О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 694

 

                                             гр.Варна, 21.11.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №571 по описа на съда  за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1 т.1 от ГПК, образувано по частна жалба на С.И.С. срещу определение №1064 от 06.04.2017 г., с което е спряно производството по търг.дело №1776/2014 г. по описа на ВОС до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по частна жалба вх. № 13006/27.04.2015 год. на С.С. срещу определение № 1194/31.03.2015 год., с което е отказано конституирането на С.С. като страна по делото, на основание чл.229, ал.1 т.4 ГПК.

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и постановено в противоречие с процесуалните правила.

Насрещната страна по жалбата „У* Б*“ АД със седалище гр.София, в депозиран в срока по чл.276 ал.1 от ГПК отговор, изразява становище за недопустимост на подадената частна жалба като подадена след срока за обжалване, евентуално за неоснователност на подадената частна жалба.

Частната жалба е подадена в срок, срещу определение, което подлежи на обжалване.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед на своето вътрешно убеждение, намира че не е налице правен интерес от обжалване на определението, поради следните съображения:

Пред ВОС са предявени искове от „У* Б*" АД, със седалище гр.София срещу С.И.С. ***, с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК.

С обжалваното определение №1064/06.04.2017 год. производството по търг.дело №1776/2014 г. е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по частна жалба вх. № 13006/27.04.2015 год. на С.С. срещу определение № 1194/31.03.2015 год., с което е отказано конституирането на С.С. като страна по делото, на основание чл.229, ал.1 т.4 ГПК.

Производството по частна жалба вх. № 13006/27.04.2015 год. на С.С. е приключило с влязло в сила определение №250/26.05.2017 год. по ч.т.д. №896/2017г. по описа на ВКС, поради което съдът с определение №2022/28.06.2017 год. е възобновил производството по делото, поради отпадане на пречките по движението му.

Тъй като с възобновяване на производството е постигнат търсения от жалбоподателя ефект, съдът намира, че не е налице интерес от продължаване на настоящото производство, поради което същото следва да бъде прекратено.

 

Воден от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д. №571 по описа на съда  за 2017 г., по описа на ВнАС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, в едноседмичен срок от връчването му на страните, по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: