СЕС Комерс” ООД – в ликвидация, за откриване на производство по несъстоятелност, поради неплатежоспособност и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „СЕС Комерс” ООД, ЕИК 116575352, със седалище гр.Разград и адрес на управление ул. ИВАН ВАЗОВ No 21, ет. 3, офис 25, с начална дата 24.08.2017 год. 

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на длъжника „СЕС Комерс” ООД, ЕИК 116575352, със седалище гр.Разград.                                  

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на длъжника „СЕС Комерс” ООД, ЕИК 116575352, със седалище гр.Разград.           

ОБЯВЯВА длъжника „СЕС Комерс” ООД, ЕИК 116575352, със седалище гр.Разград, в несъстоятелност.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „СЕС Комерс” ООД, ЕИК 116575352, със седалище гр.Разград, в несъстоятелност.       СПИРА  производството по несъстоятелност на длъжника „СЕС Комерс” ООД, ЕИК 116575352, със седалище гр.Разград, в несъстоятелност, на основание чл.632 ал.1 от ТЗ.

ОСЪЖДА „СЕС Комерс” ООД – в несъстоятелност, ЕИК 116575352, със седалище гр.Разград и адрес на управление ул. ИВАН ВАЗОВ No 21, ет. 3, офис 25 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Апелативен съд - Варна, сумата от 250 (двеста и петдесет) лева, представляваща държавна такса, на осн. чл.620, ал.1 от ТЗ, която да се събере от синдика при осребряване на масата на несъстоятелността, или по реда на чл.620, ал.4 от ТЗ, при приемане на план за оздравяване, след евентуално предплащане на разноски и възобновяване на производството.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в 7-мо дневен срок от вписването в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при условията на чл.280 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.                                  РЕШЕНИЕТО да се впише в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията.

 

ДА СЕ ВПИШЕ настоящият съдебен акт в книгата по чл.634в от ТЗ, водена от ОС - Разград.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                               ЧЛЕНОВЕ