ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 621

 

Гр.Варна, 27.10.2017……

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и пети октомври през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА                                                                                         

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 572 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 т.1 от ГПК, образувано по частна жалба на С.И.С. срещу определение № 2022 от 28.06.2017г. по търг.дело № 1776/14г. по описа на Варненски ОС, в частта му, с която е оставено без разглеждане възражението на ответника С. за разглеждане на делото по общия ред.

В частната жалба се твърди, че делото следва да се гледа по общия ред тъй като кредитът е жилищен ипотечен и спорът по делото  не е търговски. Твърди че е извършено ново връчване на исковата молба и на страната е даден нов срок, поради което и следва да се приеме че подаденият в този нов срок отговор е подаден в срок. Изложени са и други твърдения, неотносими към обжалваното разпореждане.

Моли съда производството по делото да се разгледа общия ред.

Насрещната страна по жалбата „Уникредит Булбанк“ АД със седалище гр.София, в депозиран в срока по чл.276 ал.1 от ГПК отговор изразява становище за недопустимост на подадената частна жалба като подадена след срока за обжалване, евентуално за неоснователност на подадената частна жалба и моли съда да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК. Частната жалба е срещу определението на окръжния съд, постановено по реда на чл.374 от ГПК, в частта му с която е оставено без разглеждане възражението на страната за разглеждане на делото по общия ред. Определението подлежи на обжалване пред въззивна инстанция като прекратително. Искането за отмяна на определението, в частта му, с която не са приети за разглеждане възраженията на ответника, направени в допълнителната искова молба не подлежи на обжалване по реда на частните жалби, а проверка от въззивния съд за допуснати процесуални нарушения от първоинстнационния съд може да бъде извършена едва при евентуално въззивно обжалване на бъдещия съдебен акт и при надлежно въведени в евентуална бъдеща въззивна жалба оплаквания.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 1776/14г. /възобновено от търг.дело № 1050/13г./ по описа на ВОС е образувано по искова молба на „Уникредит Булбанк“ АД срещу С.И.С. за установяване на съществуване на вземания на банката, за които е издадена заповед за незабавно изпълнение.

На основание чл.369 от ГПК възражението, че спорът не подлежи на разглеждане по реда на гл.32 от ГПК, а по общия ред, може да се направи само от ответника най-късно с отговора на исковата молба или да се повдигне служебно от съда в същия срок.

По настоящето дело възражението по чл.369 от ГПК е направено от ответника С. с допълнителния отговор на допълнителната искова молба, поради което и е направен след срока по чл.369 от ГПК и като просрочено не подлежи на разглеждане от съда. Възражение за разглеждане на делото по общия ред няма направено както в първоначалния, подаден от ответника отговор преди прекратяване на делото, така и след повторно дадения от съда срок за отговор на исковата молба.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2022 от 28.06.2017г. на Варненски ОС, търговско отделение, по търг.дело № 1776/14г., в частта му, с която е оставено без разглеждане възражението на ответника С. за разглеждане на делото по общия ред.

Определението подлежи на касационно обжалване на основание чл.274 ал.3 т.1 от ГПК при предпоставките на чл.280 ал.1 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: