О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  672                               09.11. 2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  осми ноември                                                          година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 570 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от „Янулов и Ко“ ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление община Несебър, гр.Свети Влас, ул.“Река Дунав“ № 3, представлявано от управителя Любомир Янев Янулов против Разпореждане № 176/08.08.2018г. на Разградския окръжен съд,  постановено по т.д. № 84/17г., с което е върната подадената от дружеството частна жалба вх.№ 3209/08.08.18г. против определение № 162/27.07.2018г. по т.д. № 84/17г., с което е оставено без разглеждане възражението му по чл.690 ТЗ срещу списък с приети от синдика вземания. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното разпореждане и върне делото на окръжния съд за администриране на частната му жалба.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          Изготвеният от синдика на „Лескол Трейд“ ЕООД /н./, ЕИК * списък с приети вземания е бил обявен по партидата на длъжника в ТР на   13.07.2018г. Тъй като в предвидения в чл.690 ТЗ срок за възражения, изтекъл на 20.07.18г., не са били входирани в деловодството на РзОС възражения срещу списъка, съдът по несъстоятелността постановил   Определение № 629/23.07.2018г., с което одобрил списъка.

          На 27.07.18г. в съда постъпило подаденото в срок / на 20.07.18г./ възражение срещу списъка от кредитор с предявено вземане -„Янулов и Ко“ ЕООД, ЕИК*. С определение № 162/27.07.18г. съдът го оставил без разглеждане, като постъпило след произнасянето му по приемане на списъка, като в мотивите изрично отбелязал, че възражението е подадено в срок и като такова легитимира кредитора с права по чл.694 ТЗ. Срещу това определение е подадена частна жалба вх.№ 3209/8.08.2018г., която е върната като недопустима – подадена срещу необжалваем съдебен акт с атакуваното разпореждане № 176/08.08.18г.

          Настоящият състав не споделя изводите на Разградския окръжен съд, че определението, с което подадено в срок възражение от кредитор в производството по несъстоятелност е оставено без разглеждане не подлежи на обжалване по изричния императив на чл.692 ал.6 ТЗ. Соченият текст на закона обхваща хипотезите, в които по списъците не са постъпили възражения и същите са одобрени от съда – чл.692 ал.1 ТЗ, както и тези, в които са постановени определения  след разглеждане на възраженията в открито съдебно заседание – чл.692 ал.4 ТЗ.

          Обжалваното с върнатата частна жалба определение не попада в нито една от посочените по-горе хипотези. Освен това по силата на чл.613а ТЗ вр.чл.274 ал.1 т.1 ГПК то се явява преграждащо по отношение на възможността на кредитора да води иск по чл.694 ал.3 т.1 ТЗ, доколкото положителна процесуална предпоставка за предявяването на иска е възражението на кредитора да е оставено без уважение, а не – без разглеждане.

          По изложените съображения обжалваното разпореждане следва да бъде отменено.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д    Е   Л   И  :

 

          ОТМЕНЯ  Разпореждане № 176/08.08.2018г. на Разградския окръжен съд,  постановено по т.д. № 84/17г., с което е върната подадената от „Янулов и Ко“ ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление община Несебър, гр.Свети Влас, ул.“Река Дунав“ № 3, представлявано от управителя Любомир Янев Янулов частна жалба вх.№ 3209/08.08.18г. против определение № 162/27.07.2018г. по т.д. № 84/17г., с което е оставено без разглеждане възражението му по чл.690 ТЗ срещу списък с приети от синдика вземания.

          ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за администриране на подадената частна жалба и продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :