Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

№290 /18.11.2015 г.

 

№…………./гр. Варна, 17.11.2015 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито публично съдебно заседание на трети ноември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                                                                                     ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                    ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

При участието на секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия Г. Йовчев в.т.д.№574/2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.258 и следв. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба от „ПОЛИМЕРИ” АД - в несъстоятелност, ЕИК 813143369, със седалище и адрес на управление гр. Девня, Промишлена зона, представлявано от синдика И.Б. против решение №472/10.06.2015 г. по т.д.№70/2015 г. на ВОС, с което е отхвърлен искът на въззивника срещу срещу „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 201665072, със седалище и адрес на управление гр. Девня, Промишлена Зона, представлявано от Н Й Б, за отмяна на всички решения на общо събрание на акционерите проведено на 16.11.2013 г., на осн. чл.74 ТЗ.

Въззивникът счита постановеното решение за неправилно, поради нарушение на процесуалния и материалния закон, за което излага подробни съображения, свързани от една страна с мотивите на съда, че адресът в поканата съвпада с адреса на управление на дружеството, поради което не е налице нарушение в процедурата по свикване на събранието, от друга страна, че не е налице нарушение на разпоредбите на чл.224, ал.1 и 2 от ТЗ. Претендира решението да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което предявеният иск да бъде уважен.

Въззиваемата страна с писмен отговор оспорва жалбата и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената въззивна жалба е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 259, ал.1 ГПК. На посоченото основание същата е процесуално допустима.     

Съгласно чл.269 от ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта – в обжалваната му част. По отношение на неправилността на първоинстанционния съдебен акт, съобразно разпореждането на чл.269, ал.1 изр.второ ГПК, въззивният съд е ограничен от посочените в жалбата оплаквания.                                                                                Решението на първоинстанционния съд  съдържа реквизитите по чл. 236 ГПК и е действително, произнасянето съответства на предявените искания и правото на иск е надлежно упражнено, поради което производството и решението са допустими.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Производството пред ОС – Варна е образувано по искова молба от „ПОЛИМЕРИ” АД - в несъстоятелност, със седалище гр.Девня срещу „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ” АД, със седалище гр.Девня, за отмяна на решенията на ОС на дружеството, проведено на 16.11.2013 год.

Предявеният иск е с правно основание чл.74 ТЗ.

Между страните не се спори, че към датата на провеждане на ОС, ищецът е имал качеството на акционер в „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ” АД. С оглед на изложеното, съдът приема, че страната е активно легитимирана да предяви иск за отмяна на решенията на общото събрание, който иск е  предявен в рамките на преклузивния 14-дневен срок от деня на събранието и като такав е допустим.

Във въззивното производство, съдът дължи произнасяне по  наведени от страната оплаквания във въззивната жалба, а именно: 1. въззивникът в качеството си на член на съвета на директорите, не е поканен и не е присъствал на заседанието на СД от 16.09.2013 г., на което е взето решението за свикване на общото събрание; 2. в решението на съвета на директорите и в поканата за общото събрание не е посочено точното място на провеждане на общото събрание, като посоченото място гр.Девня, Промишлена зона, не е достатъчно конкретизирано, което е в противоречие с разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 2 ТЗ; 3. нарушение на разпоредбата на чл. 224, ал. 1 и ал. 2 ТЗ, тъй като писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, не са били предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на ОС, не са включени и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на СД; 4. липса на причини, довели до провеждане на събранието на втората посочена в поканата дата, вместо първоначално посочената – 01.11.2013 г. 

  I.По доводите за незаконосъобразно свикване на ОС:

1. ОС е свикано с решение на СД на „Полимери Инвест“ АД от 16.09.2013 г. Решението на съвета е подписано от четирима от общо шест от членовете, като е определена първоначална дата за провеждане на събрание на акционерите - 01.11.2013 г. от 14.00 ч. и резервна дата – 16.11.2013 г. от 14.00 ч. Установява се, че поканата за общото събрание на акционерите е с посочено място на провеждане на адреса на управление в гр.Девня, Промишлена зона, като е отразен и дневния ред, както и проекто-решения по всяка точка.  Поканата е обявена в търговския регистър по паридата на дружеството на 01.10.2013 г.

Видно от протокол на общото събрание, заверен от председателя и секретаря на събранието, проведено на 16.11.2013 г. са взети решения по единадесет точки по предварително обявен дневен ред.

Представен е и констативен протокол от 16.11.2013 г., рег. № 6097/16.11.2013 г., том 1, № 154 на нотариус В М, вписан в НК под № 465, от който се установява, че на 16.11.2013 г. в административната сграда на „Полимери Инвест” АД, втори етаж – заседателна зала е проведено ОС в присъствието на лицата З А И – пълномощник на „ПО Инвест” АД, Д Г Г – пълномощник на „АКБ Актив” АД и В Б Г – пълномощник на „Партнърс Комерс” ЕООД. Удостоверено е, че предвид липсата на представител на „Полимери” АД заседанието на ОС е започнало след 15 мин., изчакване, както и че поради неявяването на последния е дадено начало на събранието при обявения в поканата дневен ред.

Анализът на горепосочените доказателства обуславя извода на съда, че решението за свикване на общото събрание на акционерите е взето от съвета на директорите на заседание на 16.09.2013 г., проведено при необходимия по смисъла на чл.57, ал.1 от устава кворум и с предвиденото в чл.57, ал.2 от устава мнозинство, т.е. не е налице първото от твърдяните от въззивника нарушения в процедурата по свикване.

 2. Както в решението за свикване на ОСА, така и в обявената в търговския регистър покана е посочено, че събранието ще се проведе на адреса на управление в гр.Девня, Промишлена зона. Видно от устава и общия статус на търговеца обявен в Търговския регистър, вписаният адрес на управление на  „Полимери Инвест” АД, напълно съвпада с този посочен в поканата. Независимо, че както във вписания в регистъра адрес на управление така и в обявената в регистъра покана, липсва уточнението „административна сграда“, то безспорно административната дейност на дружеството, включително и провеждането на събрания, следва да се извършва в съответната административна сграда, а не в производствени, складови или други помещения, освен ако това не е изрично упоменато. Наред с това, в представения като доказателство констативен протокол от 16.11.2013 г. на нотариус В М, като място на провеждане на събранието от 16.11.2013 г. е посочено административната сграда на „Полимери Инвест” АД, втори етаж – заседателна зала. Протоколът е официален свидетелстващ документ и се ползва с доказателствена сила относно удостоверените в присъствието на нотариуса факти и обстоятелства. Същият не е оспорен от въззивника по предвидения в ГПК ред, поради което се ползва с обвързваща материална доказателствена сила в частта относно посочените в него дата, място и час на провеждане на събранието и присъствие на посочените в него лица.

3. Задължението на АД, писмените материали свързани с дневния ред на ОСА, да се намират на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата за свикването му е корелативно свързано с правото на всеки акционер да се запознае с тях, което се гарантира от закона, включително чрез регламентацията при поискване писмените материали да се предоставят на акционерите безплатно. За да бъде това субективно право нарушено, на първо място то следва да бъде надлежно упражнено. След като  ОСА се свиква от Съвета на директорите на ответното дружество, то този управителен орган е задължен и за подготовката на събранието, вкл. за изпълнението на изискванията на чл.224 ал.1 ТЗ, поради което именно към него акционерът следва да се обърне, за да се сдобие с търсената информация, ако не е предвиден друг ред за това.

Видно от текста на обявената в ТР покана, материалите във връзка с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление, всеки работен ден от 9.00  до 12.00 часа.

Както в исковата молба, така и и във въззивната жалба, не са посочени доводи и не са ангажирани доказателства за начина, по който е препятствана  възможността на акционера да се запознае с материалите свързани с обявения дневен ред на събранието, поради коеро съдът намира, че не е налице сочетото от въззивника нарушение на правата му по чл.224 ал.1 ТЗ.

II.По доводите за незаконосъобразно провеждане на ОС:

Единствения довод отнасящ се до незаконосъобразно провеждане на ОС е свързан с липсата на посочени причини, довели до провеждане на събранието на втората посочена в поканата дата, вместо първоначално посочената – 01.11.2013 г. След като е налице надлежно взето решение на съвета на директорите за насрочване на нова дата на провеждане на ОСА, което съответства както на разпоредбата на чл.227, ал.3 от ТЗ, така и на чл.52, ал.13 от устава, на която дата както бе посочено по-горе е било проведено общо събрание на акционерите, решенията на което, не страдат от визираните от въззивника пороци, то ирелевантно за тяхната законосъобразност са причините поради които събрание не е било проведено на първата обявена в поканата дата. 

В заключение съдът намира, че в производството не се установиха твърдяните от въззивника нарушения, които да обосноват отмяната на приетите решения по реда на чл. 74 ТЗ.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 ГПК.

Въззиваемият е предявил искане за присъждане на съдебни и деловодни разноски при въззивното разглеждане на спора, но не е представил доказателства за извършването им, поради което разноски не се дължат.

 

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №472/10.06.2015 г. по т.д.№70/2015 г. на Варненско окръжен съд.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщението до страните пред ВКС при условията на чл.280, ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: