ОПРЕДЕЛЕНИЕ

648

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 03.10.2014 г.  в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров в.т.д.№ 571 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „У*” ЕООД – гр. Петрич срещу определението в з.з. от 14.05.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1527/2009 г., с което е оставена без уважение молбата му за отмяна на наложена с протоколно определение от с.з. на 23.01.2014 г. глоба в размер на 300 лв.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Подновяването на вече направено от страната доказателствено искане и изразяването на несъгласие с отказа на съда да уважи предходно такова не съставлява опит за шиканиране на процеса и не води до неоснователно отлагане на делото. Подновяване на искането може да стане и в с.з., като съдът е длъжен да вземе становище по него в същото заседание,  като евентуално преразгледа произнасянето си по искането, в случая - с определение от 20.11.2013 г., или остави повторната молба на страната без уважение. В случая освен това разглеждането на делото е забавено поради изпращане на Апелативен съд - Варна на частни жалби срещу определения на  първоинстанционния съд. В този случай съдът изпраща на горестоящия съд жалбата заедно с отговора с подадени евентуално приложения, като прилага препис от обжалваното определение – чл.276, ал.2 – ГПК. Делото се изпраща, само ако бъде изискано от горестоящия съд, като частната жалба не спира производството по делото,  нито изпълнението на обжалваното определение – чл.277- ГПК. 

Обжалваното определение е неправилно и следва да се отмени, като вместо него въззивният съд постанови друго, с което отмени наложената на страната глоба.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

  ОТМЕНЯ определението в з.з. от 14.05.2014 г. на Варненския окръжен съд, ТО по т.д.№1527/2009  г., с което е оставена без уважение молбата на „У*” ЕООД – гр. Петрич за отмяна на наложена му с протоколно определение от 23.01.2014 г. глоба в размер на 300 лв, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наложена на „У*” ЕООД – гр. Петрич с протоколно определение на ВОС, ТО от с.з. на 23.01.14 г. по т.д.№1527/2009 г. глоба в размер на 300 лв.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.