ОПРЕДЕЛЕНИЕ 685

 

гр. Варна, 07.10.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 572/2019 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 613 a от ТЗ.

Подадена е частна жалба от „Петрол Холдинг“ АД /в несъстоятелност/ чрез синдика И.В. против определение № 2143 от 10.06.2019 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1984/2018 г., с което е спряно производството по делото до възобновяване на производството по несъстоятелност на длъжника „Франсис резидънс“ ЕООД /в несъстоятелност/, в срока по чл. 632, ал. 2 от ТЗ и назначаване на синдик на последното дружество, респ. до прекратяване на производството по несъстоятелност на същото по реда на чл. 632, ал. 4 от ТЗ.

В частната жалба се инвокират доводи за неправилност на обжалваното определение, като постановено в нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Намира, че не са налице предпоставки за спиране на производството по реда на чл. 229 от ГПК. Моли за отмяна на определението.

В законоустановения срок е постъпил отговор единствено от „Бирс“ ООД, чрез адв. Д.С., в който се излагат доводи за правилност на преграждащия съдебен акт. Посочва, че развитието на производството по несъстоятелността на „Франсис резидънс“ ЕООД /в несъстоятелност/ пряко обуславя развитието на настоящото производство. Моли за потвърждаване на определението.

Варненският апелативен съд, търговско отделение, намира, че частната жалба е редовна, подадена в срок, поради което съдът я намира за допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Предмет на производството по т. д. № 1984/2018 г. на Варненския окръжен съд е предявен иск от „Петрол Холдинг“ АД /в несъстоятелност/ чрез синдика И.В. срещу „Франсис резидънс“ ЕООД /в несъстоятелност/ и „Бирс“ ООД за обявяване на относителна недействителност на Договора за покупко-продажба на недвижими имоти от 26.02.2015 г., сключен между ответниците, на основание чл. 135 от ЗЗД.

С разпореждане на съда от 08.03.2019 г. последващо е конституиран като съищец – синдикът на „Франсис резидънс“ ЕООД /в несъстоятелност/ - Тихомир Димов Иванов, на основание чл. 649, ал. 3 от ТЗ.

С решение № 236 от 21.03.2019 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1410/2016 г. е спряно производството по несъстоятелността на „Франсис резидънс“ ЕООД /в несъстоятелност/ на основание чл. 632, ал. 2 от ТЗ и са прекратени правомощията на синдика Тихомир Димов Иванов. Същото е вписано в ТР на 04.04.2019 г. и подлежи на незабавно изпълнение.

Настоящият съдебен състав, съобрази императивната разпоредба на чл. 694, ал. 3 от ТЗ, в която е закрепено служебно задължение на съда за конституиране на синдика, в хипотезата когато отменителният иск е предявен от кредитор.

В съдебната практика се приема, че при спиране на производството по несъстоятелност правомощията на синдика не следва да се прекратяват, нито се налага след възобновяване на производството по несъстоятелността на основание чл. 632, ал. 2 от ТЗ да бъде назначен друг или същият синдик /така Определение № 58 от 21.01.2019 г. на ВКС по ч. т. д. № 2481/2018 г., II т. о., ТК, Определение № 549 от 07.12.2017 г., постановено по в. ч. т. д. № 699/2019 г. по описа на Пловдивския апелативен съд, недопуснато до касационно обжалване с Определение № 155 от 02.03.2018 г. на ВКС по ч. т. д. № 514/2018 г., II т. о., ТК/.

Предвид горното, правомощията на синдика следва да се считат за фингирано непрекратени, поради което не е налице основание за спиране на производството по т. д. № 1984/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд.

С оглед на горното, обжалваното определение е неправилно и като такова, следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 2143 от 10.06.2019 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1984/2018 г..

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

 

                                                                                                  2.