О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   671 / 13.10.                                               2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  тринадесети  октомври                                          година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

 ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                              Н.Дамянова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 571  по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Енерго – Про Мрежи” АД, ЕИК ***, с адрес гр.Варна, Варна – Тауърс – Г, бул.Вл.Варненчик, № 258 , представлявано заедно от всеки двама от М* П* М*, П* Т* и П* В* срещу определение № 362/24.07.2015г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 165/2015г., с което  съдът, като е констатирал, че предявените искове не попадат сред тези, изброени в чл.365 ГПК, предвид на което делото следва да се разглежда като гражданско по общия ред, предвиден в ГПК, е прекратил производството по делото и е разпоредил делото да се образува като гражданско и да се докладва на Председателя на гражданско отделение за определяне на докладчик. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че соченото от първоинстанционния съд основание за прекратяване на делото не е сред предвидените в ГПК, нито в правната теория и практика, моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          В законоустановения срок е  постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна  „Албена” АД, в който се релевират доводи за нейната недопустимост, евентуално – неоснователност и се иска от съда да остави без разглеждане, евентуално – без уважение подадената частна жалба.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, доколкото същият представлява прекратително по характера си определение, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          С обжалваното определение Добричкият окръжен съд, търговско отделение е прекратил производството по предявените от „Енерго – Про Мрежи” АД искове с правно основание чл.124 ал.1 ГПК за установяване в отношенията между страните, че ответникът не е собственик на конкретно посочени подземни кабелни електропроводи средно напрежение, съединен с осъдителен иск с правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД вр.чл.82 ЗЗД за осъждане на ответното дружество да заплати обезщетение за реално  претърпени вреди, резултат от установени повреди на трафопостове и кабели средно и ниско напрежение. Мотивът на съда е бил, че исковете не попадат в приложното поле на чл.365 ГПК, поради което делото следва да се образува като гражданско, а не като търговско.

          Настоящият състав намира, че въпросът за определяне вида на спора, с който съдът е сезиран – граждански или търговски,  следва да бъде разрешен по различен от настоящата хипотеза начин, вкл. и чрез администриране на самото дело,  евентуално – чрез разглеждането му по съответния съдопроизводствен ред, предвиден за конкретния вид дело в ГПК. Образуването на търговско дело по един спор, който съдът определя като гражданскоправен, не е основание за прекратяване на производството по делото. В този смисъл обжалваното определение следва да бъде отменено.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ОТМЕНЯ определение № 362/24.07.2015г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 165/2015г., с което  производството по делото е прекратено.

          ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                     ЧЛЕНОВЕ :